• Aktuality

    • Darček na začiatku školského roka
     • Darček na začiatku školského roka

      8. 9. 2019

      Darčeky sa zvyčajne dávajú na konci školského roka za úspešnú prácu žiakov a ich učiteľov. My sme dostali darček na začiatku školského roka.

       Národná podporná služba Slovenska e Twinning nám 2.9.2019  udelila Certifikát kvality za prácu v projekte TIME MACHINE v školskom roku 2018/2019.

       Milé prekvapenie!

    • Zručnosti pre úspech
     • Zručnosti pre úspech

      4. 9. 2019

      Zručnosti pre úspech

      V školskom roku 2019/2020 sa naša škola zapojila do nového vzdelávacieho programu JA Slovensko, n.o., pod názvom Zručnosti pre úspech.

      Program rozvíja základné zručnosti pre zamestnateľnosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Program tiež rozvíja znalosti a zručnosti žiakov v oblasti prezentácie, sebaprezentácie a komunikácie. Využíva metódu „learning by doing“, teda učenie sa skúsenosťou. Žiaci sa prostredníctvom praktických aktivít postupne  oboznámia so základnými znalosťami pre tvorbu nápadu/projektu, jeho prípravy, overovania a prezentácie.

       

                                                                                                         Ing. Erika Struhárová

      učiteľka odborných predmetov

    • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb
     • Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

      26. 6. 2019

      Úspešný školský rok v SOŠ obchodu a služieb

       

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani poskytuje komplexné odborné vzdelanie v učebných a študijných odboroch. Vyučovanie prebieha v novo-zrekonštruovaných odborných učebniach, klasických triedach, jazykových učebniach, v študentskej knižnici i v netradičnej oddychovo-relaxačnej triede. Taktiež sa prebudovala telocvičňa a stále sa modernizuje kuchyňa, učebne odborného výcviku i naše reštauračné priestory.

      Využívame moderné formy vyučovania odborných i všeobecnovzdelávacích predmetov – on-line učebnice, interaktívne učebnice, zážitkové učenie priamo v prevádzkach, penziónoch, hoteloch, projektové vyučovanie, ekonomické hry, organizujeme workshopy na zaujímavé témy, odborné exkurzie, študenti pracujú v cvičných firmách. Taktiež sa využívajú inovatívne formy vyučovania jazykov s použitím I-tools, CD-Roms, on-line učebníc, metódu CLIL vo vyučovaní niektorých odborných predmetov.

      V tomto školskom roku sme sa zapojili do rôznych projektov, programov, súťaží a olympiád, v ktorých sme dosiahli veľmi pekné úspechy. Spomenieme aspoň niektoré:

      ► Programy JASR , ktoré poskytujú nadštandardné ekonomické a finančné vzdelávanie prostredníctvom praktických vzdelávacích programov. U nás využívame program Podnikanie v CR, JA učebnica ekonómie a podnikania

      ► Rozbehni sa! Academy – program, ktorý pomáha študentom rozvíjať podnikateľské zručnosti. Študentky pripravili a úspešne zrealizovali vlastný podnikateľský nápad

      ► poznaj svoje peniaze – projekt zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti

      ► Digitálna garáž od Googlu – pomáha študentom získať zručnosti v oblasti on-line marketingu

      ► Social Innovation Relay – projekt zameraný na sociálne podnikanie

      ► Poradca podnikateľa pre školy – prepájame teóriu s praxou

      ►  Adopcia srdca – projekt je zameraný na adopciu a pomoc deťom z afrického kontinentu

      ► súťaže z odborných predmetov – Mladý účtovník, Finančná olympiáda, písanie a úprava textu na počítači, deň kariéry, ekonomická olympiáda v ktorej sme sa prebojovali s 10 študentmi do krajského kola, ktoré sa konalo na UMB v Banskej Bystrici, krajské kolo v písaní na počítači vo Zvolene

      ► olympiády z cudzích jazykov, olympiáda z ľudských práv, Slovenčinárik,

      ► športové súťaže

      ► webináre na témy – Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti, Tradičné podnikanie netradične

      ► odborné besedy, workshopy , / cestou necestou po Argentíne, /  kvízy z finančnej gramotnosti /Partners Group/

      ► zorganizovali sme aktivity zamerané na Svetový deň zdravej výživy, Svetový deň mlieka, Európsky deň jazykov, Haloween, teplákový deň, imatrikulácie, fašiangové zvyky,

      ► odborné exkurzie – Bratislava, Banská Bystrica, Kremnica, Trnava, Slovenská Lupča, Banská Štiavnica, Knaufinsulation Nová Baňa, Atlantis Levice, penzión Semmerock Nová Baňa. 

      ► každoročne prezentujeme našu školu a mesto na celoštátnej prezentácii stredných škôl „Mladý tvorca“ v Nitre

      ► študenti sa zapájajú aj do rôznych charitatívnych podujatí – Kvapka krvi, Vianočná a Veľkonočná pošta určená dôchodcom, Deň narcisov, Biela pastelka

      ► študentky cvičnej firmy pripravili – vianočné, valentínske a veľkonočné trhy

      ► odborná prax vo vybraných podnikoch

                  V 3. a 4. ročníku študenti v predmete účtovníctvo využívajú programy od firmy KROS – ALFA plus, OMEGA, OLYMP v ktorých aj vykonávajú maturitnú skúšku. Úspešní riešitelia získavajú certifikáty.

      V tomto školskom roku naši študenti získali certifikáty v nasledovných programoch:

      - Rozbehni sa!Academy – 17 študentov

      - Social Innovation Relay – 20 študentov

      - ekonomická olympiáda – 6 študentov

      - Career Day v Bratislave – 2 študentky

      - Učebnica ekonómie a podnikania - JA Slovensko – 5 študentov

      - Poznaj svoje peniaze – 8 študentov

      Tento školský rok bol naozaj úspešný. Študentom a pedagógom priniesol mnohé ocenenia. Aj v tomto školskom roku boli naše študentky ocenené primátorom mesta. Významné ocenenie získala aj Ing. Mária Lenčová, ktorá si z rúk dekana NHF ekonomickej univerzity v Bratislave prevzala čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

      S hrdosťou môžeme skonštatovať, že naše snaženie nebolo márne a že sme urobili dobré meno nielen našej škole, ale i mestu. Všetkým prajeme zaslúžený oddych a krásne prázdniny.

                                                                                                                    Ing. Lenčová, Ing. Struhárová

                                                                                                                    učiteľký odborných predmetov

    • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania
     • Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      26. 6. 2019

      Úspešné absolventky vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania

      Učebnica ekonómie a podnikania je jedným zo vzdelávacích programov, ktoré poskytuje nezisková organizácia JA Slovensko, s ktorou má naša škola dlhoročnú spoluprácu.   Vzdelávací program poskytuje informácie o základoch ekonómie, manažmente a v neposlednom rade aj o podnikaní. Jednotlivé kapitoly sú zostavené tak, aby sa žiaci postupne dozvedeli o fungovaní ekonómie, ponuke, dopyte, fungovaní firiem, úlohe štátu, marketingu, či o tom, ako rozbehnúť vlastný Startup.

      Program prináša výhody pre študentov:

      • získať základný ekonomický rozhľad
      • študovať učebné texty písané zrozumiteľne a zaujímavo pre mladého čitateľa
      • využiť množstvo aktuálnych príkladov z praxe, grafov a obrázkov
      • určiť si vlastné tempo štúdia textov, testovať si vedomosti a riešiť zadania v priebehu štúdia
      • využiť samoštúdium prostredníctvom internetu
      • získať po splnení podmienok certifikát o úspešnom absolvovaní

      V školskom roku 2018/2019 sa do vzdelávacieho programu Učebnica ekonómie a podnikania  zapojili študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie.  Po jeho absolvovaní a úspešnom zvládnutí záverečného testu získali certifikát:

      1. Simona Brodzianska
      2. Simona Harabová
      3. Kristína Mištíková
      4. Anežka Šipikalová
      5. Veronika Tencerová

      Študentkám blahoželám a verím, že uvedené vedomosti využijú v ďalšom štúdiu.

                                                                                                            Ing. Erika Struhárová

                                                                                                    učiteľka odborných predmetov

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

      21. 6. 2019

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2018/2019

            Dňa 20.6.2019  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2018/2019.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr.MVDr. Branislava Jaďuďa, MBA a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačka I. N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách Bianka Ciglanová a žiačka III. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Anežka Šipikalová, ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2018/2019.

      Bianka Ciglanová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinning s partnerskou školou z Turecka, v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21. storočí.  V rámci tohto projektu absolvovala inkubačný program Rozbiehátor, zameraný na realizáciu vlastného podnikateľského nápadu. Bianka pracuje na vlastnom podnikateľskom nápade, ktorý uzrie svetlo sveta začiatkom budúceho školského roka. Pracovala aj v projekte Social Innovation Relay, ktorý bol zameraný na sociálne podnikanie. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, ekonomickej olympiády a olympiády ľudských práv. U Bianky oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Anežka Šipikalová - je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Anežka reprezentovala našu školu v krajskom kole Ekonomickej olympiády, ako aj v krajskom kole olympiády ľudských práv. Pracovala v medzinárodnom projekte eTwinnning, ďalej v projekte Social Innovation Relay zameranom na sociálne podnikanie a v projekte Rozbehnisa!Academy zameranom na začatie podnikania v 21.storočí. Zúčastnila sa aj finančnej olympiády, zapájala sa aj do charitatívnych projektov -  Vianočná a Veľkonočná pošta, Deň narcisov, Biela pastelka. Anežka je svedomitá, slušná, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Hodina cestovného ruchu v teréne
     • Hodina cestovného ruchu v teréne

      21. 6. 2019

      Hodina cestovného ruchu v teréne

      V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu  študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie navštívili penzión Semmelrock v Novej Bani. Privítala nás vedúca penziónu pani Kristína Bartošová–Paulíková, ktorá nás oboznámila s prevádzkou penziónu, ale aj s rôznymi úskaliami, ktoré podnikanie v cestovnom ruchu prináša.  Študentkám odovzdala veľa skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia, študentky oboznámila aj s množstvom povinností, ktoré s podnikaním v oblasti cestovného ruchu súvisia. Históriu penziónu nám priblížila naša študentka Lenka Bartošová, ktorá v uvedenom penzióne brigáduje.  Touto cestou sa chceme poďakovať za pútavé a zaujímavé rozprávanie.

                                                                                                    Ing. Erika Struhárová

                                                                                        učiteľka predmetu podnikanie v cestovnom ruchu

    • Odborná prax našich študentov
     • Odborná prax našich študentov

      21. 6. 2019

      Odborná prax našich študentov

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie absolvovali v priebehu mesiaca máj dvojtýždňovú odbornú prax. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických poznatkov a vedomostí z problematiky spracovania ekonomickej agendy, v súlade so školským vzdelávacím programom. Odborná prax dopĺňa odbornú a teoretickú prípravu žiakov a umožňuje im praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. Študentky absolvovali prax v rôznych podnikoch - Knaufinsulation, s.r.o. Nová Baňa, COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,  Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s. r. o. Žarnovica, Chovateľské potreby Nová Baňa, Záhradníctvo Zelený Dom Hronský Beňadik, SCYLLA SECURITY SERVIS, s.r.o. Banská Bystrica. Po návrate z praxe študentky spracovali svoje poznatky a prezentovali ich pred ostatnými študentmi.

                                                                                                       Ing. Erika Struhárová

    • Školský výlet I.C
     • Školský výlet I.C

      21. 6. 2019

      Školský výlet I.C

      Leto je už v plnom prúde,  slnko a voda láka, tak sme neodolali a išli sme sa okúpať do hotela Sitno vo Vyhniach. Mohli sme si zaplávať vo vnútornom a vonkajšom bazéne, vyšantiť sa na toboganoch a oddýchnuť si od školských povinností. Koncoročný výlet sa nám vydaril, s radosťou by sme si ho ešte zopakovali. Prostredie hotelového komplexu je prekrásne,  splnilo naše očakávania na výbornú a pani učiteľke triednej  úprimne ďakujeme. 

                                                                                                     Žiaci I.C triedy

    • Odborná exkurzia – Trnava
     • Odborná exkurzia – Trnava

      17. 6. 2019

      Odborná exkurzia – Trnava

      Krásne júnové počasie nás tento krát zaviedlo do Trnavy.  Exkurzia sa uskutočnila v rámci odborných predmetov – podnikanie v CR, ekonomika, manažment osobných financií, tovaroznalectvo. Trnava je známa  predovšetkým množstvom sakrálnych pamiatok od gotických po barokové, pre ktoré dostala prívlastok Malý Rím. Historické centrum bolo v roku1987 vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

      Študentka Michaela Hollá pripravila pred exkurziou v rámci predmetu podnikanie v CR prezentáciu o Trnave aj s presnou kalkuláciou. Našim cieľom bolo navštíviť prezentované miesta a oboznámiť sa kultúrno-historickými pamiatkami Trnavy.

      Naše putovanie začalo v historickom centre Trnavy, kde sme si prezreli zachovalé a zrekonštruované meštiacke domy, súsošie Najsvätejšej Trojice, Radnicu a mestskú vežu, mestské opevnenie, kráľovskú fontánu , Basilicu St. Nicholas a mnoho ďalších kostolov. Na našich potulkách sme si všímali aj reštauračné zariadenia a letné terasy, kde sme si aj príjemne posedeli. Keďže exkurzia bola zameraná aj  na predmet tovaroznalectvo, zastavili sme sa aj v modernom nákupnom centre City Arena.

       Domov sme sa vracali klasicky – vlakom, spokojní, s krásnymi zážitkami a pozitívne naladení.

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                        učiteľka odborných predmetov

    • E – TWINNING 2018/2019
     • E – TWINNING 2018/2019

      12. 6. 2019

      E – TWINNING 2018/2019

           SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V NOVEJ BANI

           V školskom roku 2018/2019 sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do projektu eTwinning. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl . "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou  sa realizujú  inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami- učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania. Vyučujúce jazykov PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová a Mgr. M. Falatová využili túto možnosť a pracovali v dvoch anglických projektoch a v jednom nemeckom projekte.

           Žiaci II. A triedy spoločne s vyučujúcou PaedDr. S. Gáborovou pracovali v projekte TIME MACHINE , čo v preklade znamená Stroj času. Navrhovatelia  projektu boli vyučujúci z Chorvátska a Portugalska, pridali sa k nim školy z Turecka, Poľska,  Španielska, Gruzínska a Slovenska. Spoločne na projekte participovalo 14 škôl, 150 žiakov a 15 učiteľov.

              Výsledkom práce na projekte bolo vytvoriť logo projektu pomocou rôznych grafických návrhov, spracovať históriu jazykov, priblížiť najzaujímavejšie a najstaršie písomné pamiatky v jednotlivých krajinách, spracovať históriu internetu, vytvoriť video s ukážkou krátkeho tanca typického pre danú krajinu, ako aj vytvorenie 3D modelov historických pamiatok z jednotlivých krajín a vytvorenie interaktívnej mapy. Najzaujímavejšou aktivitou bolo napísanie ľúbostného príbehu, ktorý je typický pre  danú krajinu a následne spracovanie príbehu z partnerských krajín prostredníctvom krátkeho komiksu. Našich žiakov oslovil príbeh A. Sládkoviča a Maríny, vytvorili projekty a zúčastnili sa aj exkurzie v Banskej Štiavnici, kde je v pôvodnom dome Maríny vybudovaná jedinečná expozícia pod názvom Banka lásky.

         V rámci projektu TIME MACHINE žiaci partnerských krajín využívali projektové vyučovanie, tvorbu videí, komiksov, prezentácie, vymieňali si množstvo obrazového a písomného materiálu, ale pracovali aj s novými nástrojmi, ako sú Padlet, Canva a Tinkercad. Všetky práce žiakov budú sprístupnené na výstavke žiackych prác v partnerských krajinách na konci školského roka.

          Projekt Was machst du gern? Hobbys und Freizeit sa nám podarilo úspešne rozbehnúť pod vedením Mgr. Plechlovej. Študenti II.A triedy si obohatili  svoje jazykové znalosti so študentmi z hotelovej školy v meste Levico v Taliansku.  Do projektu bolo zapojených 27 žiakov a 2 učitelia.

           Cieľom nášho projektu bolo predovšetkým zdokonaliť sa v nemeckom jazyku inovatívnymi formami. Žiaci oboch škôl vytvorili prezentácie v programoch Power point alebo Prezi o tom, ako vyzerá ich týždenný program. Na základe spoločných záujmov a aktivít si každý našiel svojho kamaráta z partnerskej školy a jedenkrát do mesiaca sa stretávali spoločne  v TWINSPACE, virtuálnom priestore, v ktorom si žiaci medzi sebou chatovali. Okrem obohatenia slovnej zásoby z oblasti voľného času a záľub sa žiaci naučili robiť aj v nových počítačových programoch, akými sú Avatar pri tvorbe profilov, Prezi pri tvorbe prezentácií alebo Thinglink pri tvorbe záverečného projektu. Môj obľúbený spevák, speváčka alebo skupina bola téma nášho záverečného projektu, na ktorom žiaci pracovali v skupinách a v ňom prezentovali nielen slovenské,  ale aj zahraničné hviezdy. Všetky materiály, ktoré sme vo výučbe použili alebo vytvorili, sme si vzájomne posielali, a tak si obohatili naše vyučovanie novými aktivitami.    

           Žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách pracovali spoločne s partnerskou školou z Turecka v  projekte Welcome to Our Towns!

            V projekte žiaci predstavili svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámili s podobným malým mestečkom Trabzon  z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bol anglický jazyk, čo tiež pomohlo žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci navzájom komunikovali, robili prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bolo  prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci používali  IKT prostriedky, ktoré boli nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci mali  možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk. Administrátormi projektu boli  Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá technicky spracovala  informácie ku projektu.

          Aby naše projekty boli vedené a spracované kvalifikovane, vyučujúce cudzích jazykov úspešne absolvovali aktualizačný vzdelávací program Školské projekty a medzinárodné partnerstva cez internet, organizovaný pod záštitou NSS – Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline. Vyučujúce získali nové vedomosti a zručnosti v implementácii digitálnych médií vo vyučovaní a najmä v projektovej práci, ktorá je jednou z popredných metód používaných v edukačnom procese.

           Našu prácu v projektoch si môžete podrobne prezrieť na stránkach projektov:

       

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M Falatová. Mgr. M. Plechlová

                                                                           SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa

    • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“
     • Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      6. 6. 2019

      Roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“

      Trojica študentov z II. A triedy sa 3.júna 2019 zúčastnila roadshow „Vymysli a rozbehni nápad“ v Banskej Bystrici.  Na uvedenom podujatí sa študenti naučili, ako objavovať nové podnikateľské nápady a ako rýchlo posudzovať ich potenciál. Dozvedeli sa, ako premyslieť nápad tak, aby ich vedel uživiť od prvých dní, ako aj to, ktoré nápady sú pre začiatočníka v podnikaní zbytočne rizikové a ako nápad rozbehnúť so 100€.  Študentom bol predstavený aj medzinárodný vzdelávací program Social Impact Award, ktorý podporuje rozvoj spoločensky prospešných podnikateľských nápadov 8 týždňovým letným inkubačným programom a štartovacím kapitálom od 1500€. Naučili sa, ako premýšľať o udržateľných riešeniach spoločenských a enviromentálnych problémoch na konkrétnych prípadových štúdiách.

                                                                                      Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Dobrý príklad
     • Dobrý príklad

      30. 5. 2019

      Dobrý príklad

      v rámci dlhodobého Projektu podpory činnosti žiackych školských rád (ŽŠR), ktorý realizuje od roku 2006  CVČ – JUNIOR vo Zvolene sme sa zúčastnili  prezentačno – motivačného stretnutia členov ŽŠR, s cieľom vzájomného zdieľania dobrých príkladov aktivít v žiackej školskej rade na SŠ a sieťovanie mladých ľudí v regióne.

      Cieľom nášho stretnutia bolo oboznámiť sa s aktivitami ŽŠR na školách v banskobystrickom kraji, vziať si „dobrý príklad“ a načerpať nové inšpirácie. Žiačky našej školy Viktória Senešiová z 2.A a Veronika Tencerová z 3.A si pripravili prezentáciu o činnosti našej ŽŠR v školskom roku 2018/2019 a tak dúfame, že sme aj my mohli inšpirovať našimi aktivitami ďalšie školy. Stretnutie sa nieslo v priateľskom duchu, okrem získavania nových poznatkov sme robili aj rôzne motivačné aktivity.

      Organizátorom ďakujeme za pohostenie a príjemnú atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

                                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátor ŽŠR 

    • Príprava bezmäsitých jedál
     • Príprava bezmäsitých jedál

      15. 5. 2019

      Príprava bezmäsitých jedál

      Dňa 9.5.2019  žiaci 2.ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti v školskom kole súťaže na tému: ,, Príprava bezmäsitých jedál“

      Ich úlohou bolo pripraviť kompletné bezmäsité jedlo podľa vlastného výberu. Žiaci mali možnosť okrem zručností predviesť aj kreativitu a fantáziu s využitím vedomostí z modernej gastronómie.  Hodnotiaca komisia ich sledovala počas celej práce, pričom okrem chuti a vzhľadu jedla sa hodnotila aj technologická príprava, hygiena práce a dodržanie časového limitu.

      Po celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené tieto práce:

      1.miesto: Monika Búryová – Brokolicové karbonátky so zemiakovou kašou

      2.miesto: Martina Pavlíková – Jablková žemľovka

      3.miesto: Alžbeta Goralová – Zemiakové šúľance s opraženou strúhankou

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale aj ostatné práce napriek malým chybičkám boli chutné, čo odzrkadľuje prácu majstrov odborného výcviku.

                                                                                        Ing. Katarína Garajová

    • Odborná exkurzia na Horehroní
     • Odborná exkurzia na Horehroní

      10. 5. 2019

      Odborná exkurzia na Horehroní

      V jeden krásny májový slnečný deň sme sa vybrali na Horehronie. Odborná exkurzia bola zameraná na cestovný ruch, ale i ostatné odborné predmety. Naša cesta viedla na  stredoveký hrad Slovenská Lupča, ktorý je od roku 2002 Národnou kultúrnou pamiatkou. Od tohto roku má aj nového majiteľa, ktorým sú železiarne Podbrezová a tak začína písať novú zaujímavú kapitolu svojej histórie. K hradu sme sa dostali kľukatou cestičkou, okolité výhľady boli nádherné. Aj história a súčasnosť hradu nás zaujala. Každoročne sa tam koná množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí.  Potom sme si prezreli dedinu Slovenská Lupča s jej  pamiatkami. Ďalej nás cesta viedla do Banskej Bystrice, kde sme sa zastavili pri pamätníku SNP, prešli do historického centra mesta k pamätníku osloboditeľov, pripomenuli si štátny sviatok – Deň víťazstva nad fašizmom a potom sme sa túlali uličkami mesta.

      Domov sme sa vracali spokojní s krásnym pocitom dobre využitého a zmysluplného dňa.

                                                                                        Ing. Mária Lenčová, študentky II. A

    • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici
     • Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

      6. 5. 2019

      Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici

       

      Banská  Štiavnica je jediné miesto na svete, ktoré sa môže pochváliť epicentrom  lásky každoročne navštevovaným tisíckami turistov z celého sveta.

      Ani my sme neodolali a navštívili sme Banskú Štiavnicu dňa  3.5.2019. Máj je lásky čas, preto naše kroky pochopiteľne smerovali do Banky lásky, ktoré je vytvorené v pôvodom  meštiackom dome Pischlovcov, kde žila väčšinu svojho života Marína - múza A. Sládkoviča. Aby sa zachovalo genuis loci tohto neopakovateľného miesta, skupinka nadšencov investovala vlastné prostriedky, aby dom opravili a vytvorili v ňom interaktívnu zážitkovú  expozíciu nehynúcej lásky Sládkoviča a Maríny.

      Návštevníci sa dozvedia o živote Maríny Pischlovej prostredníctvom videoprojekcie, uvidia vzácne historické artefakty, vypočujú si prekrásne verše z najdlhšej ľúbostnej skladby na svete a uvidia epicentrum lásky, kde sú v schránkach uložené príbehy lásky ľudí rôznych vekových kategórií. Všetci  návštevníci odchádzajú nadšení a naplnení prekrásnym zážitkom.

      O našej exkurzii budeme informovať aj partnerské školy v rámci projektu e Twinning, ktorého súčasťou bolo vytvorenie príbehu o nehynúcej láske. Príbeh Sládkoviča a Maríny je práve taký.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej  gramotnosti

                                                                                a študentky III.A triedy

    • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani
     • Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      30. 4. 2019

      Po stopách baníckej slávy v Novej Bani

      Dňa 26. 4.2019 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Banského náučného chodníka. ,,Po stopách baníckej slávy v Novej Bani“, ktoré  sa zorganizovalo Mesto Nová Baňa a Novobanský banícky spolok.

      Tohto slávnostného otvorenia sme sa zúčastnili aj my, konkrétne trieda III.C s triednou učiteľkou Ing. Garajovou. Na mestkej tržnici, kde sa konalo slávnostné otvorenie, naši žiaci prítomným ponúkali malé sladké občerstvenie, ktoré pripravili majstri OV.

      Po odhalení ústrednej tabule chodníka sme  absolvovali prehliadku náučného chodníka s jednotlivými zastávkami.

      Náučný chodník poskytuje  návštevníkom zaujímavé výhľady na okolitú prírodu a zachovalé historické banské pamiatky, čo prispieva k zvýšeniu atraktivity mesta Nová Baňa.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE
     • DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      29. 4. 2019

      DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE

      Aj planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme 22. apríla.

      Keďže tento rok sme mali v tento deň prázdniny, rozhodli sme sa zapojiť neskôr, a to v piatok 26.4.2019. Členovia žiackej rady (Viktória Senešiová z 2.A a Stanislava Gregorová z 2.N) si pripravili pre svojich spolužiakov zaujímavú prednášku s názvom „Putovanie odpadov“. Žiaci sa dozvedeli o znečisťovaní planéty, „putovaní odpadov“, triedení odpadu a pozreli si film o tom, ako naša planéta trpí obrovským množstvom plastov v moriach a ako by sme jej mohli pomôcť. Do školy boli zakúpené koše na triedenie odpadu, a tak sme žiakov poprosili, aby aspoň takouto malou aktivitou pomohli našej planéte.

      Po prednáške sa žiaci spoločne s vyučujúcimi rozhodli poupratovať okolie školy. Vzali sme si metly, hrable, motyky, kosačky a pustili sme sa do toho. Za pár hodín sme vyčistili dvor, trávniky a chodníky a s dobrým pocitom sme sa rozpŕchli domov.

      Veľká vďaka patrí všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa zúčastnili. Obzvlášť veľké ĎAKUJEM patrí žiakom II.N, ktorí boli veľmi snaživí.

      Ďakujeme J                                                            Mgr. Mirka Plechlová koordinátor ŽR

                                                                                       Mgr. Jana Káčerová zástupkyňa RŠ

    • Welcome to Our Towns!
     • Welcome to Our Towns!

      24. 4. 2019

      Welcome to Our Towns!

      Projektové vyučovanie je jedná z metód , ktorá aktívne sa používa nie len na hodinách cudzieho jazyka. V tomto školskom roku žiaci I.N triedy odboru Podnikanie v remeslách a službách  SOŠ obchodu a služieb sa zapojili do medzinárodného projektu eTwinning a s partnerskou školou z Turecka pracujú nad projektom Welcome to Our Towns!

       V projekte žiaci SOŠ obchodu a služieb predstavia svoju krajinu, mesto Nová Baňa, jeho históriu, tradície a zvyky a taktiež sa oboznámiť s podobným malým mestečkom z partnerskej školy. Pracovným jazykom projektu bude anglický jazyk, ktorý tiež pomôže žiakom zlepšiť komunikačne zručnosti v cudzom jazyku. Žiaci budú navzájom komunikovať, robiť prezentácie a úlohy projektu skupinovo, čo bude prínosným pre klímu triedy a spoluprácu. Pri práci budeme používať IKT prostriedky, ktoré tiež budú nápomocné pre rozvíjanie IKT zručností u žiakov. V rámci projektu si žiaci máju možnosť rozšíriť svoje vedomosti z predmetov ako geografia, dejepis, informatika a cudzí jazyk.

      Ciele projektu Welcome to our town! sú nasledovné:


      - zlepšiť komunikačné zručnosti v cudzom jazyku,
      - rozšíriť vedomosti o histórii , zvykoch a tradíciách mestečka Nová Baňa, kde sa nachádza škola,
      - spracovať získané informácie a prezentovať svoju krajinu, mesto a školu rovesníkom z inej krajiny,
      - aktívne používať IKT prostriedky pri prezentácii a komunikácii s partnerskou školou,
      - oboznámiť sa s iným mestom, krajinou a školou zo zahraničia a nadviazať spoluprácu s rovesníkmi z partnerskej školy.

      Projekt Welcome to our towns! bude trvať od februára do júna 2019. V úvode projektu žiaci predstavili  svoje tímy, školu a krajinu. V ďalšej časti vytvorili logo projektu a budú postupne prezentovať svoje mestečko. Spracujú informácie o histórii mesta, nafotia zaujímavé pamätihodnosti a miesta v meste, kam by pozvali svojich rovesníkov. Taktiež predstavia tradične Fašiangové a Veľkonočné oslavy v meste, ktoré prebiehajú v období trvania projektu. Informácie sa budú spracovávať a komunikácia s partnerskou školou bude prebiehať minimálne 1 krát týždenne, prípadne podľa dohody.

      Administrátormi projektu sú Mgr. Mária Falatová, vyučujúca anglického jazyka a RNDr. Michaela Kostelanská, ktorá vyučuje dejepis, marketing a manažment v triede I.N a taktiež pomáha technicky spracovávať informácie ku projektu.

      Ak by ste mali záujem pozrieť našu prácu na projekte, to sú linky:

                                                                                                                         Mgr. Mária Falatová a žiaci I.N triedy

    • Cestou - necestou po Argentíne
     • Cestou - necestou po Argentíne

      17. 4. 2019

      Cestou - necestou po Argentíne

      Ďalšou zaujímavou aktivitou týkajúcou sa cestovného ruchu, bola beseda o Argentíne.  Našimi hosťami bol Branislav Tužinský s manželkou Ceciliou, ktorá pochádza z Argentíny. Beseda začala prezentáciou o Argentíne, ktorú si pripravili naši študenti. Naši hostia nadviazali na prezentáciu, priblížili nám život, zvyky, tradície, gastronómiu, cestovný ruch, možnosti štúdia a podnikania v tejto zaujímavej krajine, ako aj súčasnú politickú a ekonomickú situáciu. Študenti sa pýtali, ako sa mladý Slovák dostal do Argentíny. Dozvedeli sa, že sa tam vybral za prácou. Počas štvorročného pobytu v tejto krajine navštívil  mnohé turisticky zaujímavé destinácie i okolité krajiny. Nezabudol našim študentom zdôrazniť, aké dôležité je pri vycestovaní do zahraničia ovládať cudzie jazyky. Táto devíza im umožňuje získať lepšie postavenie na trhu práce. Študentov zaujímalo porovnanie životnej úrovne v Argentíne a na Slovensku, i to, ako si Cecilia zvykala na život u nás, v krajine vzdialenej tisícky kilometrov od jej rodiska. Študentom sa táto beseda veľmi páčila, pretože bola autentická a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií z pravej ruky

                                                   Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • Veľkonočné trhy
     • Veľkonočné trhy

      17. 4. 2019

      Veľkonočné trhy

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ zorganizovala 16.apríla 2019 veľkonočné trhy.  Ponuka bola pestrá, študentky pripravili množstvo sladkých dobrôt. Atmosféru dotvárala typická veľkonočná výzdoba - kraslice zdobené rôznou technikou, bahniatka a rôzne dekorácie súvisiace s prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami a jarou.

                                                                                              Ing. Erika Struhárov,učiteľka odborných predmetov

    • Veľkonočná pošta
     • Veľkonočná pošta

      17. 4. 2019

      Veľkonočná pošta

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ sa  popri svojej hlavnej činnosti venuje aj tej charitatívnej. Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“ sa študentky rozhodli, že potešia starkých v domovoch dôchodcov aj  „Veľkonočnou poštou“.  Pripravili kolekciu veľkonočných pozdravov, ktoré sú určené seniorom z Michalovského domova seniorov. Záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným nás veľmi teší a v podobných aktivitách plánujeme pokračovať aj v budúcnosti.           

                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Deň narcisov- 11.4.2019
     • Deň narcisov- 11.4.2019

      12. 4. 2019

      Deň narcisov- 11.4.2019

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok zaplavili ulice miest a obcí v jediný deň v roku – tentokrát 11.apríla –žlté narcisy. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnili realizáciu projektov a programov smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám. Finančné prostriedky vyzbierané počas tohtoročného Dňa narcisov použije Liga proti rakovine na pokračovanie v realizácii projektov.

      Aj naša škola sa zúčastnila tejto krásnej udalosti. Žiačky 3.A- Anežka Šipikalová a Simona Harabová vyrazili v žltých tričkách do ulíc Novej Bane a vyzbierali krásnu sumu- 126,66 eur. Dievčatám z veľkého srdca ďakujeme.

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej rady

    • „Talianske pekárske umenie“
     • „Talianske pekárske umenie“

      2. 4. 2019

             „Talianske pekárske umenie“

      V priestoroch SOŠ obchodu a služieb v Krupine sa pod záštitou ŠIOV-u a Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. konal zaujímavý workshop pod názvom „Talianske pekárske umenie“. Našu školu na workshope zastupovali Ing. Katarína Garajová a Ing. Erika Struhárová.  

      Umenie talianskych pekárov nám predstavil pán Mário Maurizi, z firmy Forno Maurizi Roma. Na uvedenom workshope sme sa naučili piecť typické veľkonočné talianske pečivo COLOMBA a ďalšie sladké dobroty – castagnole, frappe, ako aj pripravovať pravú taliansku pizzu.

      O kvalite múky nám svojou prednáškou rozšíril vedomosti pán Paolo Montalto, ktorý zastupoval mlyn Farchioli.

      Zo stretnutia sme si okrem receptov a pracovných postupov odniesli aj množstvo gastronomických poznatkov a nových kontaktov, ktoré využijeme pri svojej ďalšej práci.

       

                                                                                                           Ing. Erika Struhárová

                                                                                                  učiteľka odborných predmetov

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      27. 3. 2019

      MAREC – MESIAC KNIHY

         Mesiac marec je neodmysliteľne spájaný s knihou a so zvýšeným záujmom o návštevu školskej knižnice. Vyučujúce slovenského jazyka sa snažia žiakom pripraviť zaujímavé aktivity, ktoré u žiakov podporia túžbu siahnuť po dobrej knihe.

         V tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu e Twinning pod názvom Time machine, v mesiaci marec sme mali vytvoriť príbeh lásky zo slovenskej  literatúry, o ktorý by sme sa podelili s našimi partnermi. Opísali sme príbeh nehynúcej lásky Andreja Sládkoviča a Maríny Pischlovej v anglickom jazyku  a podľa ohlasov z iných krajín sa žiakom aj ich učiteľom páčil.

          Príbehu večnej lásky Sládkoviča  a Maríny  sme prispôsobili aj iné aktivity na podporu čítania v školskej knižnici – vytvorili sme projekt s názvom História lásky, čítali sme si úryvky z Maríny, ilustrovali sme známe verše,  testovali sme  si vedomosti v literárnom kvíze a usporiadali sme burzu kníh.   Budeme sa tešiť, keď do knižnice prídete častejšie!

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor  čitateľskej gramotnosti 

    • Rozbehni sa! Academy
     • Rozbehni sa! Academy

      27. 3. 2019

      Rozbehni sa! Academy

      Projekt Rozbehni sa!Academy učí mladých ľudí ako rozbehnúť vlastné podnikanie. Autorom projektu je Juraj Kováč, ktorý je expertom na testovanie nápadov. Naša škola je súčasťou tohto projektu už druhý rok. Škola má vyškoleného ambasádora, ktorý vedie workshopy a žiakom predstaví Rozbehni sa!Academy. V priebehu mesiacov december - január prebehli na škole premietania, ktorých zámerom bolo zábavnou formou ukázať žiakom, že si môžu vyskúšať podnikanie v malom popri škole. Žiaci, ktorých to zaujalo, majú možnosť sa registrovať a získavajú R!ťahák. Okrem toho žiaci majú možnosť absolvovať rýchlokurz začiatkov podnikania v 21.storočí, obsahujúci štyri videolekcie, ktoré žiakov naučia:

      • ako otestovať kvalitu nápadu do 100€
      • ako rozpoznávať nové biznis nápady
      • ako premyslieť biznis model
      • ako získať nové objednávky

      Rýchlokurz je ukončený testom a úspešní absolventi získajú certifikát o jeho absolvovaní.

      K dnešnému dňu získali certifikáty títo študenti:  

       

      Annamária Kosejová - II. A

      Lea Tokolyová - II. A

      Michaela Hollá - II. A

      Erik Tomčáni - II. A

      Lenka Bartošová - II. A

      Lucia Blizňáková - II. A

      Daniela Ridajová - II. A

      Viktória Senešiová - II. A

      Simona Brodzianska - III. A

      Kristína Mištíková - III. A

      Simona Harabová - III. A

      Anežka Šipikalová - III. A

      Adam Švec - I. N

      Bianka Ciglanová - I. N

      Henrieta Kocáková - I. N

      Karin Gažiová - I. N

      Michal Šimkovič - I. N

       

                                                                              Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Pozvánka do Rozbiehátora!
     • Pozvánka do Rozbiehátora!

      27. 3. 2019

      Pozvánka do Rozbiehátora!

      Na základe účasti na interaktívnom workshope pod názvom „Vymysli nápad“, ktorého sa naši študenti zúčastnili 27.februára v Banskej Bystrici, im bola po konzultáciách ponúknutá miestenka do inkubačného programu „Rozbiehátor“.  21.marca sa Bianka Ciglanová a Radka Holienčinová  zúčastnili úvodného bootcampu,  kde sa naučili ako otestovať potenciál  nápadu, organizátori im pomohli  premyslieť biznis model  nápadu a ukázali im, ako na zákaznícky prieskum.

      Študentky majú teraz 4 týždne na to,  aby  zrealizovali zákaznícky prieskum a zapracovali jeho zistenia.  Ďalej budú nasledovať konzultácie, kde budú zhodnotené výstupy každého prihláseného tímu. Cieľom inkubačného tímu je zostrojiť prototyp, vytvoriť testovací web a pomocou testovacej kampane získať prvých zákazníkov alebo predobjednávky.

      Vyhodnotenie Rozbiehátora  bude v júni 2019, študentky budú mať možnosť prezentovať svoj nápad a dosiahnuté výsledky pred pozvanými mentormi, investormi a biznis anjelmi. Ak ich nápad a výsledky zaujmú, môžu získať mikroinvestíciu pre rozbehnutie svojho nápadu a stáž v inovatívnom startupe alebo firme.  Držme našim študentkám palce!

                                                                                                                Ing. Erika Struhárová,  ambasádor projektu

    • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník
     • Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      22. 3. 2019

      Školské  kolo olympiády Mladý účtovník

      V stredu 20. februára 2019 si študenti zmerali svoje sily v riešení rôznych úloh z podvojného účtovníctva. Žiaci pracovali v dvoch kategóriách a to žiaci druhého ročníka a žiaci tretieho ročníka. Prostredníctvom súťaže si mali možnosť overiť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti z účtovníctva.

      Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Kategória: II. ročník

      1. miesto       Michaela Hollá           
      2. miesto       Daniela Ridajová        
      3. miesto       Lenka Bartošová        

      Kategória: III. ročník

      1. miesto       Kristína Mištíková     
      2. miesto       Anežka Šipikalová     
      3. miesto       Simona Brodzianska 

      Víťazom srdečne blahoželáme!

                                                                           Ing. Erika Struhárová,  učiteľka odborných predmetov

    • Exkurzia - Atlantis center Levice
     • Exkurzia - Atlantis center Levice

      15. 3. 2019

      Exkurzia - Atlantis center Levice

       

      Dňa 12.3.2019 sa študenti 1.N a 3.C zúčastnili vedeckej exkurzie v Leviciach. Dozvedeli sa nové poznatky o vynálezov nielen 21. storočia, skúsili si lietať s dronom, či jazdiť na hoverboarde. 

      Okrem toho mali žiaci možnosť presvedčiť sa o neomylnosti fungovania zákonov fyziky prostredníctvom využitia interaktívnych exponátov. V Atlantis centre si študenti mohli  zdokonaliť svoje vedomosti z mechaniky, statiky či magnetických pólov a logiky, čím si mali možnosť overiť, ako fungujú matematické a fyzikálne javy v každodennom živote.

      No a najzaujímavejšie bolo pre našich žiakov bublinkové laboratórium, v ktorom sa vrátili do svojich detských čias. Adrenalín nám zdvihol 9D simulátor, ktorý nás vytrhol z reality do Psycho sveta. 

      Ďakujeme žiakom za vzorné správanie počas exkurzie a veríme, že pre všetkých z nich bol tento deň príjemný a zároveň aj poučný. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu príležitosť, ako si atraktívnou, hravou a interaktívnou formou precvičiť a zdokonaliť naše vedomosti a zručnosti.

       

      Mgr. Miroslava Plechlová

    • Exkurzia do Knaufinsulation
     • Exkurzia do Knaufinsulation

      15. 3. 2019

      Exkurzia do Knaufinsulation

      13.3.2019 sme sa so študentmi 2.A, 3.A a 1.N zúčastnili veľmi zaujímavej a prínosnej exkurzie v závode Knaufinsulation v Novej Bani. Je to  jediný závod na výrobu kamennej minerálnej vlny s dlhoročnou tradíciou na Slovensku. A preto sme sa chceli aj my dozvedieť niečo viac o tejto úspešnej firme, nazrieť do jej „útrob“ a vidieť ako sa tu pracuje. Veď ktovie, možno aj naši žiaci si tu raz nájdu uplatnenie. 

      Vedúca personálneho oddelenia nás hneď v úvode milo privítala a usadila do zasadačky. Tu nás poučili techničky HSE o dodržiavaní bezpečnostných pravidiel v areáli závodu. Potom nás oboznámili so všeobecnými informáciami týkajúcimi sa firmy, naši žiaci si precvičili aj svoje zručnosti v anglickom jazyku. Po nasadení bezpečnostných prílb a viest sme sa v 2 skupinách vybrali na exkurziu.

      Na začiatku nás techničky HSE previedli procesom výroby na hlavných výrobných linkách, následne sme sa presunuli do  priestorov automatickej baliacej linky  a prehliadku sme ukončili na nakládke hotovej výroby, odkiaľ sa minerálna vata expeduje zákazníkom.

      Ďakujeme zástupcom firmy Knaufinsulation za ústretovosť a možnosť nahliadnuť do prevádzky závodu.

       Naši žiaci boli veľmi disciplinovaní, exkurzia ich zaujala, a preto sa tešíme na ďalšie podobné akcie.  

                                                                             Mgr. Miroslava Plechlová

    • Fašiangové zvyky, tradície a jedlá
     • Fašiangové zvyky, tradície a jedlá

      28. 2. 2019

      Fašiangové zvyky, tradície a jedlá

      Fašiangové obdobie. Obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti. V tomto duchu sme si aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani opäť pripomenuli zvyky, tradície a jedlá fašiangov.

      Dňa 20.2. 2019 zo školskej kuchyne bolo cítiť okrem pripravovaného obeda aj vôňu kapustnice, šišiek, fánok, tlačenky, huspeniny a škvarkov. To sú typické jedlá, ktoré neodmysliteľne patria  k tomuto obdobiu hodovania.

      Skôr ako sme sa pustili do hodovania, v jedálni školy sa uskutočnila prezentácia, o histórii fašiangov, tradíciách a zvykoch ako sú fašiangové sprievody, masky a  pochovávanie basy. K fašiangom neodmysliteľne patrí zabíjačka, a tak sa prítomní dozvedeli o jej spoločensko - komunikačnom význame v minulosti a typických  zabíjačkových špecialitách. A potom sa už pustili do ochutnávky fašiangových špecialít. Na ponukových stoloch nechýbali  šišky, fánky, škvarky, huspenina, tlačenka.....Vynikajúce špeciality pripravili na odbornom výcviku žiaci pod vedením majstrov OV.

      Z ponukových stolov postupne všetko zmizlo a aj fašiangy sa rozplynuli do stratena. Nastáva čas pôstu, čas zahĺbenia sa do seba......

                                                                                       

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Vymysli nápad!
     • Vymysli nápad!

      28. 2. 2019

      Vymysli nápad!

      Sedem študentov našej školy sa 27.februára 2019 zúčastnilo interaktívneho workshopu Vymysli nápad, konaného v rámci projektu Rozbehni sa, v Banskej Bystrici. Workshop bol určený pre mladých ľudí, ktorí majú záujem o podnikanie, no nemajú nápad alebo si svojim nápadom nie sú istí. Na workshope sa naučili ako vyhľadávať a vylepšovať podnikateľské nápady a dostali šancu svoj nápad konzultovať so skúsenými mentormi. Workshop viedol projektový manažér Juraj Kováč, ktorý študentom odovzdal cenné rady a skúsenosti.  Študenti môžu svoj nápad prihlásiť do letného kola inkubačného programu  Rozbiehátor.

                                                                               Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

    • Rozbehli sme projekt e Twinning
     • Rozbehli sme projekt e Twinning

      27. 2. 2019

      Rozbehli sme projekt e  Twinning

      V mesiaci január sa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani zapojila do medzinárodného projektu na internetovom portáli e Twinning.  Keďže partnerské školy pracovali už od septembra tohto školského roka, museli sme sa poponáhľať, aby sme všetky aktivity stihli do termínu urobiť. Žiaci II.A  sú však šikovní a nám sa podarilo urobiť kus práce.

          Erik Tomčáni sa podujal nakresliť logo projektu pod názvom TIME MACHINE. Na hodine slovenského jazyka sme vytvorili projekt o histórii nášho jazyka pod názvom HISTORY OF LANGUAGES. Priblížili sme najstaršie jazykové pamiatky v staroslovienčine a pridali sme ukážky písmen z hlaholiky a zvukovú ukážku z diela Proglas.

         Ďalšou aktivitou podľa požiadaviek  projektu bolo nacvičiť slovenský národný tanec a priblížiť ho partnerským krajinám. Dievčatá  sa obliekli  do krojov, spolu s Mgr. M. Plechlovou zatancovali ukážku  slovenského tanca čardáš   a  RNDr. M. Kostelanská nám pomohla s videom.

         Vo februári sme vytvorili projekt o histórii internetu a počítačov pod názvom HISTORY OF INTERNET. V nasledujúcich mesiacoch máme vytvoriť kreslený príbeh o večnej láske z literatúry niektorých partnerských krajín a 3D model zaujímavej historickej pamiatky z týchto krajín. V mesiaci jún sa projekt končí priblížením výsledkov projektu prezentáciou na konci školského roka.

                                                       PaedDr. S. Gáborová, Mgr. M. Plechlová, Mgr. M. Falatová

                                                                                 vyučujúce jazykov

     • Finančná olympiáda –  postup do II. kola

      26. 2. 2019

      https://www.nadaciapartners.sk/themes/nadacia-partners/assets/images/logo-foundation-partners.png                  Finančná olympiáda –  postup do II. kola

      Aj v tomto školskom roku spúšťa Nadácia PARTNERS už siedmy ročník finančno- vedomostnej súťaže s  názvom „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“. Študenti stredných škôl budú mať aj tento  rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších šiestich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 23 600 študentov.

      Táto súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl. Našim študentom sa  v silnej konkurencii podarilo postúpiť do II. kola, ktoré začína 19. februára 2019.

      Sú to nasledovní študenti:  Brodzianska Simona, Harabová Simona,Korbeľ Martin, Šimkovič Michal, Tokolyová Lea, Horváthová Jesica.

      Študentom prajeme veľa úspechov v II. kole finančnej olympiády.

                                                                                      Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      26. 2. 2019

      Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      18. februára 2019 sa konalo Krajské kolo ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Takmer 40 najšikovnejších ekonomických olympionikov z kraja sa stretlo v slávnostnej sále Ekonomickej fakulty UMB, aby otestovali svoj ekonomický rozhľad.  Študentov zo stredných škôl privítala Monika Budzák, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo takmer 5 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom predstavil možnosti štúdia na univerzite prodekan a člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo.  Maturantov zaujala predovšetkým informácia o odpustení prijímacích skúšok v prípade, ak postúpia do finále Ekonomickej olympiády.  Potom už nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti. Našu školu reprezentovali:  Simona Brodzianska III. A, Anežka Šipikalová III. A, Adam Švec I. N, Karin Gažiová I. N, Tobias Šarkozi II. N, Viktória Senešiová II. A, Lenka Bartošová II. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu mesiaca marec.  Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu a ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                                                   Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

    • Prepájame teóriu s praxou
     • Prepájame teóriu s praxou

      26. 2. 2019

      Prepájame teóriu s praxou

      Študentky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie sa v piatok, 22. februára 2019 ocitli v pozícii uchádzačov o pracovnú pozíciu asistentky riaditeľa.

      Študentky sa oboznámili  s voľným pracovným miestom prostredníctvom inzerátu umiestneného na nástenke školy. Následne si  vypracovali   životopis  a motivačný list na uvedenú pozíciu a pripravili sa na výberový rozhovor.

      Výberová komisia si preštudovala požadované dokumenty a pozvala uchádzačov na výberový rozhovor. Členovia výberovej komisie kládli študentkám otázky týkajúce sa pracovnej oblasti (vzdelanie, prax, školenia), ďalším okruhom boli otázky na sebahodnotenie kandidáta (silné a slabé stránky) a poslednou oblasťou boli otázky týkajúce sa samotného správania uchádzača (reakcia na konkrétnu situáciu). Veľmi dôležitou súčasťou výberového rozhovoru bola aj komunikácia v cudzom jazyku.

      Študentky prostredníctvom tejto modelovej situácie získali cenné skúsenosti, ktoré využijú v praktickom živote. Veľmi dôležité je vypracovanie životopisu a motivačného listu, samotná príprava na výberový rozhovor, ako aj správanie a vystupovanie uchádzača.

       

      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová

      vyučujúce odborných predmetov

    • Valentínske trhy
     • Valentínske trhy

      26. 2. 2019

      Valentínske trhy

      Študentská spoločnosť „Obchoďáčky“, ktorú vedú žiačky tretieho ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ani tento rok nezabudla na sviatok sv. Valentína a pripravila na deň zamilovaných Valentínske trhy. Konanie trhov spropagovali prostredníctvom letákov umiestnených na chodbách školy. Pre učiteľov a ostatných spolužiakov pripravili pestrú ponuku výrobkov. Ponúkali vlastnoručne vyrobené valentínske pozdravy, háčkované srdiečka plnené levanduľou, medovníkové srdiečka, muffiny a dekoratívne predmety.

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • FAREBNÝ TÝŽDEŇ
     • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

      25. 2. 2019

      FAREBNÝ TÝŽDEŇ

      V školskom roku 2018-2019 sa aj naša škola zapojila do projektu Hrdá škola, ktorý nám ponúka rôzne formy spestrenia vyučovania. Jednou z aktivít, do ktorej sme sa v rámci projektu zapojili, bol FAREBNÝ TÝŽDEŇ.

      Od 11.2.- 15.2.2019  mali každý deň študenti aj učitelia prísť oblečení v inej farbe. Všetci sme prehrabali svoje šatníky, spravili predjarné upratovanie a našli sme z každej farby kúsok oblečenia. Našou školou sa v tomto týždni niesol  nielen pocit spolupatričnosti, ale aj príjemná farebná atmosféra.   

      Každý si našiel tú svoju farbu, v ktorej sa cíti dobre, veď psychológia farieb je už dávno známa vec J

      Pondelok- BIELA farba- symbolizuje začiatok. Posilňuje tvorivosť, dodáva silu a tým uzdravuje telo. Je to farba vyrovnaných, úprimných, a sebavedomých ľudí.

      Utorok - ŽLTÁ - je to farba imunity, vitality, optimizmu a chuti do života. Dobre pôsobí na myslenie, sebavedomie a kreativitu, ale aj na pohybovú a nervovú sústavu.. Obľubujú ju cieľavedomí a živelní ľudia.

      Streda- MODRÁ - je farbou pohody a vyváženosti. Reprezentuje pokoj a dôveru. Obľubujú ju ľudia romantickí a introvertní.

      Štvrtok- ČERVENÁ - je farba silných, pozitívnych emócií. Je farbou energie a života. Prebúdza životnú energiu a priťahuje úspech. Podnecuje vášeň, vôľu a pôsobí proti únave. Obľubujú ju kreatívny a sebavedomí ľudia.

      Piatok- ZELENÁ -  Podnecuje mier a kamarátstvo a pozitívne vplýva na vzťahy. Obľubujú ju ľudia kreatívni, emotívni, samostatní, s vlastnou hlavou a gurážou a s organizačnými schopnosťami.

                                                                                           Koordinátorka ŽŠR, Mgr. Miroslava Plechlová

    • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači
     • 53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      25. 2. 2019

      53.ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači

      14. februára 2019 sa žiaci s „najrýchlejšími prstami“ zúčastnili krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači v troch súťažných disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing. Podmienkou účasti na súťaži bolo splnenie limitu 270 úderov za 1 min.

      Našu školu reprezentovala žiačka III.A - Kristína Mištíková. V jej kategórií Písanie na počítači (odpis na rýchlosť za 10 minút) sa zúčastnilo 20 žiakov z celého banskobystrického kraja.

      Kristínke ďakujeme za reprezentáciu a tešíme sa na ďalšie ročníky.

                                                                                                              Ing. Gabriela Ivaničová  

    • Valentínske tvorivé dielne
     • Valentínske tvorivé dielne

      25. 2. 2019

      Valentínske tvorivé dielne

      Valentín, Svätý Valentín... Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva v podobe bozkov, objatí alebo pohladení, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity.

      Žiacka školská rada sa preto rozhodla aj do našej školy vniesť valentínsku atmosféru prostredníctvom tvorivých dielní. Študenti si mohli pod vededím členov ŽŠR- Filipa Hudeca, Viktórie Senešiovej, Veroniky Tencerovej, Kataríne Feriancovej, Stanislavy Gregorovej vyrobiť valentínske prekvapenie pre svoje polovičky, kamarátov či rodičov. Naši žiaci ukázali svoju kreativitu a v priebehu dvoch hodín vznikli krásne svietniky, krabičky s prekvapením, obrazy či ozdoby v červenom tóne.

      Za aktívnu účasť získali žiaci nielen darčeky pre svoje lásky, ale aj kupóny na neskúšanie a sladkú odmenu. Aj takto netradične sme si spestrili vyučovanie na strednej škole, atmosféra bola skvelá, a preto už teraz plánujeme ďalšie podobné aktivity pre našich spolužiakov.

       

      Žiacka školská rada a koordinátorka Mgr. Miroslava Plechlová  

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      11. 2. 2019

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv

         Dňa 7. 2. 2019 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je: 30 výročie Nežnej revolúcie.

         Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

         SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka III.A triedy Anežka Šipikalová, ktorá sa umiestnila na 23. mieste spomedzi 27  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

                                                                   Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

    • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku
     • Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

      24. 1. 2019

      Okresné kolá olympiád v anglickom a nemeckom jazyku

      V dňoch 16.01 -17.01.2019 sa uskutočnili okresné kola olympiád v anglickom a nemeckom jazyku.

      SOŠ obchodu a služieb úspešne reprezentovali žiačky II.A triedy odboru obchod a podnikanie

      Martina Nagyová – Anglický jazyk, kategória 2.D – obsadila II. miesto v okresnom kole

      Michaela HoláDaniela Ridajová – Nemecký jazyk, kategória 2.D. – D. Ridajová získala 1. miesto

      Všetkým žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a tešíme sa na budúci rok.

                                                                                                       Vyučujúce cudzích jazykov.

    • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
     • Projekt e Twinning na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      24. 1. 2019

      Projekt e Twinning  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

         V mesiaci január v školskom roku 2018/2019 sme sa zapojili do projektu  e Twinning spoločne s kolegami z Poľska, Chorvátska, Turecka, Španielska, Gruzínska a Portugalska.

        V projekte  pod názvom TIME MACHINE  sa študenti oboznámia s kultúrnym bohatstvom partnerských krajín prostredníctvom IKT nástrojov. Pracovným jazykom je anglický jazyk a inými komunikačnými jazykmi sú nemčina, ruština, španielčina.

         Naši žiaci z II. A triedy počas tohto školského roku vytvoria logo projektu, oboznámia kamarátov s históriou nášho jazyka a s históriou internetu,  naučia ich náš národný tanec, vytvoria kreslený príbeh lásky z partnerskej krajiny a 3D model historických pamiatok z partnerských krajín. Na záver projektu budú žiaci prezentovať svoje práce a zatancujú tanec z partnerskej krajiny. Všetky očakávané výstupy ako sú logá, fotky, videá, komiksy, 3D modely budú zverejnené v e Twinningovom priestore  počas celého školského roka.

         Vyučujúce jazykov PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová a Mgr. Plechlová sa zúčastnia aj akreditovaných školení v priebehu mesiacov február, marec a apríl na SOŠ K. Kittenberga v Leviciach pod vedením ambasádorky projektu e Twinning.

      Tešíme sa na spoluprácu!

                                                                           PaedDr. S. Gáborová , M. Falatová, M. Plechlová

                                                                                              vyučujúce jazykov

    • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach
     • Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

      17. 1. 2019

      Prváci súťažili v nadobudnutých zručnostiach

      Je to už takmer päť mesiacov čo, rady našich študentov rozšírili ďalší študenti učebného odboru kuchár. Okrem získavania teoretických vedomostí naberajú budúci kuchári zručnosti  v školskej kuchyni. Podieľajú sa na príprave obedov, i keď často vykonávajú nemenej dôležité prípravné práce.

      A ako si osvojili práve tieto zručnosti, preukázali v súťaži: ,, Predbežná úprava zeleniny.“

      Ich úlohou bolo očistiť a nakrájať na požadovanú veľkosť 2 mrkvy a 2 cibule za súčasného merania času.

      Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku hodnotila kvalitu očistenia a rovnomernosť nakrájaných častí, pričom výsledné hodnotenie ovplyvnila aj rýchlosť.

       Po zhodnotení týchto kritérií sa najlepšie  umiestnili:

      1. Dávid Štrba
      2. Samuel Podrásky
      3. Klaudia Tokolyová

      Víťazom blahoželáme a zároveň môžeme skonštatovať, že žiaci aj za pár mesiacov nadobudli zručnosti hodné kuchárov, ktoré budú neustále rozvíjať.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Teplákový deň v našej škole
     • Teplákový deň v našej škole

      17. 1. 2019

      Teplákový deň v našej škole

      Žiacka rada si pripravila pre spolužiakov tematický deň- dňa 16.1.2019 si mohli študenti plniť svoje povinnosti v pohodlnom domácom oblečení. Spestrili sme si každodenné obliekanie na našej škole a prišli sme do školy v teplákoch. Veď škola je náš druhý domov a čo je pohodlnejšie ako tepláky? A nesklamali ani učitelia- tepláky predsa nosí každý rád J

      Vaša žiacka rada

    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
     • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      16. 1. 2019

      Spracovanie informácií na počítači – súťaž

       

      Dňa 11. januára 2019 sa na našej škole uskutočnil 53. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie,  odboru podnikanie v remeslách a službách a odboru spoločné stravovanie. Boli to študenti druhého, tretieho ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

      Výsledky sú nasledovné:      1. miesto -    Viktória Senešiová,  II. A

                                                    2. miesto -    Michaela Hollá,  II. A

                                                    3. miesto -    Kristína Mištíková, III. A

                                                    4.miesto -     Anežka Šipikalová, III. A                            

      Krajské kolo súťaže sa bude konať v SOŠ hotelových služieb a obchodu  vo Zvolene. 

       

                  Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

                                                                                             učiteľka odborných predmetov

    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      14. 1. 2019

      Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      V termíne od 10. do 14. decembra 2018 prebehli školské kolá Ekonomickej olympiády. Celkovo vyplnilo test školského kola na Slovensku viac ako 5300 študentov (oproti minulému roku je to nárast o 1300 študentov). Do krajského kola sa prebojovalo 436 najúspešnejších študentov.  Test školského kola prebiehal online formou, úlohou študentov bolo vypracovať zadané otázky v stanovenom časovom limite. Otázky pozostávali z nasledovných tematických oblastí:

      • Metodológia ekonómie, základné pojmy a dejiny ekonomického myslenia
      • Mikroekonómia
      • Makroekonómia
      • Medzinárodná ekonómia
      • Aktuality, hospodárska politika, EÚ
      • Finančná gramotnosť

      Z každej školy postúpil do krajského kola Ekonomickej olympiády minimálne jeden študent, ktorý získal aspoň 60% z testu školského kola. Súťažiaci boli následne vyberaní podľa celkovej úspešnosti a celkového počtu zapojených študentov v kraji. Z jednej školy tak môže postúpiť maximálne 10 študentov. Naši študenti boli úspešní, do krajského kola sa prebojovali:

      1. Blizňáková Lucia, II. A
      2. Šarkozi Tobias, II. N
      3. Gažiová Karin, I. N
      4. Horváthová Jessica Kitti, I. N
      5. Gregorová Stanislava, II. N
      6. Senešiová Viktória, II.A
      7. Šipikalová Anežka, III. A
      8. Švec Adam, I. N
      9. Bartošová Lenka, II. A
      10. Brodzianska Simona, III. A

      Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať v priebehu mesiaca február 2019  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

      Naša škola v rámci Banskobystrického kraja dosiahla najlepšie výsledky. Študentov na školské kolo pripravovali vyučujúce odborných predmetov Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová.

      Úplnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na www.ekonomickaolympiada.sk

                                                                                          Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

    • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka
     • Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

      21. 12. 2018

      Projektové vyučovanie na hodinách nemeckého jazyka

      V mesiaci december sme si spestrili hodiny nemeckého jazyka projektovým vyučovaním. Žiaci 2.A a 3.A si vyskúšali prácu v skupinách na projektoch s tematickým zameraním Vianoce. Žiaci 2.A si vytvorili „Wunschbaum“ alebo „Strom prianí“, kde si každý študent našiel svoje miesto a napísal svoje želanie.

      Žiačky 3.A zas prepojili cudzí jazyk s cestovným ruchom a pripravili projekt „First minute Urlaub“. Vybrali zaujímavé hotely, so zaujímavými, ale cenovo  prijateľnými ponukami. Ak ešte nemáte zabezpečenú dovolenku na leto, radi Vám s tým pomôžu.

      Študenti si projektovým vyučovaním prehlbujú a rozširujú  poznanie a slovnú zásobu,  rozvíjajú tvorivé myslenie a uvedomujú si zmysel poznávania, učia sa pracovať skupinovo.  Nám sa to podarilo, a preto  spoločne sa tešíme na ďalšie projekty.

                                                                                                          Mgr. Miroslava Plechlová

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí

      20. 12. 2018

      Deň otvorených dverí

      Dňa 13. a 14. decembra 2018 sa na našej škole uskutočnil Deň otvorených dverí. Pre žiakov deviatych ročníkov, ich  učiteľov a výchovných poradcov z okolitých škôl sme pripravili bohatý program. Novinkou bola možnosť zúčastniť sa tvorivých dielničiek, workshopov  v odborných učebniach a zapojiť sa do aktivít na pracoviskách odborného výcviku.

                  Vo vstupných priestoroch školy žiaci získali  informačné bulletiny a výchovná poradkyňa  RNDr. Kostelanská  informovala žiakov o možnostiach štúdia na našej škole. Naše tretiačky sprevádzali deviatakov priestormi školy a odborných učební, v ktorých  sa žiaci  podrobne oboznámili so študijným odborom obchod a podnikanie, s učebnými  odbormi  kuchár, mechanik opravár  a získali  informácie  o možnostiach  nadstavbového štúdia.

                  Počas Dňa otvorených dverí sa otvorili naozaj všetky učebne a priestory školy.   Vyučujúce anglického, nemeckého a slovenského jazyka PaedDr. Gáborová, Mgr. Falátová a Mgr. Plechlová pripravili pre žiakov projekt Multikultúrne Vianoce a tvorivé dielne, kde si žiaci mohli vyrobiť vianočné svietniky, zapojiť sa do práce na projekte, či získať nové vedomosti o Vianociach v iných krajinách. Vyučujúce odborných predmetov Ing. Lenčová a Ing. Struhárová pripravili ukážky práce s interaktívnymi perami a modernými učebnicami, žiaci si vyskúšali prácu na počítači v ATF programe a vyskúšali svoje vedomosti  s cestovnými kvízmi. V našej cvičnej firme si deviataci  vytvorili pohľadnice v projekte Vianočná pošta a zdobili si perníky, ktoré si mohli odniesť domov.

                   Ďalšou  zastávkou bola návšteva jedálne školy a pracoviska odborného výcviku , kde žiaci pod vedením Bc. Kvaššayovej, Ing. Garajovej  a  Ing. Barancovej vyhotovili  vkusné ukážky slávnostného stolovania, skúsili si skladanie obrúskov  a pochutnali si na palacinkách a vianočných oplátkach, na príprave ktorých sa sami podieľali.  Žiaci navštívili aj kováčsku dielňu, v ktorej sa mohli zapojiť do prípravy kovania, prezreli si pracovisko odborného výcviku a autodielňu. Najväčšou atrakciou bola jazda na minitraktore pod vedením majstra A. Víglaského. Poslednou zastávkou bola klubovňa, v ktorej si žiaci mohli zahrať spoločenské hry spolu s Ing. Ivaničovou.  Dvere našej školy boli otvorené pre všetkých a svojou návštevou nás poctili aj starostovia okolitých obcí a  novozvolený primátor mesta Nová Baňa Mgr., MVDr. Branislav Jaďuď, MBA.

                  Do všetkých tvorivých aktivít boli zapojení naši žiaci, a za ich aktivitu a tvorivosť im patrí veľká vďaka.

      Veríme, že sa naši návštevníci u nás cítili príjemne a dúfame, že sa s mnohými opäť uvidíme.

                                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová

    • Vianočné trhy v Banskej Bystrici
     • Vianočné trhy v Banskej Bystrici

      20. 12. 2018

      Vianočné trhy v Banskej Bystrici

      Bol pekný zimný deň, keď sa žiaci 1.N a 2.N v sprievode Ing. Ivaničovej vybrali na vianočné trhy do nášho krajského mesta Banskej Bystrice. V rámci predmetov Cestovný ruch a Podnikanie sme si reálne pozreli nádherné banskobystrické vianočné trhy. Pri stánkoch s občerstvením sme museli ekonomicky rozmýšľať, či si kúpime niečo na jedenie alebo zahriatie (čaj).

      Boli sme veľmi prekvapení, ako krásne je vyzdobené mesto a pod nádychom tejto vianočnej atmosféry sme si zaspievali pri vianočnom stromčeku koledy. Zastavili sme sa aj v Európe- nákupnom centre, ktoré bolo už v tomto čase preplnené nakupujúcimi ľuďmi.

      Z tejto exkurzie sme si odniesli veľa skúseností a poznatkov, ktoré využijeme. Tešíme sa na ďalšie.

      Ing. Ivaničová, učiteľka odborných predmetov

    • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!
     • Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!

      20. 12. 2018

      Rozbiehátor – novinka od Rozbehni sa!                     

      Rozbehni sa academy! spúšťa v roku 2019 inkubačný program Rozbiehátor:

      • zapojiť sa môže každý žiak strednej školy z celého Slovenska
      • prihlášku do jarného kola je potrebné poslať do 20.februára 2019, letné kolo do 24.apríla
      • žiaci môžu získať 100€ pre nápad + 25 hodín vzdelávačiek o biznise, financiách, manažmente a marketingu
      • tí najlepší investíciu a mentoring / stáž v úspešných startupoch

      Podrobnejšie informácie nájdete na academy.rozbehnisa.sk/rozbehni-napad

      Tak neváhajte, zapojte sa!

                                                             Ing. Erika Struhárová, ambasádor  projektu

    • Social Innovation Relay
     • Social Innovation Relay

      18. 12. 2018

      Social Innovation Relay

      Naša škola sa zapojila do projektu Social Innovation Relay, cieľom ktorého je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

      Projekt študentom ponúka:

      • Webinár na tému Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti (ktorý sme už úspešne absolvovali)
      • Súťaž v tvorbe sociálneho podnikateľského nápadu

      Súťaž je určená študentom stredných škôl na Slovensku. Študenti si vytvoria tímy (2 až 4 členné), zaregistrujú sa a absolvujú kvíz o sociálnom podnikaní. Po úspešnom absolvovaní získavajú certifikát.

      K dnešnému dňu získali certifikát títo študenti:

      Lea Tokolyová – II. A

      Lucia Blizňáková – II. A

      Viktória Senešiová – II. A

      Annamária Kosejová – II. A

      Erik Tomčáni – II. A

      Michaela Hollá – II. A

      Daniela Ridajová – II. A

      Lenka Bartošová – II. A

      Kristína Mištíková – III. A

      Simona Brodzianska – III. A

      Veronika Tencerová – III. A

      Anežka Šipikalová – III. A

      Adam Švec – I. N

      Bianka Ciglanová – I. N

      Henrieta Kocáková – I. N

      Michal Šimkovič – I. N

      Karin Gažiová – I. N

      Martin Korbeľ – II. N

      Martin Forgáč – II. N

      Stanislava Gregorová – II.

      Ďalej nasleduje prvotný podnikateľský nápad z oblasti sociálneho podnikania, ktorý študenti  nahrajú na platformu SIR v termíne do 4. apríla 2019.  10 najlepších tímov postúpi do národného finále, ktoré sa bude konať 15. mája 2019 v Bratislave. Vybraný tím bude reprezentovať Slovensko v globálnom online finále, ktoré sa uskutoční 27.júna 2019. Študentom prajeme veľa dobrých podnikateľských nápadov, ktoré riešia sociálne problémy v spoločnosti.

                                                                     Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

    • FinQ
     • FinQ

      18. 12. 2018

       

      Nadácia Slovenskej sporiteľne ako dlhodobý podporovateľ finančného vzdelávania pripravil spolu s odborníkmi nový komplexný program v oblasti finančnej gramotnosti FinQ.

      Čo je program FinQ?

      Jeho cieľom je zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti žiakov. Program je určený žiakom, učiteľom a riaditeľom škôl. Cieľovým skupinám pomôže rozvíjať kritické myslenie v celkovom kontexte financií. Unikátny program Nadácie Slovenskej sporiteľne sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí. Pre jeho úspech je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Ďalším cieľom je, aby mladí ľudia po vstupe do reálneho života robili zodpovedné kroky vo finančnej oblasti.

      Poznáte finančnú rovnicu?

      IQ + EQ + FINQ = 3Q pre život

      Aj naša škola sa prihlásila do realizácie pilotného overovania jednotlivých vzdelávacích modulov a chceli by sme sa stať ambasádormi kvalitného finančného vzdelávania.

      Veríme, že naša škola bude vybratá do tohto pilotného overovania a budeme tak môcť zvýšiť kvalitu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti.

       

                                                                                                                                   Ing. Mária Lenčová

                                                                                                                    koordinátor finančnej gramotnosti

    • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný
     • Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      17. 12. 2018

      Projekt Vianočná pošta úspešne zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa dobrovoľníčky z radov učiteľov RNDr. Michaela Kostelanská, Ing. Mária Lenčová a Ing. Erika Struhárová  zapojili aj tento rok.  Začiatkom mesiaca december nám boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov. Spolu so študentmi sme zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a zároveň spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak na jednej strane krásna kolekcia Vianočnej pošty, no na druhej strane aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným -  pretože starkým začínajú Vianoce  s prvým pozdravom na stolčeku. Je to krásna myšlienka, ktorú sme sa rozhodli podporiť aj tento rok.

      Škola získala aj certifikát pisateľa vianočnej pošty.

                                                                                              Ing. Erika Struhárová

    • Naše šikovné čašníčky
     • Naše šikovné čašníčky

      13. 12. 2018

      Naše šikovné čašníčky

      Žiačky prvého ročníka učebného odboru čašník, si vyskúšali svoje zručnosti pri skladaní servítok. Pre spolužiakov a zamestnancov školy pripravili ukážku skladania servítok na rôzne spôsoby.   

                                                                   Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Divadelné predstavenie
     • Divadelné predstavenie

      13. 12. 2018

      Divadelné predstavenie

      Jeden krásny zasnežený, decembrový deň sme sa vybrali s triedou II.A – obchod a podnikanie na divadelné predstavenie do DJGT vo Zvolene.

      Slávna česká komédia „Škola základ života“ prináša humorné príhody z nostalgických školských čias, ktoré sú prepojené originálnymi piesňami a kultovými výrokmi.  Dej sa odohráva v období prvej Československej republiky, tesne pred vypuknutím 2. svetovej vojny. Retro komédia ukazuje, že v školskom systéme budú isté typy a situácie vždy prítomné. Nie vždy sú však len na smiech, niekedy môže maličkosť ovplyvniť celý osud človeka.

      Inscenácia Škola základ života prináša nespútanú živelnú energiu žiakov, ktorá je často v kolízii s rôznorodými povahami kantorov a snahou aspoň niečo tým deckám odovzdať.  Tá je korunovaná naživo hranými a interpretovanými piesňami, ktoré dotvárajú dianie v školských laviciach a sú aranžované v retro štýle.

      Celé predstavenie bolo dynamické, plné smiechu a dobrej nálady. Koniec nám síce pripomenul čas druhej svetovej vojny a ťažké vojnové časy. Preto by sme na históriu nemali zabúdať a byť vďačný za to, že žijeme v mierovom svete.

      Poprechádzali sme sa vianočne vyzdobeným Zvolenom, zabehli na nákupy do Európy a potom pekne ako vždy našim obľúbeným vláčikom domov.

                                                                            Ing. Lenčová Mária, triedna učiteľka  II.A

    • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene
     • Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

      11. 12. 2018

      Návšteva Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene

               10. december je v kronike historických dní zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv. Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948.

               Práve v tento deň sa Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene rozhodlo uviesť divadelnú hru Denník Anny Frankovej, ktorá spracováva tému holokaustu a upieranie základných ľudských práv židovskému obyvateľstvu. K nadčasovosti diela prispel fakt, že sa jedná o autenticky zachovaný denník mladého trinásťročného dievčaťa, ktoré sa spolu s dvoma židovskými rodinami skrývali v úkryte v rokoch 1942-1944. Jej denníkové zápisky náhle končia a my sa z historických materiálov dozvedáme, že skončila v koncentračnom tábore.

                Príbeh vzbudzuje mnohé filozofické otázky a témy na zamyslenie; akí by sme boli my v hraničných situáciách či ako by sa mohol vyvíjať život hrdinky v paralelnej realite. Inscenácia je určená  predovšetkým  pre  študentov a rovesníkov Anny , preto zaujala aj žiakov I.C triedy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani, ktorí navštívili divadelné predstavenie spoločne so svojimi  vyučujúcimi.

                                                                                           PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ľudských práv

    • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne
     • Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne

      10. 12. 2018

      Mikuláš a predvianočné tvorivé dielne

      Predvianočné obdobie je v poslednom čase označované za hektické, všetci sa niekam a za ničím ponáhľajú a zabúdajú na pravé čaro Vianoc. Preto sa aj naša žiacka rada rozhodla študentom školy spríjemniť tento čas a spoločne sme si pripomenuli a okúsili čaro Vianoc.

      7.12.2018 k nám zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi (ďakujem žiakom 2.A – Lenka Bartošová a 3.C- Filip Hudec, Zdenko Tomčáni, Ľuboš Suchý, Ľuboš Škvarka) a všetkým dobrým študentom a zamestnancom školy rozdal malé sladké balíčky.

      Po odchode Mikuláša sa všetci žiaci zúčastnili tvorivých dielničiek, ktoré pripravili členovia žiackej rady- študenti si pri príjemnej hudbe mohli vytvoriť darčeky pre svojich blízkych, či vyzdobiť triedu. Všetci boli naozaj kreatívni a výsledok stál za to- krásne ianočné ozdoby z cestovín či starých CD, svietniky zo závaraninových pohárov, stromček zo šišiek, či krásne anjelské ozdoby zo stužiek.

      Členom žiackej rady ďakujem za prípravu a tvorivosť (Katarína Feriancová, Viktória Senešiová, Veronika Tencerová, Filip Hudec a Stanislava Gregorová) a teším sa na ďalšie spoločné akcie.

                                                                                         Miroslava Plechlová, koordinátorka ŽŠR

    • Charitatívna burza vecí v našej škole
     • Charitatívna burza vecí v našej škole

      6. 12. 2018

      Charitatívna burza vecí v našej škole

      Dňa 30.11.2018 sa na našej škole konala burza vecí a doplnkov. Poupratovali sme pred sviatkami svoje skrine, pretriedili veci a tie čo boli stále v peknom stave sme doniesli na burzu.  Žiaci si  na nej mohli povyberať vianočné darčeky pre seba či svojich blízkych, potešiť seba alebo obmeniť svoj šatník za symbolické ceny.  Výťažok z burzy poputuje nášmu adoptívnemu chlapčekovi do Afriky.

      Veci, ktoré nám ostali, sme venovali DSS Hrabiny. Detičky sa potešili a my sme mali hrejivý pocit v srdci, že sme urobili dobrý skutok 2x. 

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli či už vecne alebo finančne a dúfame, že o rok sa nám podarí túto charitatívnu akciu zopakovať.

                                                                                                                                    Žiacka školská rada

    • Vianočné trhy
     • Vianočné trhy

      4. 12. 2018

      Vianočné trhy

      Dňa 29.novembra 2018 študentská spoločnosť „Obchoďáčky“ pripravila  pre študentov, ako aj zamestnancov školy vianočné trhy. Študentky vyrobili netradičné adventné vence, mikulášske vrecká, voňavé vianočné vrecúška,  ozdoby na vianočný stromček a samozrejme nechýbali ani voňavé sladké koláčiky. Vianočná výzdoba umocňovala atmosféru blížiacich sa sviatočných dní. Do Vianoc  plánujeme takéto trhy zrealizovať znova s ponukou tradičných vianočných výrobkov.  

                                                                                          Ing. Erika Struhárová

      učiteľka predmetu Výchova k podnikaniu

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      3. 12. 2018

      Vyhodnotenie

      7. ročníka celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2018 pre stredné školy 7. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Do projektu sa prihlásilo 174 stredných škôl s celkovým počtom 8 859 žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Za našu prácu sme spoločne s partnerskou školou SOŠ dopravnou v Žiline boli ohodnotení diplomom Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave.

         Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu hodnotenými  strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

      http://www.spgk.sk/swift_data/source/2018/Hodnotenie%20celoslovensky%20projekt.pdf

                                    

                                                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • STREDOŠKOLÁK 2018
     • STREDOŠKOLÁK 2018

      3. 12. 2018

      STREDOŠKOLÁK  2018

      Dňa 20. novembra 2018 sa v Žiari nad Hronom konal už 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl žiarskeho regiónu. Tento rok prišlo predstaviť svoju školu 38 stredných škôl. Jednou z nich bola aj naša škola, ktorá si pripravila pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl ochutnávku sladkých palaciniek s ovocím a šľahačkou, ktoré rozvoniavali po celom Mestskom kultúrnom centre. Okrem toho  návštevníci mohli vidieť ukážku slávnostného stolovania pri príležitosti vianočných sviatkov a záujemci o našu školu dostali propagačné materiáli. Pre tento rok sme prišli s novinkou a propagačný materiál mal tvar kocky, v ktorej sa ukrývali sladkosti. Tento nápad sa žiakom veľmi páčil a dúfame, že niektorí z nich budú od budúceho školského roka našimi žiakmi.

      Poďakovanie za úspešný priebeh celej akcie patrí pani majsterke Kvaššayovej, ktorá pripravila slávnostné prestieranie a napiekla spolu s I. D triedou chutné čokoládové pečivo, žiakom  II. A triedy Michaele Hollej a Erikovi Tomčánimu, ktorí poskytovali informácie o našej škole, žiakom III. C triedy Zuzane Kováczovej a Matejovi Alexandrovi Kurinecovi, ktorí piekli palacinky a všetkým žiakom, ktorí  vyrábali propagačné kocky.

      RNDr. Michaela Kostelanská, výchovná poradkyňa

    • „ Putovanie odpadov“
     • „ Putovanie odpadov“

      28. 11. 2018

      „ Putovanie odpadov“

      Ľudstvo má niekoľko výnimočných vlastností, hoci nie všetky sú prospešné pre našu planétu. Ľudia dokážu vybudovať ohromné mestá za relatívne krátky čas, zmeniť krajinu k nášmu obrazu, regulovať rieky… no taktiež dokážu znečistiť prostredie, vyhubiť celé druhy zvierat alebo zlikvidovať celé pralesy. Vedci sa najnovšie pozreli práve na ľudský odpad, ktorý je obrovským problémom pre životné prostredie a nie je ľahké ho odstrániť. Celkovo vyčíslili váhu odpadu, ktorý je roztrúsený po celom svete, na viac ako 100 000 násobok váhy všetkých ľudí na zemi.

      Toto bola jedna z mnohých zaujímavých informácií, ktorú sme sa dozvedeli na seminári v Banskej Bystrici s názvom „Putovanie odpadov“. Členovia žiackej rady ( Katarína Feriancová, Simon Šarkozi, Viktória Senešiová, Veronika Tencerová a Stanislava Gregorová) sa dňa 27.11.2018 zúčastnili prednášky k téme, ktorá je v dnešnej dobe skloňovaná vo všetkých oblastiach. Prednášajúci  nás zaujímavými príspevkami vtiahli do problematiky a odniesli sme si veľa nových poznatkov – ako vyzerá naša  planéta v súčasnosti, aké odpadky produkujeme, čo sa s nimi deje, a ako by sme my ako študenti mohli prispieť k zlepšeniu stavu našej planéty.

      Organizátorom ďakujeme za príjemný deň a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

      Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej rady 

    • Oceňovanie učiteľov ekonómie a ekonomických predmetov
     • Oceňovanie učiteľov ekonómie a ekonomických predmetov

      27. 11. 2018

      Oceňovanie učiteľov ekonómie a ekonomických predmetov

      Pri príležitosti 65.výročia založenia Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa naša kolegyňa Ing. Mária Lenčová zúčastnila na workshope a jubilejnej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 15.- 16.novembra 2018 v priestoroch fakulty.  V rámci workshopu boli prezentované vybrané nové prístupy v pedagogike, odborovej didaktike i predmetových didaktikách, zameraných na aplikáciu projektového vyučovania v ekonomických predmetoch na stredných školách. Súčasťou workshopu bola aj prednáška z praxe orientovaná najmä na inovatívne a kreatívne zručnosti učiteľov.

      V závere konferencie si z rúk dekana NHF prebrala Čestné uznanie za aktívnu podporu moderných metód a foriem ekonomického vzdelávania a osobný prínos k rozvoju a zvyšovaniu kvality výučby ekonomických predmetov na stredných školách v Slovenskej republike.

      Kolegyni gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy. 

                                                                                     Mgr. Káčerová Jana, zástupkyňa riaditeľa školy

    • XXI. ročník Olympiády ľudských práv
     • XXI. ročník Olympiády ľudských práv

      27. 11. 2018

      XXI. ročník Olympiády ľudských práv

       

           Dňa 26.11. 2018  o 11.00. hod. sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo XXI. ročníka Olympiády ľudských práv pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv – 10.12. 2018

      Školské kolo zorganizovala  PaedDr. Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 14 žiaci.

      Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 35.

          Výsledky školského kola sú nasledovné:

      Martin Korbeľ  z II. N dosiahol najvyšší počet 29 bodov z 35 bodov, do Krajského kola OĽP  však študenti nadstavbového štúdia nepostupujú, preto mu patrí čestné uznanie.

      1. Anežka Šipikalová   26/35
      2. Michaela Hollá, Simona Hrabová  25/35
      3. Daniela Ridajová  24/35
      4. Kristína Mištíková  22/35
      5. Anna Mária Kosejová  21/35
      6. Adam Švec  20/35
      7. Henrieta Kocáková 15/35
      8. Jessica Horváthová 14/35
      9. Simona Brodzianska  13/35
      10. Stanislava Gregorová, Lea Tokolyová   12/35
      11. Bianka Ciglanová   10/35

           Školské kolá mali  prebehnúť do 14.12.2018 a prihláška do krajského kola sa posiela do14.12.2018. Prihláška sa vypisuje pre víťaza školského kola a náhradníka. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 7.2.2019  sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavla Liptáka.

       

                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy ľudských práv

                                            Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci ONB

    • XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku
     • XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku

      27. 11. 2018

      XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a v anglickom jazyku na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

       

      Olympiáda v anglickom v nemeckom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných a stredných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne.

      Jej cieľom je:

      • prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných a stredných škôl v cudom jazyku ,
      • rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť ,
      • zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,
      • umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

       Dňa 21.11.2018 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXIX. ročník Olympiády v nemeckom jazyku a 22.11.2018 v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 14 žiakov za nemecký jazyk a 7 za anglický jazyk, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

      Výsledky sú nasledovné:

      Nemecký jazyk:

      I.Miesto  –  Daniela Ridajová, II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom kole.

      II. Miesto -   Michaela Hollá – II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom kole.

      III. Miesto  -     Marek Pittner -   II.A

      Anglický jazyk:

      I.Miesto  –  Martina Nagyová, II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom

      II. Miesto -   Anežka Šipikalová  – III.A

      III. Miesto  -     Kristína Mištiková -III.A, Adam Švec – I.N

      Úspešní  riešitelia:  Michal Šimkovič  – I.N, Erik Tomčáni – II.A, Daniela Ridajová – II.A

      kole.

      Všetkým žiakom ďakujeme za účasť, želáme veľa úspechov v štúdiu cudzích jazykov a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku. 

      Mgr. Mária Falatová, Mgr. Miroslava Plechlová  

     • Podnikateľský plán

      21. 11. 2018

      https://zmps.sk/images/web/projects/7738806002.png

       

      Projekt „Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl“

       

      Združenie mladých podnikateľov Slovenska zrealizovalo atraktívny vzdelávací projekt, ktorý je pilotnou časťou vzdelávacích aktivít na stredných školách v oblasti podnikateľského vzdelávania. Projektom „Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl“ Združenie mladých podnikateľov Slovenska reaguje na potrebu zvyšovania kvality podnikateľského vzdelávania mladých ľudí. Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo atraktívne vzdelávacie  materiály – publikácie, prezentácie, pracovné zošity ako aj  cyklus prednášok pre stredné školy. V budúcnosti plánujú spoluprácu so školami rozšíriť aj o pravidelné workshopy a inšpiratívne prednášky s úspešnými členmi ZMPS.  Aj toto je jeden zo spôsobov prepájania školy s praxou.

      Projekt podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis. Tieto materiály sú dostupné pre všetkých vyučujúcich odborných predmetov v odborných učebniach INF1, INF2.

       

                                                                                 Ing. Erika Struhárová, koordinátor pre podnikateľské zručnosti

     • Finančná olympiáda štartuje

      21. 11. 2018

      https://www.nadaciapartners.sk/themes/nadacia-partners/assets/images/logo-foundation-partners.png                 Finančná olympiáda štartuje

      Aj v tomto školskom roku spúšťa Nadácia PARTNERS už siedmy ročník finančno- vedomostnej súťaže s  názvom „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“ a to 19. novembra 2018 . Študenti stredných škôl budú mať aj tento  rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších šiestich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 23 600 študentov a medzi nimi i študenti našej školy.

                  Súťaž bude prebiehať i tento rok v troch kolách. Prvé dve prebehnú formou online testu, tretie bude organizované prezenčnou formou. Finálové kolo bude koncom apríla 2019, kde si 20 najúspešnejších riešiteľov zmeria svoje sily. Bude sa konať v priestoroch nadácie PARTNERS v Bratislave.  Traja najlepší riešitelia finálového kola získajú:

      1. miesto – MaBook pre študenta a 2000 euro pre školu
      2. miesto – iPad Mini pre študenta a 1000 euro pre školu
      3. miesto – iPod Nano pre študenta a 500 euro pre školu

      Do súťaže sa môže zapojiť každý študent strednej školy na Slovensku a otestovať si tak úroveň svojich finančných vedomostí. FINANČNÁ OLYMPIÁDA je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je zvyšovať finančné povedomie Slovákov. Je  veľmi dôležité podchytiť finančné vzdelávanie už u mladých ľudí, aby sa naučili robiť správne finančné rozhodnutia pri riadení svojich financií.

      Tak, ako minulý školský rok, aj teraz sa  naši študenti  pridajú k tejto zaujímavej iniciatíve a overia si svoju finančnú gramotnosť.

                                               Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Vyučovacia hodina v teréne
     • Vyučovacia hodina v teréne

      20. 11. 2018

      Vyučovacia hodina v teréne

      V rámci premetu tovaroznalectvo, študentky študijného odboru obchod a podnikanie navštívili  pekáreň DUMAS PLUS s.r.o. v Hronskom Beňadiku. Prezreli sme si prevádzku pekárne, oboznámili sa s výrobným procesom a sortimentom pekárskych výrobkov, ktorý je naozaj veľmi široký. Zaujalo nás aj okolie pekárne, ktoré je veľmi pekne upravené, s malou mini ZOO, hojdačkami pre deti. Počas celej exkurzie nás sprevádzala krásna vôňa chleba.

                      Na záver sme si prezreli  výnimočnú stavbu Beňadického kláštora.

       

                                                                                                                                          Ing. Mária Lenčová

    • Webinár „Tradičné podnikanie netradične“
     • Webinár „Tradičné podnikanie netradične“

      19. 11. 2018

      Webinár „Tradičné podnikanie netradične“                                          

      JA Slovensko, n.o. v spolupráci s partnermi pripravila pre študentov webinár pod názvom „Tradičné podnikanie netradične“.  Webinár sa realizoval v rámci projektu Podpora inovácií v podnikaní. Uvítali sme túto formu online interaktívneho vzdelávania, študenti sa dozvedeli o inšpiratívnych a netradičných konceptoch, ktoré im priblížili priamo podnikatelia z praxe.

      Speakrami webinára boli:

      BEZOBALiS, Trenčín – projekt, za ktorým stojí mladá dvojica Martina a Martin. Zatiaľ vo forme kamennej predajne sa s víziou „Spotrebuj len potrebné“ snažia ľudí krok po kroku viesť k udržateľnejšiemu, zodpovednejšiemu a šetrnejšiemu správaniu voči planéte, vlastnej spotrebe a aj sebe.

      Nie je túra bez Štúra – blog Rada Hoppeja. Snaží sa ukázať, že aj Slovensko má čo ponúknuť a výlet či dovolenka nemusia byť vždy len o pláži a mori.

       

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Webinár – „Ako na marketing s nízkym budgetom“
     • Webinár – „Ako na marketing s nízkym budgetom“

      19. 11. 2018

      Webinár – „Ako na marketing s nízkym budgetom“

       Junior Achievement Slovensko, n.o. v spolupráci so spoločnosťou Accace pripravili pre študentov zaujímavý webinár pod názvom “Ako na marketing s nízkym budgetom“. Spoločnosť Accace patrí medzi popredných poskytovateľov služieb spracovania účtovníctva, miezd, daňového a právneho poradenstva v 13 krajinách Európy.  Napriek tomu, že Accace je pomerne veľká a etablovaná spoločnosť, všetok marketing si zastrešuje vlastnými zdrojmi.  Pracovníčka marketingového oddelenia nám poskytla veľa užitočných informácií z praxe a tipov ako efektívne riadiť marketingové kampane aj s malým rozpočtom.

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!
     • „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

      19. 11. 2018

      „Vianočná pošta“ – Spravme Vianoce neznámym starkým aj tento rok!

       

      Naša škola sa v minulom školskom roku zapojila do projektu Vianočná pošta. Stali sme sa tak súčasťou malého zázraku, v ktorom sa spojilo množstvo dobrovoľníkov so seniormi v domovoch dôchodcov.  V roku 2017 Vianočná pošta doručila seniorom 22 000 želaní a nadchla 11 100 dobrovoľníkov.  Vianočná pošta bola nominovaná na detský čin roka v kategórii dobrý nápad.  Keďže v minulom školskom roku tento projekt nadchol aj nás, zapojili sme aj do 2.ročníka Vianočnej pošty. Podstatou tohto projektu je, že tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Namiesto pohľadníc si radšej vymieňame SMS správy, prípadne zašleme obrázok v podobe priania na sociálnej sieti. Seniori sú zvyknutí dostávať na Vianoce rukou písané listy či pohľadnice. Je to pre nich ozajstný dar – rukou písané prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí. Vianočná pošta je jedným z ich tradičných symbolov Vianoc, ktorý dnes už akosi vyšiel z módy.  Práve preto sme sa znova zaregistrovali, začiatkom decembra nám budú doručené adresy seniorov, ktorých potešíme ručne písanou pohľadnicou.  

                                                                      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici
     • Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

      7. 11. 2018

      Návšteva Štátnej opery v Banskej Bystrici

                  Žiaci  tretích ročníkov SOŠ obchodu a služieb navštívili dňa 6. 11.2018 Štátnu operu v Banskej  Bystrici.  Každý rok sa tešíme, aké zaujímavé predstavenie uvidíme a aký umelecký zážitok si odnesieme.

                  V tomto roku sme sa rozhodli pre dielo Dany Dinkovej  pod  názvom Nemé tváre / Výkriky do ticha, ktoré prináša príbeh  o šikanovaní – fyzickom a virtuálnom. Príbeh je inšpirovaný skutočnými udalosťami zo života mladých ľudí a jeho posolstvom je, aby sme si všímali prejavy šikanovania okolo nás, aby  sme na ne vedeli poukázať,  nenechali sa  šikanovať od iných a aby sme sa učili vzájomnej tolerancii a úcte.

         Inscenácia prostredníctvom hudby, tanca a činoherného umenia oslovuje predovšetkým mladú generáciu, takže predstavenie má aj vzdelávací a výchovný charakter.  Po skončení sme odchádzali obohatení  o umelecký, ale  predovšetkým o  silný emotívny zážitok, ktorý  nás všetkých prinútil zamyslieť sa nad nastoleným problémom.

                                                                 Mgr. M.  Falatová , triedna učiteľka III.A

                                                          PaedDr. S.  Gáborová , koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Halloweenska súťaž
     • Halloweenska súťaž

      6. 11. 2018

      Halloweenska súťaž

      V mesiaci október prebiehala na našej škole súťaž o najlepšie halloweensky vyzdobenú triedu. 26.10.2018 hneď po imatrikulácii žiakov 1. ročníka sme sa stretli spoločne všetci v 2. A triede, vyhodnotili si súťaž o najkrajšiu triedu a pokračovali v zábave s vynikajúcim jedlom a hudbou.  2.A, 3.A a 2. N získali za ich kreativitu a snahu kupóny na neskúšanie a vecné ceny. Mnoho žiakov prišlo v maskách, a preto halloweenska súťaž pokračovala.  Žiaci si sami odhlasovali masky, ktoré sa im najviac páčili- 3. miesto získala Stanislava Gregorová s maskou Minnie, na 2. mieste sa umiestnila Simona Brodzianska s maskou „Umrnčaná Myrtha“ a 1. miesto získal Filip Hudec a jeho „Indiánska Anička“.    

                  Veľké poďakovanie patrí našim sponzorom ( Cukráreň Alžbetka, Doven), žiakom 2.A triedy za občerstvenie, krásne priestory a našim majstrom za vynikajúce pagáčiky.

                                                                 Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Imatrikulácie našich prvákov
     • Imatrikulácie našich prvákov

      6. 11. 2018

      Imatrikulácie našich prvákov

      Tento rok nám Pani jeseň dopriala krásne počasie. My sme sa rozhodli si ju ešte spestriť študentskými aktivitami- krst našich nových študentov.

      Dňa 26.10.2018 sa na našej škole v réžii III.C uskutočnila imatrikulácia žiakov prvého ročníka. Najmladší adepti študentského cechu spolu s ostatnými študentmi školy sa zhromaždili v triede a plní napätia a nervozity čakali, čo si na nich tretiaci pripravili. Po privítaní museli žiaci plniť rôzne zaujímavé  úlohy, ako napríklad lovenie jabĺk bez pomoci rúk, hľadanie cukríkov v rôznych bližšie neurčených „hmotách“, vzájomné kŕmenie sa  so zaviazanými očami a mnoho iných. Po skončení všetkých disciplín museli prváci zložiť slávnostný sľub,  a tým sa stali členmi študentského cechu našej školy a môžu sa už bezpečne pohybovať  po chodbách J

       
                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Šikovné ruky drotárky Anny
     • Šikovné ruky drotárky Anny

      6. 11. 2018

      Šikovné ruky drotárky Anny

      Touto cestou sa chceme poďakovať našej bývalej študentke Anke Budovej za unikátny, výnimočný  dar – Erb mesta Nová Baňa, ktorý bude mať čestné miesto v budove SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani a bude nám pripomínať našu talentovanú, nadanú, úspešnú absolventku.

      Tento dar nám bol slávnostne odovzdaný počas vernisáže výstavy „Tvorenie drotárky Anny“ v Pohronskom múzeu, pri príležitosti 70. výročia založenia odborného  školstva v Novej Bani.  Hosťujúcimi autormi výstavy boli Henrich Kamody a Zuzana Necpálová.  Návštevníci výstavy môžu vidieť  krásne dekoratívne predmety, šperky, úžitkové predmety, nástenné dekorácie.  Najväčším umeleckým zážitkom  tejto výstavy bolo netradičné tablo, do ktorého Anka pretavila svoju nevšednú záľubu.  Toto tablo nám bude určite dlho pripomínať  túto triedu a v nej „našu drotárku Anku“.  Ďakujeme!

      Ing. Struhárová Erika, Ing. Lenčová Mária

    • Finančná gramotnosť trochu inak
     • Finančná gramotnosť trochu inak

      26. 10. 2018

      Finančná gramotnosť trochu inak

      Kontakt so svetom financií je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života a rozhodnutia, ktoré ľudia robia, môžu významne ovplyvniť ich budúcnosť. 

      Nadácia PARTNERS sa aktívne podieľa na aktivitách zameraných na zvyšovanie finančného povedomia.

      Zameriava sa na mladých ľudí, aby sa so základmi efektívneho finančného hospodárenia oboznámili ešte predtým, ako dostanú prvú výplatu. Nadácia pripravila pre študentov tiež vedomostnú súťaž Finančná olympiáda.

      Nadácia PARTNERS môže svoje aktivity rozvíjať aj vďaka spolupracovníkom spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Program spoločenskej zodpovednosti spoločnosti nadväzuje na vysoké etické štandardy spoločnosti, zakotvené v etickom kódexe. Spoločnosť aktívne riadi vzťahy s obchodnými partnermi a komunitou, v ktorej pôsobí.

      Touto cestou sa chcem poďakovať pani Ing. Zuzane Fides zo spoločnosti Partners Group SK za zaujímavú prednášku zameranú na rozvoj finančnej gramotnosti, spojenú s praktickými príkladmi, zaujímavými kvízmi. Verím, že naša spolupráca sa bude aj naďalej rozvíjať a stretneme sa pri ďalších nových aktivitách.

                                                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Súťaž – jesenný klobúk
     • Súťaž – jesenný klobúk

      26. 10. 2018

      Súťaž – jesenný klobúk

      Krásne jesenné počasie nás motivovalo a preto sme na našej škole vyhlásili súťaž o najkrajší klobúk s jesennou tématikou. Do súťaže sa zapojili študentky II.A a III. A triedy – Simona Harabová, Simona Brodzianska, Lea Tokolyová. Klobúky boli vystavené na chodbe školy, kde prebiehala akcia ku dňu zdravej výživy.

      Zúčastneným študentkám ďakujeme a veríme, že nabudúce sa do súťaže zapojí viac študentov.

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      26. 10. 2018

      Medzinárodný deň školských knižníc

                  Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila v školskom roku 2018/2019  14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ ku Medzinárodnému dňu knižníc dňa 22.10.2018.   Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

                  Tohoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola  „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. Cieľom  celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,  k čítaniu a  poznávaniu nového.

                  SOŠ obchodu a služieb zorganizovala v týždni od 22.10.208 do 26.10.2018 zaujímavé aktivity v priestoroch školskej knižnice, ktorých sa zúčastnili žiaci študijných a učebných odborov na hodinách slovenského jazyka a literatúry. Žiaci si prezreli nástenky, výstavku českej literatúry, čítali  si z českých kníh, spoznávali rozdiely slovenčiny a češtiny, riešili zábavné kvízy a gramatické cvičenia a kúpili si knihy z burzy, čím prispeli na projekt Adopcia srdca. Najúspešnejšie riešiteľky kvízov Anežka Šipikalová, Kristína Kocáková a Viktória Senešiová boli odmenené malým knižným darčekom.

                            PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • „Gruntovačka“ v regióne GRON
     • „Gruntovačka“ v regióne GRON

      26. 10. 2018

      „Gruntovačka“ v regióne GRON

      V dňoch 18. a 19.októbra 2018 sa v našom regióne uskutočnil nultý ročník akcie s názvom „Gruntovačka 2018“- čistenie lesných chodníkov po sezóne.

      Vo štvrtok 18.10.2018 sa aj naši žiaci zapojili do tejto záslužnej akcie. 22 žiakov našej školy s 2 vyučujúcimi  si urobili jesennú prechádzku a vyčistili trasu Zvonička- Červenka- Havranka- Háj.  Odpad, ktorí zanechali v lese „turisti“,  sa na mieste triedil do vriec .

      Aby žiaci vládali, naši študenti na odbornom výcviku im pripravili občerstvenie, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

                                                                     Mgr. Miroslava Plechlová, koordinátorka žiackej školskej rady

    • Učíme sa podnikať
     • Učíme sa podnikať

      23. 10. 2018

      Učíme sa podnikať

      Prvou aktivitou študentskej spoločnosti „Obchoďáčky“, založenej v rámci predmetu Výchova k podnikaniu, bola aktivita venovaná Týždňu zdravej výživy.

      Študentky pripravili a ponúkali ovocné poháre, ovocné špízy, cuketové koláčiky, mrkvové tyčinky, zdravé nátierky,  jednohubky, z plných košíkov rozdávali jablká, hrušky, hrozno. Na chodbách školy vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia, zrelého ovocia.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Výchova k podnikaniu

    • Novinky v Ekonomickej olympiáde
     • Novinky v Ekonomickej olympiáde

      16. 10. 2018

      Novinky v  Ekonomickej olympiáde

      Naša škola sa minulý rok zapojila do prvého ročníka Ekonomickej olympiády.  Našim študentom sme dali možnosť otestovať svoje ekonomické vedomosti a podporujeme ich v ďalšom štúdiu ekonómie.

      INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spustil prihlasovanie do druhého ročníka Ekonomickej olympiády. Cieľom olympiády je podporiť záujem o ekonómiu u mladých ľudí, vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne  ich podporovať v rozvoji. 

      Nový ročník olympiády prinesie niekoľko noviniek. Zmenil sa časový harmonogram školských kôl - tie budú prebiehať už v decembri 2018, výsledky sa tak študenti dozvedia ešte pred vianočnými prázdninami.

      Študenti sa môžu tešiť aj na prvé medzinárodné kolo súťaže. Najlepší finalisti zo Slovenska sa stretnú s finalistami z Česka a Maďarska vo veľkom medzinárodnom finále. Ekonomickú olympiádu sa tento rok rozhodla podporiť aj Slovenská asociácia poisťovní.

      Ekonomická olympiáda prispieva k prehĺbeniu ekonomických znalostí stredoškolákov v oblastiach ako sú finančná gramotnosť, verejné financie, monetárna politika, dejiny ekonómie, základné metodologické postupy a ďalšie. Prebieha v štyroch kolách:  školské, krajské, celoslovenské a medzinárodné finále, v časovom horizonte od decembra 2018 do septembra 2019.  Na správnosť a zrozumiteľnosť súťažných  otázok dohliada Odborná rada súťaže, ktorej členom je viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor.

      Školské kolá budú prebiehať elektronicky, test má časový limit 40 minút a po odoslaní sa automaticky vyhodnotí.

      Krajské kolá sú organizované v spolupráci s univerzitami v danom  kraji a prebiehajú  písomne. Celoslovenské finále bude v Bratislave, kde po vyhodnotení výsledkov a odovzdaní cien nasleduje slávnostný večer, na ktorom sa účastníci budú môcť stretnúť s ekonómami, organizátormi a partnermi Ekonomickej olympiády.

      Minulý rok  sa Ekonomická olympiáda organizovala na Slovensku po prvýkrát. Do školského kola sa zapojilo neuveriteľných 4 000 študentov. Z takmer 150 škôl zo všetkých regiónov Slovenska.

      Ekonomická olympiáda zanechala veľký  dojem na spolupracujúce univerzity, ktoré sa rozhodli účasť na súťaži zapracovať do prijímacieho konania.  Účastníci krajského a celoslovenského kola tak budú mať možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných univerzít bez prijímacích skúšok.

                                                            Ing. Erika Struhárová,  koordinátor ekonomickej olympiády

    • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti
     • Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti

      16. 10. 2018

      Webinár - Sociálne podnikanie - podnikanie budúcnosti         

      Prepájame školu s praxou!  Dôkazom  toho je aj webinár pod názvom  Sociálne podnikaniepodnikanie budúcnosti.  Študenti sa prostredníctvom webinára dozvedeli o podstate sociálneho podnikania a úspešných príbehoch, ktoré poznáme na Slovensku.  Webinár je súčasťou projektu Social Innovation  Relay – je to unikátny medzinárodný projekt realizovaný v sieti JA Europe s podporou NN Group.  Cieľom projektu je oboznámiť študentov s témou sociálneho podnikania a podnietiť ich k tvorbe inovatívneho podnikateľského nápadu, ktorý rieši sociálne potreby.

                                                                                            Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

       

    • Jesenná Bratislava
     • Jesenná Bratislava

      15. 10. 2018

      Jesenná Bratislava

      V jeden krásny jesenný deň sme s našimi študentmi opäť navštívili Bratislavu. Tentokrát to boli žiaci II. N triedy, študijného odboru podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie.  Našu exkurziu sme začali  jednou z najznámejších pamiatok hlavného mesta - Bratislavským hradom. Prezreli sme si aj hradné nádvorie, z ktorého bol nádherný výhľad,  študentov zaujala aj nádherná baroková záhrada vybudovaná v roku 2016. 

      Ďalšou zastávkou bola Michalská brána, ktorá predstavuje jeden z neodmysliteľných symbolov Bratislavy. Pod Michalskou vežou je umiestnený nultý kilometer, od ktorého sa odpočítava vzdialenosť vybraných svetových miest od Bratislavy. Pokračovali sme na Hlavné námestie, ktoré láka návštevníkov na príjemné posedenie pri renesančnej fontáne, či na lavičke s francúzskym vojakom.  

      Neobišli sme ani sochu Čumila, vypočuli sme si pouličných hudobníkov, pokračovali  sme malebnými uličkami Starého mesta až na Hviezdoslavovo námestie, ktoré patrí k najkrajším a najživším v meste. Jeho najreprezentatívnejšou budovou je Slovenské národné divadlo, symbolom námestia je aj luxusný hotel Carlton. Odtiaľ sme prešli na nábrežie Dunaja, kde sme si prezreli osobný prístav a popri Dunaji sme prešli až k obchodnému centru Eurovea. Našu exkurziu sme ukončili príjemnou prechádzkou okolo známeho jazera Kuchajda.  Bol to príjemne prežitý deň, domov sme sa síce vracali unavení, no plní zážitkov.

                                                Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Career day v Bratislave
     • Career day v Bratislave

      15. 10. 2018

      Career day v Bratislave

      Dňa 11. októbra 2018 sa študentky II. N triedy Radka Holienčinová a Stanislava Gregorová zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day v Bratislave.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu a pomáhali im nájsť tú správnu cestu k úspešnej kariére.  Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“
     • Divadelné predstavenie „Orol Tatranský“

      15. 10. 2018

      Divadelné  predstavenie „Orol Tatranský“

      V jeden pekný októbrový deň sme sa s našimi študentmi vybrali na poeticko-dramatickú kompozíciu Juraja Sarvaša „Orol Tatranský“ do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Divadlo pokračuje v línii uvádzania pôvodných dokumentárnych hier o osobnostiach, ktoré sú súčasťou dejín regiónu.

      Jedným z východísk inscenácie je fakt, že Ľudovít Štúr bol vyslancom za mesto Zvolen v Uhorskom sneme, kde bojoval za národné práva a uznanie slovenskej reči. Okrem zlomových súkromných a historických okamihov, ktoré sa v Štúrovom živote výrazne prelínali, štruktúru hry dopĺňajú originálne ukážky z dobovej literatúry a štúrovské básne v podobe songov.

      Z divadla naše kroky smerovali do slnkom zaliateho mesta a potom cesta vlakom domov.

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Finančná gramotnosť
     • Finančná gramotnosť

      15. 10. 2018

      Finančná gramotnosť

      Finančná gramotnosť je pojem, ktorý hovorí o všeobecných znalostiach a vedomostiach ľudí v oblasti financií, ako aj o schopnosti ľudí rozumieť a vedieť sa efektívne rozhodovať pri správe svojich peňazí a finančných aktív.

      Dnes takmer každý z nás využíva finančné produkty a služby. Všetci máme účet v banke, debetnú či kreditnú kartu. Investujeme, využívame služby poisťovní, šetríme si na dôchodok. Napriek veľkému množstvu finančných služieb, produktov a inštitúcií, s ktorými sa stretáme každodenne a sú bežnou súčasťou nášho života a životného štýlu, no nie každý je schopný sa zorientovať v konkrétnych podmienkach a parametroch produktov.

      Prieskumy poukazujú na nízku úroveň finančnej gramotnosti. Nie je to iba slovenský fenomén, ale dlhodobejší svetový problém , ktorého riešením sa už niekoľko rokov zaoberá aj Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD).

      Priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov je 62,5 %.

      Negramotnosť v oblasti financií je jedným z faktorov, ktoré prispeli k finančnej kríze. Neschopnosť robiť kvalifikované finančné rozhodnutia veľmi negatívne zasahuje do života ľudí. Projekt „Deň finančnej gramotnosti“ je dlhodobý vzdelávací projekt, ktorého cieľom je poukázať na tento fakt a zároveň poskytnúť vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti na Slovensku.

      V rámci dňa finančnej gramotnosti si aj naši študenti otestovali  svoj finančný kvocient – FQ. Do tejto aktivity sa zapojili študenti II.A, III.A, I.N, II.N triedy.

      Výsledky boli nasledovné:

      Extra trieda – finančný génius – 2 študenti

      Veľmi dobrý – hotový minister financií – 16 študentov

      Priemerný – finančný normál – 14 študentov

      Podpriemerný – finančný bohém -5 študenti

      Je čo zlepšovať – finančný analfabet- 5 študentov

       

      Deň finančnej gramotnosti má teda za cieľ rozpútať celospoločenskú diskusiu o problematike finančnej gramotnosti a o problémoch, ktoré jej nízka úroveň spôsobuje. Nadácia PARTNERS tiež pripravuje a zastrešuje konkrétne vzdelávacie projekty, aktivity, pomôcky a vzdelávacie materiály pre podporenie finančného vzdelávania obyvateľstva.

      Aj táto aktivita nám potvrdila, že finančná gramotnosť je veľmi dôležitá a je potrebné sa stále v tejto oblasti zdokonalovať.

       

                                                                                                  Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Roľnícka nedeľa
     • Roľnícka nedeľa

      5. 10. 2018

      Roľnícka nedeľa

       Roľníckou nedeľou je Nová Baňa známa široko ďaleko. Výzdobu kostola chystajú dobrovoľníci niekoľko dní.

       Ani tento rok nebude vo farskom kostole Narodenia Panny Márie chýbať bohatá a originálna výzdoba na znak vďaky za tohtoročnú úrodu. Novobanskí veriaci si tento rok dokonca pripomenú okrúhle výročie tejto zvyklosti. Prichádzajú ľudia zo širokého okolia, aby si prezreli naozaj krásne až umelecké diela.

      V každej farnosti sa na jeseň ďakuje Pánu Bohu za úrodu. V Novej Bani sa to robí takým slávnostným spôsobom, že oltáre trojloďového kostola sa vyzdobia ovocím a zeleninou a dnes už aj rôznymi obrazmi.  Roľnícka nedeľa v Novej Bani vznikla v roku 1954 a s touto výzdobou začala jednoduchá žena. Vtedajší kanonik jej dal k tomu priestor a došlo to do takýchto rozmerov, aké poznáme dnes,  hovorí novobanský dekan Peter Mišík. Dnes chodia výzdobu novobanského kostola obdivovať ľudia nielen z blízkeho, ale aj ďalekého okolia.

      Aj Stredná odborná škola obchodu a služieb sa tento rok zapojila do tohto podujatia. Naše študentky pekne vystrojené v krojoch rozdávali účastníkom krásne maľované medové srdiečka. Pekné počasie len umocňovalo neopakovateľnú atmosféru tejto výnimočnej udalosti.

       

                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

    • Svetový deň mlieka v školách – 26.september
     • Svetový deň mlieka v školách – 26.september

      5. 10. 2018

      Svetový deň mlieka v školách – 26.september

       

      Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo.

       

      Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, mládeži , zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti a mládež.

      Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia..

      Aj v našej škole sme si pripomenuli tento deň. Pre študentov sme pripravili rozhlasovú reláciu na túto tému, prezentáciu, krátky kvíz, kde si otestovali svoje vedomosti a potom ochutnávku mlieka a mliečnych výrobkov.

      Verím, že táto aktivita sa študentom páčila a že si ju na budúci rok zopakujeme.

                                                                             Ing. Lenčová,  Ing. Struhárová

                                                                              učiteľky odborných predmetov

    • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku
     • Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

      5. 10. 2018

      Hodina slovenského jazyka a literatúry prostredníctvom zážitku

         Zážitkové učenie je v súčasnosti veľmi obľúbené. Žiaci sa neučia v priestoroch svojej triedy, ale na úplne iných miestach, ktoré im poskytujú aj celkom iný zážitok.

         Žiaci I.C triedy sa rozhodli zavítať do Mestského múzea v Novej Bani, aby si spestrili hodinu slovenského jazyka a pozreli si výstavu „drotárky Anky“, ktorá študovala na našej škole. Pani Anna Budová sa venuje tradičnej remeselnej technike drôtovania už niekoľko rokov a svojimi šikovnými rukami vytvára pozoruhodné umelecké diela. Žiakom sa výstava jej prác mimoriadne páčila a ocenili aj edukačné video, v ktorom pani Budová  vysvetľuje, ako sa s touto technikou narába a čo všetko je možné vytvoriť.  Súčasťou hodiny bola aj prehliadka priestorov múzea a odborný výklad o expozíciách múzea. Už teraz sa tešíme na ďalšie výstavy, ktoré v tomto školskom roku navštívime.

                                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      5. 10. 2018

      VII. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

         SOŠ obchodu a služieb sa už sedem rokov  zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 40 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

          Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Téma 7. ročníka celoslovenského projektu bola „Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov“,  preto sme si prostredníctvom prezentácie o M. R. Štefánikovi priblížili jeho dobrodružný život, vedeckú, pracovnú a diplomatickú kariéru.

         Vyrobené záložky pošleme  svojej partnerskej škole , ktorou je  SOŠ dopravná v Žiline , do balíka tiež  pribalíme  propagačné materiály školy a veríme, že  v budúcnosti môžeme  našu spoluprácu podporiť aj v iných projektoch.

                     PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani
     • Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

      2. 10. 2018

      Návšteva Pohronského múzea v Novej Bani

      Dňa 27. septembra 2018  pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu žiaci II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie v rámci predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu navštívili Pohronské múzeum v Novej Bani. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o histórii múzea a prezreli si aktuálne výstavy. Pre študentov bola veľmi zaujímavá výstava „Tvorenie drotárky Anny“. Anka je totiž  bývalá žiačka našej školy, ktorá svoju kreativitu a záľubu pretavila do nádherných výrobkov, ako napr. výnimočné tablo, ktoré zhotovila pre svojich spolužiakov, alebo erb nášho mesta, ktorý venovala našej škole pri príležitosti 70. výročia založenia odborného školstva v Novej Bani.

      Ďalšou zaujímavou výstavou bola výstava pod názvom „Reprodukcie slávnych obrazov“ v podaní Mgr. Alžbety Kráľovej a Jany Kráľovej.  Obe autorky sa snažili, aby sa reprodukcia čo najviac podobala originálu, ale zároveň do každého obrazu vložili aj niečo zo seba. 

      Žiaci si odniesli krásny umelecký zážitok.     

                                        Ing. Erika Struhárová, učiteľka predmetu Podnikanie v cestovnom ruchu

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

      1. 10. 2018

      Z iniciatívy Rady Európy Štrasburg sa Európsky deň jazykov (European Day of Languages) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Zapája sa  doň 45 krajín a svojimi aktivitami poukazujú na jazykovú rozmanitosť v Európe a podporujú  jazykové  vzdelávanie. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

      My sme ho na našej škole oslávili vytvorením kaviarničky s medzinárodnými motívmi.  Študenti sa tak mohli zábavnou a netradičnou formou zapojiť do tohto projektu Európskej únie. Pri talianskej či viedenskej kávičke si zahrali dvojjazyčné pexeso, s tureckým čajom potrápili svoje mozgové závity rôznymi dvojjazyčnými hlavolamami v slovenskom, nemeckom či anglickom jazyku. Pri prezentácii o Európskej únii si študenti pochutili na dobrotách z rôznych krajín Európy, napr. anglický cheescake, nemecké dolky, talianske pizza rožky, slovenský jablkový koláčik či české buchty a rakúska Sachertorte.

      Veľká vďaka patrím našim žiačkam – Simonke Brodzianskej z 3.A, Sofii z 3.C a Stanke  z 2.N, ktoré sa v tento deň premenili na šikovné a usmiate čašníčky. Všetci spoločne sme strávili pekné dopoludnie a dúfame, že sa v našej kaviarničke ešte stretneme.

                                                                                                         Mgr. Miroslava Plechlová

    • Túlavé topánky po jesennej Bratislave
     • Túlavé topánky po jesennej Bratislave

      26. 9. 2018

      Túlavé topánky po jesennej Bratislave

      Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu sme pre našich študentov II.A triedy študijného odboru obchod a podnikanie a I.N triedy študijného odboru podnikanie v remeslách a službách pripravili exkurziu do Bratislavy.

      Hoci školský rok 2018/19 už beží v plnom prúde, ale krásne počasie stále láka, využili sme túto príležitosť, nasadli do vlaku a pristáli v Bratislave.

      Prvé kroky viedli na Bratislavský hrad, kde sme si prezreli aj novovybudovaný záhradný park a kochali sa krásnymi výhľadmi z hradného kopca. Potom naša cesta viedla pod Michalskú bránu, cez malebné uličky starého mesta, popri Primaciálnom paláci, Hviezdoslavovom námestí až na nábrežie Dunaja. Zoznámili sme sa s históriou a kultúrnymi pamiatkami nášho hlavného mesta. Nakoniec sme si prezreli aj nákupné centrum Eurovea. Krásne počasie naše zážitky len upevnili a v dobrej nálade sme sa vracali domov.  Získané poznatky študenti využijú hlavne v predmetoch cestovný ruch, geografia cestovného ruchu. Takéto zážitkové učenie sa všetkým páčilo a verím, že si ho ešte v budúcnosti  zopakujeme.

                                                     Ing. Lenčová, Ing. Struhárová, učiteľky odborných predmetov

       

    • Projekt Rozbehnisa! Academy pokračuje
     • Projekt Rozbehnisa! Academy pokračuje

      12. 9. 2018

      Projekt Rozbehnisa!Academy  pokračuje

      Projekt  Rozbehnisa!Academy  pokračuje aj v tomto školskom roku.  Ide o zaujímavý projekt, ktorý učí študentov (budúcich podnikateľov) ako rozbehnúť svoje podnikanie. Je to rýchlokurz začiatkov podnikania v 21.storočí. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie a záverečný test. Škola má vyškoleného ambasádora, ktorý študentom predstaví R!Academy.  Následne škola získa certifikát o zapojení sa do projektu  samozrejme všetci študenti, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, takisto získavajú certifikáty. V minulom školskom roku získalo certifikát 26 študentov.  V tomto školskom roku pripravilo pre nás R!Academy viaceré novinky. Pre študentov sú pripravené  R!ťaháky, prostredníctvom ktorých  študenti rýchlo zistia, či bude o ich nápad záujem.

      Rozbehni sa! pomáha ľuďom overiť si, či je ich nápad dostatočne dobrý na to, aby z neho mohol byť fungujúci biznis.

                                                                         Ing. Erika Struhárová, ambasádor projektu

       

    • Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!
     • Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!

      12. 9. 2018

      Projekt Digitálna garáž pokračuje aj v tomto školskom roku!

       

      JA Slovensko, n.o.  spolu so spoločnosťou  Google prinášajú  študentom možnosť zlepšiť ich digitálne zručnosti vďaka projektu Digitálna garáž.

      Projekt Digitálna garáž je určený každému, kto má záujem zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach, ktoré môže využiť pre svoj kariérny aj osobný rozvoj. V rámci projektu študenti môžu využívať pomoc odborníkov, bez ohľadu na svoje zručnosti, ciele alebo vzdelanie.

      Študenti:

      • Naučte sa vyťažiť z dnešnej digitálnej doby čo najviac
      • Dozviete sa, ako efektívne využívať sociálne siete, tvoriť webové videá, alebo správne používať vyhľadávacie nástroje
      • Vďaka uvedenému projektu môžete zlepšiť svoje zručnosti pre 21.storočie. Po

      jeho úspešnom absolvovaní, získate certifikát od spoločnosti Google.

      • Študujete online, prostredníctvom videonávodov a s použitím praktických príkladov.
      • Účasť v projekte a celý kurz so získaním certifikátu je bezplatný
      • Klikni na www.digitalnagaraz.sk a získaj certifikát od Google!

       

      V minulom školskom roku certifikát získalo certifikát 18 študentov.

       

                               Ing. Erika Struhárová, koordinátor  pre podnikateľské zručnosti

    • Do nového školského roka s novým projektom
     • Do nového školského roka s novým projektom

      12. 9. 2018

      Do nového školského roka s novým projektom

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojila do nového zaujímavého projektu „PP Poradca pre školy“. Ide o projekt prepájania teórie s praxou a je určený hlavne stredným školám so zameraním na ekonomiku, obchod, marketing a podnikanie.  V rámci uvedeného projektu škola získala na výučbové účely prístup na odborné systémy DaňovéCentrum.sk a MzdovéCentrum.sk,  možnosť využívať všetky ich služby a funkcie, odborné články, či videoškolenia priamo na vyučovacích hodinách.  Študenti  sa naučia pracovať s týmito odbornými online systémami  v konkrétnych praktických situáciách, čím si zvýšia svoju kvalifikáciu a šancu na uplatnenie v zamestnaní.

      Cieľom projektu je dostať do škôl viac praxe, reálneho podnikateľského života i manažérskych skúseností.  V priebehu druhého polroka budú mať študenti aj možnosť exkurzie do PP Centra a zoznámiť sa osobne s odbornými poradcami, prácou v call centre či spoznať fungovanie firmy zvnútra.  Študenti v prípade záujmu majú možnosť stretnutia s majiteľom firmy na jeho obľúbenom vystúpení v rámci 36+1 Tour Začnite už! Najlepší študenti majú možnosť získať po úspešnom zvládnutí záverečného testu certifikát.

      Sme prvá škola v banskobystrickom kraji, ktorá sa zapojila do uvedeného projektu.

      PP Poradca pre školy je živý program, ktorý školám aj študentom prinesie viac prepojenia s reálnym životom práce a firiem, skvalitnenie výučby a zlepšenie uplatnenia študentov na trhu práce.

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Turistická vychádzka
     • Turistická vychádzka

      12. 7. 2018

      Turistická vychádzka

      Leto, prázdniny už klopú na dvere a po náročnom ročníku v novej škole, v novom prostredí sme sa s triedou I. A vybrali do prírody. V krásnom prostredí novobanského Tajchu sme sa poprechádzali, opekali, oddychovali a v pokoji   porozprávali o tom čo sme spolu tento rok prežili a tak neformálne sme zhodnotili život na našej škole.

      Mojim študentom prajem krásne prázdniny, plné pohody, oddychu a teším sa na stretnutie v novom školskom roku.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • Exkurzia v pivovare
     • Exkurzia v pivovare

      12. 7. 2018

      Exkurzia v pivovare

      Poslednou exkurziou v tomto školskom roku bola návšteva pivovaru Steiger vo Vyhniach, kde sme sa vybrali s triedou I.A študijného odboru obchod a podnikanie.

      Prečo sme sa rozhodli navštíviť tento pivovar?

      • Keďže na hodinách tovaroznalectva preberáme tému pivo, vybrali sme sa technológiu výroby piva pozrieť v praxi.
      • Je to prvý pivovar na Slovensku založený v roku 1473.  Prvé pivo na Slovensku v dedinke Vyhne začali variť mnísi už pred viac ako päťsto rokmi.
      • Všetky pivá sú vyrábané klasickou technológiou, ktorá sa líši od pív z veľkovýroby využívaním tradičných pivných surovín, sladu, chmeľu, vody a pivovarských kvasníc. Už prvý proces varenie surovín prebieha inak, samostatne na každú stupňovitosť, aby sa neskôr pivo vyššej stupňovitosti neriedilo vodou na nižšiu.
      • Klasická chuť piva.

              Rozdiely postupov klasickej výroby a veľkovýroby sú jasné. Pomalé a prirodzené nasycovanie piva kysličníkom počas dlhého kvasenia sa odrazí aj v pene, ktorá vydrží a na pohári po každom napití zanechá po obvode krúžky.

              Prezreli  sme si priestory závodu, nové moderné technológie výroby, balenia, kontroly kvality  piva, chladné pivnice, kde pivo „leží“ po dobu 30-35 dní v ležiackych tankoch. Dozvedeli sme sa o histórii závodu, jeho súčasnom sortimente.

           Na záver sme si posedeli v malej krčmičke, kde prebehla ochutnávka niektorých pív. Ďakujeme pani Pramukovej, ktorá nám podala odborný výklad a sprevádzala nás.

              Exkurzia bola zaujímavá, veď vidieť niečo na vlastné oči, je úplné iné ako si to len prečítať z knihy.

       

                                                                                                                                                Ing. Mária Lenčová

       

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

      27. 6. 2018

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2017/2018

         Dňa 21.6.2018  sa v obradnej sieni Pohronského múzea v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Vyhodnotenie najlepších žiakov  novobanských škôl v školskom roku 2017/2018.“  Na tomto mieste sa stretli najlepší žiaci materských, základných a stredných škôl mesta Nová Baňa, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Žiaci prijali ocenenie a poďakovanie za reprezentáciu školy z rúk primátora mesta Mgr. Jána Havrana a vykonali slávnostný zápis do pamätnej knihy mesta.

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovali žiačky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Kristína MištíkováLea Haringová,  ktoré patria k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2017/2018.

      Kristína Mištíková  je všestranne nadaná študentka, dosahuje výborné študijné výsledky, zapája sa do všetkých aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Zúčastnila sa školských kôl olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády z anglického jazyka, olympiády ľudských práv. Kristína  reprezentovala našu školu aj na krajskom kole ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Zapojila sa aj do finančnej olympiády, pracovala v projekte Digitálna garáž, Poznaj svoje peniaze, zapájala sa aj do charitatívnych aktivít – Vianočná pošta, Veľkonočná pošta, Biela pastelka, Deň narcisov. U Kristíny oceňujem svedomitosť, slušnosť, ochotu pomôcť spolužiakom, ako aj zodpovedný prístup k plneniu školských povinností.

      Lea Haringová je všestranne nadaná študentka, dosahuje veľmi dobré študijné výsledky, zapája sa do rôznych aktivít organizovaných školou, reprezentovala školu v rámci všeobecnovzdelávacích i odborných predmetov. Zúčastnila sa školského kola olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, olympiády ľudských práv. Lea získala v krajskom kole korešpondenčnej súťaže zo slovenského jazyka a literatúry „Slovenčinárik“ II. miesto.  Zapojila sa do ekonomickej olympiády, finančnej olympiády, pracovala v projektoch Digitálna garáž, Poznaj svoje peniaze, Deň kariéry, zapájala sa aj do charitatívnych aktivít – Vianočná pošta, Veľkonočná pošta, Červené stužky, Deň narcisov.  Lea je svedomitá, slušná, kreatívna, ochotná pomôcť spolužiakom, zodpovedná.

       

      Oceneným žiačkam srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov v ďalšom štúdiu.       

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • SLOVENČINÁRIK
     • SLOVENČINÁRIK

      15. 6. 2018

      Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

      SLOVENČINÁRIK  II. kolo

       

                  V školskom roku 2017/2018 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa  do prvého a druhého   kola zapojili nasledovní žiaci: 

      1. Erik Tomčáni – I.A

      2. Lucia Blizňáková – I.A

      3. Anna Mária Kosejová – I.A

      4. Lea Haringová – II.A

      5. Anežka Šipikalová – II.A

      6. Simona Brodzianska – II.A

                  Úlohy korešpondenčnej súťaže sú rozdelené do dvoch kôl v mesiacoch december 2017 až máj 2018. V júni  bola  súťaž vyhodnotená a traja najlepší riešitelia budú odmenení finančnými poukážkami. Naša úspešná riešiteľka je Lea Haringová z II. A triedy,  ktorá sa v rámci Banskobystrického kraja umiestnila na výbornom  II. mieste. Srdečne blahoželáme !!!

       

                                                                                PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Ročníková súťaž vo varení
     • Ročníková súťaž vo varení

      15. 6. 2018

      Ročníková súťaž vo varení

      Dňa 11.5.2018  sa uskutočnila ročníková súťaž  žiakov prvého ročníka učebného odboru kuchár .

      Pod vedením majsterky odborného výcviku Bc. Forgáčovej ,  žiaci pripravovali jedlá na tému: Príprava jednoduchého jedla.

      Odborná komisia hodnotila technologickú prípravu, chuť, vzhľad, hygienu práce a dodržanie časového limitu. Všetky pripravované jedlá boli chutné, lahodiace oku.

      Výsledky:

      1. Laura Černáková- Bryndzové pirohy s kyslou kapustou

      2. Adam Kňažko – Zemiakové placky

      3. Monika Búryová – Garanadír

      Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa kulinárskych úspechov. Všetci zúčastnení dokázali, že počas prvého ročníka si osvojili kuchárske umenie a v ďalších ročníkoch ho budú zdokonaľovať.  Držíme im v tom palce.

                                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody
     • Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

      15. 6. 2018

      Kurz na ochranu zdravia, života a prírody

      V dňoch 5.- 7.6.2018 absolvovali žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár povinný ,,Kurz na ochranu  zdravia ,života a prírody.“

      Počas týchto dní   okrem turistiky na Veľký Inovec si osvojili aj základy streľby zo  vzduchovky, určovanie azimutu, spôsoby odhadu vzdialenosti či základy prvej pomoci.

      Kurz vyvrcholil branným pretekom, v rámci ktorého plnili jednotlivé disciplíny v časovom limite. Po sčítaní všetkých bodov a trestných minút najzdatnejšie obstáli:

      Ľuboš Boris Suchý

      Laura Červíková

      Okrem získania nových vedomostí, zručností a skúseností ,žiaci zažili veľa zábavy čo poslúžilo aj na upevnenie  triedneho kolektívu.

                                                                                                                                   Ing. Katarína Garajová

    • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani
     • Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

      12. 6. 2018

      Exkurzia do podniku K-PLAST v Novej Bani

      Dňa 11. júna 2018 sa žiaci I. A, II. A a I. N triedy zúčastnili  odbornej exkurzie vo výrobnom družstve K-PLAST Nová Baňa.  Exkurzia bola v rámci predmetov ekonomika, podnikanie, tovaroznalectvo a jej cieľom bolo oboznámiť študentov s výrobou, výrobným programom, so zásobovaním, skladovaním, exportom a s technológiou výroby plastov. Privítal nás Ing. Bohumil Červenka, predseda družstva, a oboznámil nás s históriou družstva, organizačnou štruktúrou, personálnou politikou. Prevádzkou nás sprevádzal Ing. Budinský, ktorý nám priblížil ako firma reálne funguje a dal študentom veľa praktických rád do života. 

                                                                    Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová, učiteľky odborných predmetov

    • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?
     • Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

      6. 6. 2018

      Čo je nové v projekte Adopcia srdca ?

           Projekt Adopcia srdca , ktorí organizujú Pallotíni so sídlom v Bratislave už nie je nikomu neznámy. Je to projekt adopcie detí  na diaľku v  Rwande, Demokratickej republike Kongo, Kamerune, Brazílii, Indii a na Filipínach. SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani má za sebou siedmy rok adopcie, „ adoptívnymi“ rodičmi už boli dve triedy, ktorých žiaci  zmaturovali a zanechali po sebe kus dobre odvedenej práce.

           Našim adoptívnym dieťaťom je Jean Baptista Bagororwa z Rwandy, ktorý v tomto roku dovŕši 14 rokov. Chlapec chodí do školy, na ktorú pravidelne mesačne prispievame, pretože rodina je veľmi chudobná, matka má okrem Jeana ešte ďalšie dve deti. Ako píšu Pallotíni v sprievodných listoch, ktoré sme dostali tento školský rok,  matka  nemá možnosť hradiť školské poplatky. Príležitostne sa živia predajom hlinených hrncov, ktoré si dokážu vyrobiť, ale iné možnosti obživy nemajú. Jean Baptista plní v rodine aj úlohu otca, musí pomáhať matke a súrodencom, často býva chorý, mal zlomenú ruku, v škole nedosahuje požadované výsledky , musel zopakovať ročník, ale to nie je neobvyklé, pretože na postup do vyššieho ročníka je potrebný pomerne vysoký počet bodov v záverečnom teste a mnohé deti majú problém želaný výsledok dosiahnuť.

           Počas siedmych rokov adopcie sme sa pokúsili zlepšiť životné podmienky  rodiny posielaním drobných darčekov, ako sú školské pomôcky pre Jeana, kúpili sme futbalovú loptu, domáce zviera a z výťažku z charitatívneho plesu postavili misionári rodine murovaný dom namiesto prístrešku z hliny. V tomto školskom roku v apríli  sme poslali sumu 500  EUR na zakúpenie poľa pre rodinu, aby sa mohla stať sebestačnou. Vyzbieranú sumu sme poslali ako mimoriadny dar pod dohode s Misijným združením Pallotíni  v Bratislave.  Danú sumu sme zbierali počas troch rokov prostredníctvom vianočných zbierok v škole, na ktoré prispeli žiaci a vyučujúci, organizovali sme burzy kníh v priestoroch školskej knižnice, ale do  zbierky prispeli aj obyvatelia nášho mesta, za čo sme im nesmierne vďační.

           V rámci projektu Adopcia srdca sa aj vzdelávame, pretože odoberáme časopis Echo z misií, ktorý majú žiaci k dispozícii a môžu sa dozvedieť o živote v jednotlivých krajinách. V rámci celoslovenskej kampane Červené stužky sme si  v decembri premietli film Adopcia srdca  - Púť adoptívnych rodičov do Rwandy, ktorý je veľmi emotívny a  žiaci sa mohli oboznámiť s reakciami adoptívnych rodičov a ich adoptívnych detí priamo v Rwande, nakoľko film zachytáva zážitky z púte v roku 2017. Film približuje osudy detí žijúce v Rwande, ktoré dostali možnosť byť adoptované a týmto spôsobom získali nádej na dôstojný a lepší život. Sme radi, že sme v projekte vydržali, chceme sa všetkým poďakovať za doterajšiu pomoc a spoluprácu . Veríme, že budeme aj naďalej vytrvalí a nápomocní. Máme pred sebou ešte dlhú cestu.

                   PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy k ľudským právam

    • II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019
     • II. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

      5. 6. 2018

      Riaditeľ  Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníkov základných škôl, že ďalší termín prijímacích skúšok pre študijné odbory do 1. ročníka sa uskutoční  19. júna 2018 (v utorok) o 8,00 hod. v priestoroch školy.

    • Deň kariéry
     • Deň kariéry

      5. 6. 2018

      Deň kariéry

      Dňa 31. mája 2018 sa študentky II. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Lea Haringová a Simona Brodzianska zúčastnili workshopu pod názvom Deň kariéry – Career Day.  Uvedené podujatie pripravila nezisková organizácia JA Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia.  Workshop bol zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. Počas celého dňa sa študentom venovali pracovníci zo spoločnosti AT&T, podelili sa s nimi o svoje skúsenosti z oblasti kariérneho plánovania a rastu. Workshop bol pre študentky veľmi podnetný a zaujímavý, za jeho absolvovanie získali certifikát. Ďakujeme organizátorom za jeho zrealizovanie.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Súťaž v príprave bezmäsitých jedál
     • Súťaž v príprave bezmäsitých jedál

      30. 5. 2018

      Súťaž v príprave bezmäsitých jedál

      Dňa 25.mája 2018 žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť predviesť svoje zručnosti v školskom kole v príprave jedál ne tému: ,,Príprava bezmäsitých pokrmov“ Bezmäsité pokrmy sú jedlá, ktoré môžu obsahovať aj mäso, ale nie je základnou surovinou daného pokrmu. Zvyčajne sa v týchto pokrmoch nachádzajú  mäsové výrobky alebo mäso nadrobno pokrájané či rozomleté.

      Žiaci si sami zvolili pripravované jedlo, pričom mali možnosť predviesť nielen svoje zručnosti, ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca komisia  ich sledovala počas celej práce,  pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj technologická príprava a hygiena práce ako aj dodržanie pracovného limitu. Všetci pripravili veľmi chutné jedlá, lahodiace oku, a tak to mala porota veľmi ťažké. Pri celkovom hodnotení nakoniec zavážila aj náročnosť technologického postupu.

      Po  celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené práce:

      1. miesto: Dominika Goralová -   Francúzke zemiaky, zeleninový šalát
      2. miesto: Sofia Gažiová  –  Granadír
      3. miesto: Michal  Polák   - Jablková žemľovka

                               Matej Kurinec  - Vyprážaný camembert,

                                                           opekané zemiaky na bylinkách

       

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale všetky pripravené jedlá boli takmer na profesionálnej úrovni, čo pozitívne odzrkadľuje  prácu majstrov  odborného výcviku. 

                                                              Ing. Katarína Garajová

    • Literárno – odborná exkurzia
     • Literárno – odborná exkurzia

      30. 5. 2018

      Literárno – odborná exkurzia

      Dňa 15.5.2018 sa žiaci 3.C a 1.N zúčastnili literárno – odbornej exkurzie. Najskôr  sme absolvovali odbornú časť v Hoteli Termál vo Vyhniach, kde nám  poskytli prehliadku hotelových apartmánov, izieb,  kongresových miestností, Wellnesu , stravovacích priestorov a  kuchyne. Dozvedeli sme sa o prevádzke hotela, vyťaženosti a iné dôležité informácie z manažérskych činností hotela.

      Z Vyhní sme sa presunuli do Banskej Štiavnice. Navštívili  Dom Maríny, v ktorom sa nachádza Epicentrum lásky, čo je zážitková expozícia venovaná Najdlhšej ľúbostnej básni na svete, ktorú napísal Andrej Sládkovič Maríne.  Veľký zážitok v nás zanechala okrem samotnej expozície Banka lásky. Je to zrkadlová nekonečná klenbová knižnica, ktorá slúži na uchovanie symbolov lásky.

      Exkurzia v žiakoch zanechala nielen nové informácie , ale aj nové, príjemné zážitky, pretože mnohí sa plánujú do Banskej Štiavnice vrátiť.

                                                                             Ing. Garajová Katarína

    • Maturity 2018
     • Maturity 2018

      30. 5. 2018

      Maturity 2018

           V dňoch   21.5.2018  - 23.5.2018  sa konali  na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani ústne maturitné skúšky tried  IV. A a II. N  Žiaci týchto tried maturovali v predmetoch slovenský  jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk a v odborných predmetoch.  Výsledky žiakov boli veľmi pekné, maturitné komisie zhovievavé a záverečnou bodkou za maturitami bolo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení v obradnej sieni mesta Nová Baňa za účasti primátora mesta Mgr. Jána Havrana, riaditeľa SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani Ing. Jozefa Koperdáka  a triednych učiteliek.

           Našim úspešným maturantom prajeme, aby sa im podarilo dostať na vysnívané vysoké školy, aby si našli dobré zamestnanie a aby sa im splnili všetky ich sny a túžby, ktoré ku mladosti neodmysliteľne patria.

                                                                       PaedDr. Slavomíra Gáborová, Ing. Erika Struhárová

                                                                                 triedne učiteľky IV. A a II. N

    • Múzeum holokaustu v Seredi
     • Múzeum holokaustu v Seredi

      22. 5. 2018

      Múzeum holokaustu v Seredi

      Dňa 21. mája 2018 sa žiaci I. A a II. A triedy  v rámci dejepisu zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu v Seredi. Toto múzeum vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a je to autentické miesto, ktoré sa viaže na tragické obdobie „riešenia židovskej otázky“ na Slovensku v období druhej svetovej vojny.

      Prezreli sme si vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety  súvisiace s prenasledovaním Židov na Slovensku. Vypočuli sme si prednášku na tému Židovský kódex a deportácie zo Slovenska, čo je vlastne súčasťou preberaného učiva z dejepisu v druhom ročníku. Mali sme možnosť vidieť dobytčí vagón, v ktorom deportovali slovenských Židov do koncentračného tábora Auschwitz v Osvienčime.

      Okrem stálej expozície bola v múzeu aj výstava rakúskeho fotografa Ericha Lessinga              „ Lessing presents Lessing“. E. Lessing je rakúsky fotograf, ktorý počas nástupu Hitlera k moci musel ako žid emigrovať do Izraelu. po návrate do Rakúska  dokumentoval politiku    v povojnovej Európe , najmä v komunistických krajinách. Mali sme možnosť vidieť jeho  fotografie zachytávajúce napr. prvomájové oslavy vo východnom a západnom Berlíne z roku 1959, západnú vlakovú stanicu vo Viedni z roku 1953, Alžírsku krízu – rok 1958, Samit v Ženeve z roku 1955, Revolúciu v Maďarsku z roku 1956, ale aj fotografie prekrásnej prírody.

      Návšteva tohto miesta, kde sa písali konkrétne tragické dejiny nášho národa v nás zanechala hlboké dojmy a poznanie, že takéto činy by sa už nikdy a nikde na svete nemali konať.

                                                                             RNDr. Michaela Kostelanská, učiteľka dejepisu

    • FINANČNÝ MARATÓN
     • FINANČNÝ MARATÓN

      21. 5. 2018

      FINANČNÝ MARATÓN

      Dňa 9. mája 2018 sme na našej škole v rámci predmetu „manažment osobných financií“ zorganizovali tzv. „finančný maratón“.. Súťaž pozostávala z 3 kôl. V prvom kole si študenti otestovali svoje vedomosti vo finančnom kvíze, druhé kolo bolo zamerané na riešenie úloh z finančnej matematiky a v treťom kole riešili finančný IQ test. Súťaže sa zúčastnili študenti I.A, II.A, I.N triedy.

      Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto       Viktória Senešiová I. A, Veronika Tencerová  II. A            29 bodov
      2. miesto       Simona Harabová II. A                                                      27,5 boda
      3. miesto       Michaela Hollá, Lenka Bartošová, Lea Tokolyová I.A,       27. Bodov
      4. miesto       Simona Brodzianska II.A                                                    26 bodov
      5. miesto       Anna Mária Kosejová I.A                                                    25 bodov
      6. miesto       Erik Tomčáni  I. A,                                                               23 bodov
      7. miesto       Martin Korbeľ            I.N,                                                     25,5 boda
      8. miesto       Stanka Gregorová      I.N,                                                    22 bodov
      9. miesto       Radka Holienčinová   I.N,                                                    18 bodov
      10. miesto       Lucia Bližňáková       I.A,                                                     17 bodov
      11. miesto       Martin Forgáč             I.N                                                     14 bodov

      Všetkým ďakujeme za účasť, verím že sa študenti budú naďalej zlepšovať v oblasti finančnej gramotnosti.

                                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Rozlúčka s maturantmi
     • Rozlúčka s maturantmi

      15. 5. 2018

      Rozlúčka s maturantmi

      Poslednýkrát vo svojej triede, poslednýkrát vo svojej lavici ... . Áno, takto sme mohli vidieť našich maturantov v piatok, 11. mája, poslednýkrát. V tento deň sa konala rozlúčková slávnosť,  maturanti sa lúčili so svojimi učiteľmi, i mladšími spolužiakmi.  V úvode zaznela hymna študentov Gaudeamus Igitur,  nasledoval  príhovor riaditeľa školy Ing. Jozefa Koperdáka a  príhovor žiakov.

      Následne Ing. Erika Struhárová odovzdala certifikáty  najlepším študentom, ktorí pracovali v programoch KROS.

      Triedne učiteľky jednotlivých tried, PaedDr. Slavomíra Gáborová a Ing. Erika Struhárová, ocenili študentov, ktorí počas štúdia dosiahli výborné výsledky a reprezentovali školu, či už vo vedomostných alebo športových súťažiach - Slávka Kékešiová, Ľubica Beňová, Petra Haringová, Anna Budová, Matej Meliš.

         Všetkým prajeme veľa úspechov na maturitnej skúške, v ďalšom štúdiu na vysokých školách, pri hľadaní  nového zamestnania i v osobnom živote.

      Ing. Erika Struhárová, PaedDr. Slavomíra Gáborová

       

    • Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád
     • Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád

      10. 5. 2018

      Penzión Drozdovo, Starohutský vodopád

      Študenti II. A a I. N triedy sa v piatok, 27. apríla 2018, vybrali na zaujímavú exkurziu do blízkeho okolia Novej Bane.  Najskôr sme navštívili Penzión Drozdovo. Toto zariadenie je známe už z deväťdesiatych rokov 20.storočia, kedy bolo využívané ako rekreačné zariadenie firmy Calex. Pamiatkou na toto obdobie je turistická časť penziónu, ku ktorej bola neskôr pristavená hotelová časť spoločne s veľkou sálou. Penzión Drozdovo sa nachádza  priamo v centre zimných športov a letnej turistiky. Penzión je vhodný na organizovanie svadieb, osláv, rôznych firemných akcií, či lyžiarskych zájazdov. Počas letnej sezóny si hostia môžu zahrať tenis, posedieť v altánku pri krbe, prípadne len tak oddychovať v krásnej prírode Pohronského Inovca. Penzión je situovaný na samote, v tichom prostredí lesa. Prostredie poskytuje príležitosti aj milovníkom horskej cyklistiky. Tieto zaujímavé informácie o penzióne nám poskytla Ing. Hana Bieliková, PhD., ktorej sa chceme touto cestou poďakovať za jej čas, ochotu a milý prístup.

      Našou ďalšou zastávkou bola národná prírodná pamiatka Starohutský vodopád. Ide o vyhľadávanú turistickú atrakciu Pohronského Inovca. Nachádza sa vo výške 505 metrov nad morom a je jeden z najkrajších a najmohutnejších vodopádov stredného Slovenska.  Krásny je v každom ročnom období, no v jarnom období, keď sa topí sneh je najmohutnejší.  V okolí vodopádu žijú rôzne chránené živočíchy, my sme mali možnosť vidieť salamandru škvrnitú.

      Počasie nám prialo, trasa nebola náročná a všetkým sa tento deň strávený v prekrásnej prírode veľmi páčil.

                                                                   Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Výstava ,,Mladý tvorca 2018“
     • Výstava ,,Mladý tvorca 2018“

      3. 5. 2018

      Výstava ,,Mladý tvorca 2018“

               V dňoch  26.-27.4.2018 sa v Nitre konal 26. ročník celoštátnej prezenčnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania  ,, Mladý tvorca 2018“.

      Cieľom tejto výstavy je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie a systém duálneho vzdelávania a taktiež nadviazať a prehĺbiť spoluprácu stredných odborných škôl  so zamestnávateľmi. Výstava je tradične spojená s  Veľtrhom práce -  JOB EXPO2018 a množstvom sprievodných akcií.

      Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani sa každoročne zúčastňuje tejto výstavy so svojím prezenčným stánkom. Ani tento rok tomu nebolo inak.

          V tomto ročníku  školu a rovnako  i mesto Nová Baňa prezentovali Ing. Ivaničová a Ing. Garajová so žiakmi učebného odboru kuchár -  Karin Gažiovou, Zuzanou Kovácsovou a Ľubošom Suchým. V pútavo pripravenom prezenčnom stánku, ktorý nám pomohla zrealizovať  šikovná majsterka odborného výcviku Bc.  Andrea Kvaššayová,  sme prezentovali život v škole pomocou stále bežiacej prezentácie  a pútačov. Návštevníkov k vystavenému  stánku  prilákala vôňa francúzskych palaciniek so šľahačkou a ovocím, ktoré študenti pripravovali priamo pred zrakmi okoloidúcich. Okrem palaciniek sme ponúkali aj domáce zemiakové pagáče a rôzne druhy mafiniek.

      Touto cestou chceme poďakovať mestu Nová Baňa za finančnú podporu, zúčastneným žiakom za  ich zodpovedný a profesionálny prístup a všetkým ostatným, ktorí nám pomohli zrealizovať účasť a prezentáciu našej školy a nášho mesta.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani
     • Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

      26. 4. 2018

      Deň Zeme na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

       

          Deň Zeme si každoročne pripomíname dňa 22. apríla. Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a začal sa oslavovať v roku 1970. Iniciátorom bol environmentálny aktivista a senátor Spojených štátov amerických z Wisconsinu Gaylord Nelson. Cieľom tohto dňa je uvedomiť si, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, preto sa treba venovať otázkam životného prostredia na globálnej a lokálnej úrovni, aby sme našu Zem uchránili aj pre budúce generácie.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si Deň Zeme pripomína každoročne. Triedni učitelia zorganizujú pre svojich žiakov prednášky a besedy s tematikou ochrany životného prostredia a postupne zapoja svojich žiakov do úpravy okolia našej školy.  V tomto školskom roku sme upratovali dňa 24. apríla, počasie nám prialo, tak nám bolo veselo.  Každý priložil ruku k dielu,  za pár hodín bolo okolie školy vyčistené a my sme mali dobrý pocit, že sme urobili aspoň máličko pre skrášlenie  životného priestoru okolo nás.

       

                                                                                              PaedDr. Slavomíra Gáborová a Mgr. Jana Káčerová

    • Exkurzia v Nitre
     • Exkurzia v Nitre

      26. 4. 2018

      Exkurzia v Nitre

      Dňa 19. apríla 2018 sa študenti  II. A a I. N triedy SOŠ obchodu a služieb zúčastnili exkurzie v Nitre. Našou prvou zastávkou bol Nitriansky hrad a hradný areál, ktoré  patria k najvýraznejším dominantám Nitry.  Nitriansky hrad sa zaraďuje medzi národné kultúrne pamiatky a spolu s Horným mestom na južnom svahu hradného kopca bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nitriansky hrad sa skladá zo štyroch samostatných častí: katedrály, biskupského paláca, hospodárskych budov a vonkajšieho opevnenia s jedinou vstupnou bránou. Prezreli sme si areál hradu a keďže počasie nám prialo, mali sme nádherný výhľad na celú Nitru.

      Ďalej sme pokračovali na výstavisko Agrokomplex, kde sa konal 22.ročník medzinárodnej  predajnej záhradníckej výstavy GARDENIA 2018. Na výstave bolo viac ako 400 vystavovateľov, mali sme možnosť vidieť vodopád exotických kvetov, kvetinovú retro expozíciu, galériu bonsajov, najväčší výber letničiek, drevín a kvetov. Takisto sme mali možnosť vidieť aj ukážky ľudových remesiel a oboznámiť sa s najnovšími trendmi v záhrade.

       

      V priestoroch Agrokomplexu prebiehal aj 13. ročník komplexnej stavebnej výstavy a výstavy pre fotovoltiku a solárnu techniku DOMEXPO 2018, kde sme sa mali možnosť dozvedieť veľa zaujímavých vecí.


      Verím, že každý študent si z exkurzie niečo odniesol, či už zážitok z návštevy národnej kultúrnej pamiatky, z výstavy GARDENIA, alebo zo sprievodnej výstavy DOMEXPO. 

       

                                                                     Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • DEŇ NARCISOV 2018
     • DEŇ NARCISOV 2018

      17. 4. 2018

      DEŇ NARCISOV 2018

      Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a v roku 2018 sa konal jej 22. ročník. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku – 13. apríla 2018 – zaplavili žlté narcisy. Každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov sa zároveň naakumulovali finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku.

      Vďaka podpore obyvateľov mesta Nová Baňa, žiakov a učiteľom SOŠ obchodu a služieb  sa nám podarilo počas zbierky Deň narcisov vyzbierať sumu 82,64 EUR .

      Liga proti rakovine počas celého roka pripravuje projekty a programy, ktorými pomáha pacientom v ich konkrétnych problémoch, situáciách a výzvach. Okrem toho sa stará o prevenciu a informovanosť celej verejnosti, podporuje zdravotnícke zariadenia, nemocnice, iné občianske združenia i výskum v oblasti liečby onkologických ochorení.

      Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých, a že majú našu podporu.

                         PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor ŽŠR

    • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani
     • Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov v Novej Bani

      12. 4. 2018

      Veľkonočná pošta v Domove dôchodcov  v Novej Bani

      Študenti   I.A, II.A, II.N vytvorili krásne Veľkonočné pohľadnice.  St arkých navštívili osobne študentky II. A triedy, ktoré im tieto  pohľadnice aj s Veľkonočným prianím odovzdali. Navštívili starčekov na ich izbách, prehodili s nimi pár slov a srdečne im zablahoželali pekné a pokojné Veľkonočné sviatky.  Videli sme, že naša návšteva starkých potešila a milo prekvapila.  V týchto aktivitách budeme aj naďalej určite pokračovať, pretože naši študenti prejavili o túto akciu  veľký záujem.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prejavili záujem a zapojili sa.

                                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

    • MONEYMAKER – investujte s nami
     • MONEYMAKER – investujte s nami

      28. 3. 2018

      MONEYMAKER – investujte s nami

       

      Naša škola sa zapája  do nového projektu, ktorý  spúšťa  Nadácia SLSP a ktorý je zameraný na zvyšovanie finančnej gramotnosti.

      Cieľom projektu je pochopenie základov a rozdielov medzi jednotlivými bankovými produktmi.

      Žiaci atraktívnou formou získajú prehľad o rôznych možnostiach zhodnotenia úspor, spoznajú produkty a služby bánk, naučia sa prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia. Hravou formou si zvýšia vedomosti a zručnosti z finančnej gramotnosti.

      Celá hra simuluje fiktívne situácie.

      Navrhnuté situácie v slovenskom a svetovom prostredí sú čisto náhodné a vymyslené, ale snažia sa čo najviac priblížiť realite.

      Pre prehľadnosť boli vybrané základné investičné produkty, ktorých správanie je v hre zámerne zjednodušené. Účelom hry je pochopenie rizikového a menej rizikového investičného správania a práca s portfóliom produktov.

      Hra je určená hlavne pre študentov stredných škôl.

      Hra simuluje priebeh jedného kalendárneho roka. Prebieha celkovo 12 kalendárnych dní. Jeden hrací kalendárny deň = simulácia 1 mesiaca. t.j. vyplácanie úrokov, výnosov a sankčných poplatkov sa deje na mesačnej báze.

      Prvý deň sa všetci hráči musia zaregistrovať – vytvoriť si svoj hráčsky profil, vyplniť test a urobiť úvodné investície. Registrácia hráčov je možná iba v prvý deň. Hra neumožňuje dodatočné prihlásenie a absolvovanie testu.

      Počas hry hráči môžu vstupovať do hry neobmedzene, vždy cez prihlásenie na www.moneymaker.sk zadaním mena a hesla.  A naopak, nie je nevyhnutné sa každý deň prihlásiť do hry. Odporúčame to však kvôli sledovaniu vývoja na domácom a zahraničných trhoch.

      Hra je zaujímavá tým, že v každom kole má študent k dispozícii správu analytika a môže si pozrieť videá, ktoré hovoria o situácii na domácich i zahraničných trhoch. Na základe týchto informácií by mal zvážiť svoju investíciu.

      Na konci hry, 13. deň, bude zverejnený kompletný rebríček umiestnenia hráčov podľa zostatkovej sumy na účte - Aktíva.

      Každý hráč má vstupnú sumu 50 000 eur, ktorú si môže správne vyplneným vstupným testom navýšiť na 57 500 eur. Vklady do jednotlivých produktov nemajú limity, ani minimálnu a maximálnu výšku. Jediným limitom je aktuálna výška prostriedkov na bežnom účte.

      Každý hráč musí povinne absolvovať vstupný test, na základe ktorého mu bude pripísaná suma na investovanie. Test obsahuje 20 otázok, vždy je správna iba jedna odpoveď. Pri dosiahnutí 18 a viac správnych odpovedí, hráč dostane až 7 500 euro naviac k základnej vstupnej sume.

      Po ukončení hry študenti získajú certifikát.

      Verím, že tento projekt bude pre našich študentov zaujímavý svojou atraktívnou a netradičnou formou a prispeje tak k zvýšeniu ich vedomostí o finančnom trhu, ktoré im určite poslúžia aj v budúcnosti v reálnej praxi.

       

                                                     Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

       

    • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo
     • Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

      28. 3. 2018

      Finančno-vedomostná súťaž pre stredné školy – II. kolo

      FINANČNÁ OLYMPIÁDA ponúka stredoškolákom možnosť otestovať a porovnať si úroveň svojej finančnej gramotnosti a zároveň získať atraktívne výhry pre seba i pre svoju školu. Druhé kolo bolo otvorené 15.2.2018 a trvalo do 24.3.2018.

      II. uzavreté kolo súťaže predstavovalo online test. Online test nebol verejný a bol prístupný len účastníkom súťaže, ktorí boli upovedomení o postupe do II. uzavretého kola súťaže, a ktorým bola doručená vygenerovaná pozvánka obsahujúca prihlasovacie meno a heslo pre prihlásenie sa k online testu II. uzavretého kola súťaže.

      Online test pozostáva zo 16 testových otázok a 4 slovných úloh z oblasti hospodárenia, finančných produktov a finančného trhu.  Test bol dosť náročný, hlavne slovné úlohy vyžadovali zdravý úsudok.  Po 40 minútach sa online test zablokoval, v dôsledku čoho nebolo možné naďalej zodpovedať nezodpovedané testové otázky , alebo slovné úlohy a meniť vybratý variant odpovede.

      Našu školu v II. kole reprezentovali: Petra Haringová, Slávka Kekešiová, Xénia Fulmeová, Sally Popracová, Michaela Hollá, Matej Meliš.

      Do III. finálového kola súťaže postúpi prvých 20 najlepších účastníkov súťaže, ktorí sa zúčastnili II. uzavretého kola.

      Všetkým študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole. Veríme, že získané vedomosti z oblasti finančného vzdelávania v budúcnosti ocenia v praktickom živote.

                                                                           Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“
     • Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

      28. 3. 2018

      Návšteva predstavenia „Čarovná flauta“

      V tomto sviatočnom čase  sa študenti I. A triedy vybrali na návštevu Štátnej opery v Banskej 

      Bystrici  na predstavenie opery Čarovná flauta od Wolfganga Amadea Mozarta. Cesta vlakom ubehla rýchlo a všetci sme sa tešili na predstavenie. Prešli sme sa bystrickými uličkami a potom sa započúvali do krásnych melódií „zázračného skladateľa“.  Scéna aj melódie boli pekné a tak sme si odniesli nádherný umelecký zážitok.

      Aby všetci boli spokojní, prebehli sme sa aj po obchodoch a pozreli Veľkonočnú výzdobu, aj novú autobusovú stanicu, na ktorú môžu byť Bystričania právom hrdí.

      Do mesta pod Urpínom sa radi znova vrátime a pozrieme čo sme ešte nestihli.

      Ing. Mária Lenčová

    • MAREC – MESIAC KNIHY
     • MAREC – MESIAC KNIHY

      27. 3. 2018

      MAREC – MESIAC KNIHY

         Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Kniha, najväčší priateľ človeka, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých a starých.  Prečo si mesiac kníh pripomíname v marci?

         Marec – mesiac knihy bol prvýkrát vyhlásený v bývalom Československu v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu a ako snaha o udržanie a podporenie trvalého záujmu o knihy. Matej Hrebenda bol legendárnym šíriteľom slovenskej a českej knihy a vzdelanosti hlavne na území Gemera a Malohontu. Dnes už úlohu šíriteľa čítania plnia knižnice a hoci svoju činnosť vykonávajú počas celého roka, v mesiaci marci o niečo viac rozvíjajú svoje aktivity .

         Školská knižnica na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti  pripravila žiakom  niekoľko aktivít.  V prvom rade to bola výstavka a burza  kníh, ktoré  škola dostala ako dar od vyučujúcich a rodičov žiakov. Žiaci si mohli knihy zakúpiť za dobrovoľnú a symbolickú cenu, aby podporili charitatívnu činnosť v projekte Adopcia srdca. Ďalšou aktivitou boli hodiny slovenského jazyka a cudzích jazykov  v priestoroch školskej knižnice a hodiny tvorivého čítania, ktoré zrealizovali vyučujúce slovenského jazyka, nemeckého jazyka a anglického jazyka. V tomto mesiaci sme zaznamenali aj zvýšený záujem o vypožičanie kníh z knižnice, čo nás nesmierne teší a dúfame, že v tomto trende budú žiaci aj naďalej pokračovať.

                                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor školskej knižnice

    • Veľkonočná pošta
     • Veľkonočná pošta

      27. 3. 2018

      Veľkonočná pošta

      Po úspešnej aktivite „Vianočná pošta“, sme sa rozhodli, že starkých potešíme aj na Veľkú noc. Študenti I. A, I. C, II. A, III. C, I. N a II. N  triedy  vytvorili nádherné veľkonočné pozdravy, ktoré majú spríjemniť veľkonočné sviatky starkým v domovoch dôchodcov. Okrem toho, že vznikla zaujímavá kolekcia veľkonočnej pošty, veľmi nás teší záujem a ochota žiakov robiť radosť ostatným. Určite budeme v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti. Táto veľkonočná pošta je určená seniorom v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Novej Bani a v zariadení sociálnych služieb  „Borinka“ v Nitre.

       

                                      Ing. Erika Struhárová, Ing. Mária Lenčová, RNDr. Michaela Kostelanská

    • „Rozbehni svoj nápad!“
     • „Rozbehni svoj nápad!“

      27. 3. 2018

              „Rozbehni svoj nápad!“

      SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa zapojila do projektu Rozbehni svoj nápad!  Ide o zaujímavý projekt, ktorý učí študentov (budúcich podnikateľov) ako rozbehnúť svoje podnikanie. Je to rýchlokurz začiatkov podnikania v 21. storočí. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie a záverečný test. Po úspešnom absolvovaní testu študenti získavajú certifikát. V súčasnosti má projekt už 2500 absolventov zo 60 škôl. Škola musí mať vyškoleného ambasádora, ktorý žiakom predstaví Rozbehnisa!Academy.  Škola získava certifikát o zapojení sa do projektu a samozrejme všetci študenti, ktorí úspešne zvládnu záverečný test, takisto získavajú certifikáty.  V tomto školskom roku získali certifikáty títo študenti:

       

      Bronislava Beniaková, IV. A

      Bianka Bieliková, IV. A

      Ľubica Beňová, IV. A

      Xénia Fulmeková, IV. A

      Petra Haringová, IV. A

      Ján Hudec, IV. A

      Slávka Kékešiová, IV. A

      Veronika Kosejová, IV. A

      Erik Nemec, IV. A

      Patrik Podrásky, IV. A

      Sally Popracová, IV. A

      Anna Budová, II. N

      Viliam Búry, II. N

      Natália Hollá, II. N

      Patrik Janček, II. N

      Nikola Jančová, II. N

      Jozef Koniar, II. N

      Matej Meliš, II. N

      Viera Pocklanová, II. N

      Lucia Zacharovská, II. N

      Eduard Dunko, I. N

      Martin Forgáč, I. N

      Stanislava Gregorová, I. N

      Radka Holienčinová, I. N

      Martin Korbeľ, I. N

      Tobias Šarkôzi, I. N

                                                       Ing. Erika Struhárová,  koordinátor pre podnikateľské zručností

       

    • 2% dane
     • 2% dane

      14. 2. 2018

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
      • skvalitnenie vybavenia školy

      Ďakujeme.

      Vyhlasenie_o_poukazani_2__dane.pdf​​​​​​​    (tlačivo)

       

    • Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne
     • Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

      21. 3. 2018

      Súťaž v príprave jedál medzinárodnej kuchyne

      Dňa 15.marca 2018 žiaci tretieho ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť predviesť svoje zručnosti v školskom kole v príprave jedál ne tému: ,,Jedlá medzinárodnej kuchyne“

      Každý žiak si vopred vyžreboval jednu medzinárodnú kuchyňu. Ich úlohou bolo zvoliť si a pripraviť jedlo typické pre danú kuchyňu. Žiaci mali možnosť predviesť nielen svoje zručnosti ale aj kreativitu a fantáziu. Hodnotiaca komisia  ich sledovala počas celej práce,  pričom okrem chuti a vzhľadu  jedla sa hodnotila aj technologická príprava a hygiena práce ako aj dodržanie pracovného limitu.

      Po  celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené práce:

      1. miesto: Matej Goral -   Bravčová krkovička, syrová omáčka, žemľová knedľa, Česká kuchyňa           
      2. miesto: Zuzana  Paulová – Talianske mäsové guľky, hráškové pyré
      3. miesto: Rozália Kováčová   - Bliny, Ruská kuchyňa

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale všetky pripravené jedlá boli takmer na profesionálnej úrovni, čo pozitívne odzrkadľuje  prácu majstrov  odborného výcviku a prípravu  študentov k júnovým  záverečným skúškam, na základe ktorých získajú  výučný list. 

                                                              Ing. Katarína Garajová, učiteľka odborných predmetov

    • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici
     • Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      15. 3. 2018

      Krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici

      Dňa 15. februára 2018 sa konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády v Banskej Bystrici. Študenti s najlepšími vedomosťami z ekonómie a financií z Banskobystrického kraja, ktorí sa osvedčili v školskom kole súťaže, sa zúčastnili krajského kola v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.  Podujatie otvorila Monika Olejárová, riaditeľka Ekonomickej olympiády. Predstavila inštitút INESS a v krátkosti zhrnula výsledky školského kola súťaže, ktorého sa zúčastnilo viac ako 4000 stredoškolákov z celého Slovenska. Študentom a sprevádzajúcim pedagógom predstavil možnosti štúdia na univerzite dekan Ekonomickej fakulty, doc. Peter Krištofík, ako aj člen Odbornej rady Ekonomickej olympiády doc. Ján Šebo. Krajského kola sa zúčastnilo takmer 50 najšikovnejších ekonomických olympionikov z 15 stredných škôl Banskobystrického kraja. Po krátkom úvode nasledoval písomný test, v ktorom súťažiaci mali preukázať svoj všeobecný prehľad ako aj analytické zručnosti.  Po ňom ich už čakalo občerstvenie a spoločná fotka.  Našu školu reprezentovali: Kristína Mištíková II. A, Anežka Šipikalová II. A, Viliam Búry II. N, Matej Meliš II. N, Eduard Dunko I. N, Sally Popracová IV. A trieda. Výsledky krajského kola sa dozvieme v priebehu marca. Držíme všetkým palce. Najlepší súťažiaci postúpia do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 26. apríla 2018 v Bratislave, za účasti organizátorov z INESS, partnerov projektu či ďalších známych slovenských ekonómov.

                                                       Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

    • Olympiáda Mladý účtovník
     • Olympiáda Mladý účtovník

      5. 3. 2018

      Olympiáda Mladý účtovník   

      Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl v účtovníctve, ktorú každoročne organizuje Slovenská komora certifikovaných účtovníkov v spolupráci s firmou KROS, a.s.. Cieľom olympiády je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia žiakov pri štúdiu účtovnej problematiky. Na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády Mladý účtovník 28. februára 2018. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti pri riešení súvislého príkladu z podvojného účtovníctva v programe Omega od firmy KROS. Najlepšie výsledky dosiahla Ľubica Beňová, Slávka Kékešiová a Bronislava Beniaková.  

      Úspešným riešiteľkám blahoželám a všetkým zúčastneným želám veľa úspechov na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

                                                                       Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Fašiangy sa skončili
     • Fašiangy sa skončili

      16. 2. 2018

                  Stalo sa tradíciou, že aj my v SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani si každoročne pripomíname koniec fašiangov. Fašiangy - obdobie veselosti, zábavy, hodovania a hojnosti.

      Tento rok sme rozhodli priblížiť tradície fašiangov aj žiakom základných škôl.

       V posledný fašiangový deň 13.2.2018 sme zorganizovali oficiálny DOD, aby si žiaci základných škôl a široká verejnosť mohli prezrieť vynovené priestory školy, učebne a dielne. Zároveň žiaci mohli získať informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

      Tento deň bol aj ďalším ,,Tematickým dňom,“ ktorý bol zameraný na tému: ,,Fašiangové zvyky, tradície a jedlá.“

      V jedálni školy sa uskutočnila prezentácia, ktorú pripravili žiaci 2. ročníka nadstavbového štúdia študijného odboru Spoločné stravovanie,  pod vedením Ing. Garajovej v rámci predmetu Regionálna gastronómia. Žiaci základných škôl spolu s našimi žiakmi sa dozvedeli o histórii fašiangov, tradíciách a zvykoch ako sú fašiangové sprievody, masky a  pochovávanie basy.

      Prítomní sa ďalej dozvedeli, že k fašiangom neodmysliteľne patrí zabíjačka a jej špeciality,  ako aj tradičné jedlá ako sú šišky, fánky a pagáče.

      Prezentácia, ako už u nás býva zvykom,  nebola len na teoretickej rovine, ale bola ukončená ochutnávkou fašiangových špecialít. Vynikajúce špeciality pripravili

      na odbornom výcviku žiaci učebného odboru kuchár pod vedením majstrov OV. Na ponukových stoloch nechýbali  šišky, fánky, pagáče, klobásy, jaternice,  tlačenka.....

                  Z ponukových stolov postupne všetko zmizlo a aj fašiangy sa rozplynuli

      do stratena. Nastal čas pôstu, čas zahĺbenia sa do seba......

                                                                                       

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

       

    • Krajské kolo Olympiády ľudských práv
     • Krajské kolo Olympiády ľudských práv

      14. 2. 2018

      Krajské kolo Olympiády ľudských práv

       

                  Dňa 8.2.2018 sa v centre voľného času Junior v Banskej Bystrici konalo Krajské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv. Nosnou témou XX. ročníka OĽP je Aténska škola 21. storočia: demokracia a ľudské práva. 

                   Krajské kolo OĽP pozostáva z dvoch kôl. V prvom kole žiaci riešia vedomostný test a v druhom kole prezentujú vylosovanú tézu pred odbornou  komisiou. Olympiáda ľudských práv má za cieľ posilňovať základné demokratické piliere na Slovensku medzi študujúcou mládežou, so zvláštnym zreteľom ochrany a zabezpečenia základných ľudských práv, sprostredkovať vedomosti a poznanie práv človeka, ako aj poznanie práv detí.

                  SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zúčastňuje OĽP a v rámci tejto súťaže sme v priebehu minulých ročníkov  dosiahli  veľmi pekné výsledky. V tomto školskom roku nás reprezentovala žiačka IV.A triedy Veronika Kosejová , ktorá sa umiestnila na 28. mieste spomedzi 31  súťažiacich zo všetkých typov škôl v Banskobystrickom kraji.

       

                                                                   Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci občianskej náuky

                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová , koordinátorka ľudských práv

    • Finančná olympiáda – výsledky I. kola
     • Finančná olympiáda – výsledky I. kola

      1. 2. 2018

      Finančná olympiáda – výsledky I. kola

       

      Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

      Súťaž sa koná každoročne v prvom polroku školského roka. Organizovaná je v troch kolách, aby si študenti mohli svoje vedomosti postupne dopĺňať, a aby sa skutočným víťazom stal ten, kto zvládne aj zvyšujúcu sa náročnosť testov. V prvých dvoch kolách, ktoré prebehnú formou on-line testu môžu študenti používať akékoľvek dostupné pomôcky.

       Vo finálovom kole, ktoré je organizované prezenčnou formou, sa študenti musia spoľahnúť iba na svoje finančné vedomosti.

      Vyplnením registračného formulára po ukončení I. kola on-line testu je automaticky každý študent spolu so školou, ktorú navštevuje, zaradený do súťaže. Hoci je súťaž určená študentom stredných škôl, svoje vedomosti v I. otvorenom kole si môže v otestovať úplne každý.

                      Do druhého kola v silnej konkurencii všetkých typov stredných škôl  z našej školy postúpili:

      Bartošová Lenka, Blizňáková Lucia, Hollá Michaela, Senešiová Viktória, Tomčáni Erik – študenti I. A

      Haringová Petra, Kekešiová Slávka, Popracová Sally, Fulmeková Xénia – študenti IV. A

      Meliš Matej, Jančová Nikola – študenti II. N

      Druhé kolo bude prebiehať od 15.2.2018 – 24.3.2018.  Študentom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole.

                                                                                        Ing. Mária Lenčová,  koordinátor finančnej gramotnosti

    • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády
     • Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      31. 1. 2018

      Postup do krajského kola ekonomickej olympiády

      V termíne od 15. do 19. januára 2018 prebehli školské kolá ekonomickej olympiády.  Naši študenti boli úspešní,  do krajského kola sa prebojovali:

      Kristína Mištíková II. A

      Anežka Šipikalová II. A

      Eduard Dunko I. N

      Sally Popracová IV. A

      Matej Meliš, II. N

      Viliam Búry II. N

      Koniar Jozef II. N

      Šarkôzi Tobias II. N

      Tokolyová Lea I. A

      Úspešným študentom blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré  sa bude konať dňa 15.februára 2018 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

       

      Ing. Erika Struhárová, koordinátor ekonomickej olympiády

    • Barmanský kurz
     • Barmanský kurz

      21. 12. 2017

       Chcete si rozšíriť svoje vzdelanie?

      Teraz máte možnosť absolvovať  Barmanský kurz

      Cieľ kurzu: osvojiť si základy prípravy miešaných nápojov, ich charakteristiku, dekoráciu pohárov……

      Určený pre: študentov všetkých odborov

      Termín:    marec- apríl 2018  

      Dĺžka kurzu: 1 týždeň

      Kurz vedú:  členovia Slovenskej barmanskej   asociácie

      Ukončenie: záverečnou skúškou a získaním  Certifikátu   s platnosťou vo všetkých  štátoch, ktoré sú členmi Svetovej   barmanskej asociácie

       / 53 štátov/

      Cena kurzu: 100 eur – zahŕňa – teoretickú a         

        praktickú prípravu, spotrebu surovín, učebný materiál

      Informácie:  Ing. Garajová, Bc Kvaššayová

    • Ekonomická olympiáda štartuje
     • Ekonomická olympiáda štartuje

      8. 1. 2018

      Ekonomická olympiáda štartuje

      Ekonomická olympiáda je celorepubliková súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru.  Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

      Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS), Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEV).

      Ekonomická olympiáda je jednotná pre celé územie Slovenskej republiky a má formu súťažných kôl.

      Školské kolo prebehne formou online testu, v krajskom kole budú študenti testovaní formou písomného testu, ktorý je zložený z otvorených a uzavretých otázok.   Finále ekonomickej olympiády prebehne v Bratislave formou písomnej a následne ústnej skúšky. Zo 40 finalistov postúpi do užšieho výberu 10 najlepších, ktorí budú obhajovať svoje znalosti ústne pred odbornou porotou. 

      Ekonomickej olympiády sa môže zúčastniť každý študent strednej školy a otestovať si tak úroveň svojich vedomostí. Na Slovensku ide o prvý ročník tejto olympiády, využili sme túto príležitosť a zapojili sme sa do tejto zaujímavej aktivity aj my.

      Ing. Erika Struhárová, koordinátor Ekonomickej olympiády

    • Najvianočnejšia trieda školy
     • Najvianočnejšia trieda školy

      8. 1. 2018

      Najvianočnejšia trieda školy

         Každoročnou aktivitou Žiackej študentskej rady na SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je vyhlásenie súťaže „ Najvianočnejšia trieda školy“.

            Aj tento školský rok sa s príchodom zimy začali  triedy meniť zo dňa na deň , pribúdali vianočné nástenky, výzdoba na oknách, adventné vence,  stromčeky a pestrofarebné svetielka.  Niektorí žiaci si triedu vyzdobili menej, iní viac, podaktorí žiaci boli nesmerne kreatívni a aktívni. V záverečnom hodnotení sme ocenili nielen estetickú stránku, ale ja úsilie a ochotu .

            Výsledky sú nasledovné:

      1. miesto: I.N
      2. miesto : I.A
      3. miesto: II.N

      čestné uznanie: II.A

           Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa  nových nápadov!                                                                    

                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor ŽŠR

    • Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen
     • Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

      21. 12. 2017

      Návšteva veľkoobchodu METRO Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen

      Dňa 14.decembra 2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka študijného odboru obchod a podnikanie a žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia zúčastnili exkurzie vo veľkoobchodnom podniku METRO Cash  & Carry SR s.r.o.  vo Zvolene. Privítala nás zástupkyňa spoločnosti, pani Beata Naščáková, ktorá nás oboznámila s históriou veľkoobchodu METRO, s jeho organizáciou, jednotlivými oddeleniami a ich činnosťou.  Žiaci získali informácie o službách poskytovaných jednotlivým skupinám zákazníkov, ako aj o starostlivosti o zákazníka, o marketingovej činnosti firmy a v neposlednom rade i o personálnej politike spoločnosti.

      Na predajnej ploche 7 500 m2  mali žiaci možnosť vidieť široký sortiment potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru (cca 33 000 položiek) a priestory expedície, odkiaľ tovar odchádza tisíckam zákazníkov.  Každý žiak dostal po ukončení exkurzie balík propagačných materiálov METRA, Cash & Carry SR s.r.o. Zvolen a možnosť stať sa jeho zákazníkom.   

      Za možnosť vidieť priestory veľkoobchodu, za zaujímavé informácie,  za čas venovaný našim žiakom, ako aj za zaslanie METRO kariet, METRU Cash  & Carry SR  s r. o. Zvolen veľmi pekne ďakujeme.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“
     • „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

      21. 12. 2017

      „Navždy sa zachová, v pamäti stužková“

      15. december 2017 bol pre celú II. N triedu výnimočným dňom.  Plní napätia sme očakávali úvodný tón piesne, ktorá znela pri nástupe a potom sa to všetko začalo. Príhovory, stužkovanie, gaudeamus, fotenie, večera, tanec, prezentácia a noc plná zábavy.

      Nezabudnuteľné momenty umocňovali zelené stužky, kvety, slávnostné oblečenie i krásne vyzdobená miestnosť. Zábava pokračovala a nikto si neželal aby skončila... a nedalo sa nespomenúť na slová známej piesne: „A predsa, minúty, nikdy tak nebežia....“

      Stužková, to bola pre nás zábava, spomienky, jedinečné chvíle, radosť, jednoducho tie najkrajšie okamihy, ktoré si odnášame a na ktoré nikdy nezabudneme. Stužková slávnosť je však za nami a my sa budeme čo najviac snažiť, aby sme úspešne zložili skúšku dospelosti, ktorá nás čaká.

      II. N trieda

    • Projekt Vianočná pošta zrealizovaný
     • Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

      20. 12. 2017

      Projekt Vianočná pošta zrealizovaný

      Do výzvy „Spravme Vianoce neznámym starkým“ sa zapojila naša škola ešte koncom mesiaca november. Triedne učiteľky I. A, I. C a II. N  zaregistrovali svoje triedy a začiatkom decembra im boli doručené adresy starkých v Domovoch dôchodcov.  Žiaci spolu so svojimi triednymi učiteľkami zhotovili nádherné vianočné pozdravy, ktoré majú potešiť a spríjemniť Vianoce starkým v Domovoch dôchodcov.  Vznikla tak nielen krásna kolekcia Vianočnej pošty, ale aj skupinka ľudí, ktorí majú chuť robiť radosť ostatným.  Táto krásna myšlienka nás veľmi oslovila a určite sa do tejto výzvy zapojíme aj o rok.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Beseda o regióne GRON
     • Beseda o regióne GRON

      15. 12. 2017

      Beseda o regióne GRON

      V rámci predmetov cestovný ruch a podnikanie v cestovnom ruchu sa v priestoroch našej školy uskutočnila beseda o regióne GRON. Privítali sme Mgr. Žofiu Hanusovú, výkonnú riaditeľku oblastnej organizácie CR Región GRON, ktorá nám odprezentovala daný región,  vznik OOCR,  logo, poskytla informácie o činnosti a aktivitách. Odporučila študentom najnavštevovanejšie lokality, porozprávala o podujatiach, ktoré OOCR zorganizovala.

      Pozreli sme si aj stránku https://www.facebook.com/regiongron. Môžeme skonštatovať, že aj v našom malom regióne sú krásne a zaujímavé miesta, ktoré sa určite oplatí navštíviť.

      Touto cestou sa chceme Mgr. Žofii Hanusovej poďakovať za  ochotu a čas, ktorý strávila s našimi študentmi na tejto netradičnej hodine cestovného ruchu.                                                      

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

                                                                                        učiteľka odborných predmetov

    • XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.
     • XXVIII. ročník Olympiády v nemeckom jazyku.

      15. 12. 2017

      XXVIII. ročník Olympiády  v nemeckom jazyku.

       

                  Dňa 14. 11. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch učebne nemeckého jazyka konalo  školské kolo XXVIII.  ročníka Olympiády v nemeckom jazyku.

       

      Školské kolo zorganizovala  Mgr. Marta Bagalová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 9 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády počúvanie s porozumením (max. počet bodov 10), čítanie s porozumením (max. počet bodov 10) a gramatický test (max. počet bodov 30). Okrem toho sa zúčastnili aj ústnej interakcie, a to voľného rozhovoru (max. počet bodov 25) a opisu obrázka (max. počet bodov 25).

       

                  Výsledky školského kola sú nasledovné:

       

      1. Simona Brodzianska -  II. A – 58 b
      2. Martin Korbeľ- I.N – 565 b
      3. Erik Tomčáni – I.A 47 b
      4. Bronislava Beniaková IV.A – 40 b
      5. Viktória Senešiová – I.A -35 b
      6. Lenka Bartošová – I.A 34b
      7. Lucia Blizňáková, I.A 33b, Lea Tokolyová – I.A 33b
      8. Michaela Hollá, I.A 32b

       

         Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!!!

                       

                                       Mgr. Marta Bagalová, vyučujúca nemeckého jazyka

    •      10 . ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
     • 10 . ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

      11. 12. 2017

      10 . ročník Olympiády  zo slovenského  jazyka a literatúry.

       

      Dňa 5. 12. 2017  o 11.00 hod. sa v priestoroch multimediálnej učebne  konalo  školské kolo školské klo 10.  ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

       

      Školské kolo zorganizovali učiteľky slovenského jazyka a literatúry  Mgr. Marta Bagalová a PaedDr. Slavomíra Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 15 žiaci z tried I.A, II.A, IV.A a I.N. Žiaci absolvovali v rámci olympiády test, zameraný na gramatické javy, sloh, čítanie s porozumením a literatúru.      

                  Výsledky školského kola sú nasledovné:

       

      Kategória A:  maximálny počet bodov 25

                               Holienčinová Radka trieda I.N – 6b  - 1. miesto

                               Kosejová Veronika trieda IV.A – 5b – 2. miesto

                               Korbeľ Martin trieda I.N – 2b- 3. miesto

       

      Kategória B: maximálny počet bodov 25

                                Blizňáková Lucia trieda I.A –8 b – 1. miesto

                                Tomčáni Erik trieda I.A – 6 b  2. miesto

                                Tokolyová Lea  trieda I.A – 6 b  2. miesto

                                Hollá Michaela trieda I.A – 6 b  2. miesto

                                Šipikalová Anežka trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                                Harabová Simona trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                                Mištíková Kristína trieda IV.A – 5 b 3. miesto

                                Ridajová Daniela trieda I.A – 4 b

                                Senešiová Viktória trieda I.A – 2 b

                                Haringová Lea trieda IV.A – 2b

                                Kosejová Annamária trieda  I.A – 2b

                                Bartošová Lenka trieda I.A – 1b

                          

       

         Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník!!!                                 

       

                                                                       Mgr. Marta Bagalová, PaedDr. Slavomíra Gáborová

    • Hodina ekonomiky netradične
     • Hodina ekonomiky netradične

      11. 12. 2017

      Hodina ekonomiky netradične

      Študenti druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie  v rámci predmetu ekonomika  navštívili novootvorenú predajňu Soffien v Novej Bani.  Majiteľka predajne pani Martina Mišurová študentom ochotne porozprávala o motívoch jej podnikania ako aj o povinnostiach, ktoré sa s podnikaním spájajú. Vysvetlila študentom, ako vznikol názov predajne, ukázala im prácu s registračnou pokladnicou a informovala ich aj o marketingových aktivitách firmy.

      Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za zaujímavé informácie a popriať jej veľa úspechov.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika
     • Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika

      11. 12. 2017

      Návšteva 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika

       

      Dňa 22. novembra sa študenti II. N triedy zúčastnili návštevy 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika. Túto návštevu nám organizačne zabezpečili príslušníci danej letky.

      V úvode nám náčelník štábu 1.taktickej letky major Ľubomír TATARKA formou prezentácie predstavil Taktické krídlo generálmajora Otta Smika. Priblížil nám históriu a súčasnosť sliačskej leteckej základne, oboznámil nás s poslaním a hlavnými úlohami taktického krídla, ako aj s leteckou technikou, ktorou krídlo disponuje. Po pútavej prezentácii sme sa presunuli do priestorov  trenažéra lietadla L-39 Albatros a následne trenažéra lietadla MiG-29, kde nám piloti vysvetlili a názorne ukázali možnosti oboch trenažérov.  Potom sme si prezreli vonkajšie  priestory leteckej základne. Súčasťou prehliadky bola aj kynologická ukážka a ukážka vojenskej hasičskej jednotky. Keďže vonku už bolo poriadne zima, v závere nám veľmi dobre padol teplý čaj, ktorým nás príslušníci letky pohostili. Nasledovala prehliadka priestorov 1. taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika. Mali sme možnosť vidieť ako  prebieha príprava pilotov pred samotným letom, ako aj oddychovú miestnosť.

      Posledným navštíveným miestom bola tzv. „bojová miestnosť letky“, kde sme mali možnosť okrem iného vidieť aj znak letky, ktorý vytvorila  žiačka II.N triedy Anna Budová. Tento znak vytvorený klasickou drotárskou technikou tam zaujíma čestné miesto.

      Na záver by som sa chcela poďakovať v mene všetkých za možnosť navštíviť takéto miesto, za milý prístup a ústretovosť príslušníkov 1.taktickej letky Taktického krídla generálmajora Otta Smika a za ich ochotu odpovedať na naše zvedavé otázky. Za tento nezabudnuteľný zážitok, na ktorý si budeme veľmi radi spomínať ešte raz veľmi pekne ďakujeme.

      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Spracovanie informácií na počítači – súťaž
     • Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      7. 12. 2017

      Spracovanie informácií na počítači – súťaž

      Dňa 7. decembra 2017 sa na našej škole uskutočnil 52. ročník súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – písanie na počítači. Tejto súťaže sa zúčastnilo 14 študentov zo študijného odboru obchod a podnikanie a odboru podnikanie v remeslách a službách. Boli to študenti druhého, štvrtého ročníka a študenti nadstavbového štúdia. Základnou podmienkou dobrého umiestnenia bol limit 270 čistých úderov za minútu a prípustné percento chýb do 0,25. Súťaž pozostáva z 10-minútového odpisu textu               z 3-stranovej papierovej predlohy. Po rozcvičke sa všetci sústredili na odpis. Niektorí to dokázali lepšie, iní slabšie. Určite svoju úlohu zohrala aj tréma, nesústredenosť. Dôležité však je zúčastniť sa a vyskúšať si súťažnú atmosféru.

      Výsledky sú nasledovné:       1. miesto – Ján Hudec IV.A      301 čú/za min., 0,19%

                                                     2. miesto -  Patrik Podrásky  IV. A  

                                                     3. miesto -  Erik Nemec IV. A

                                                     4. miesto -   Bronislava Beniaková  IV. A

                                                     5. miesto -   Kristína Mištíková  II. A

       

      Krajské kolo súťaže sa bude konať na Obchodnej akadémii v Brezne v mesiaci február. Našu školu bude reprezentovať Ján Hudec študent štvrtého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie. Prajeme mu, aby ho prsty poslúchali a dosiahol čo najlepšie umiestnenie.

       

                  Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

                                                                                                    Ing. Mária Lenčová

                                                                                             učiteľka odborných predmetov

    • Červené stužky 2017
     • Červené stužky 2017

      7. 12. 2017

      Červené stužky 2017

            Jedenásty ročník celoslovenskej kampane  Červené stužky zorganizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Kancelária WHO na SK, mesto Žilina a Okresný úrad – odbor školstva v Žiline.

           Kampaň sa začala 1.septembra 2017 a vyvrcholila 1.decembra 2017. Cieľom kampane  bolo  poskytnutie a zvýšenie odborných vedomostí u mladých  ľudí o HIV/AIDS, ktoré kampaň považuje za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS.

           Kampaň sa uskutočnila pod odbornou garanciou viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí, pričom sa zamerala  najmä  na školy a školské zariadenia na Slovensku. Počas kampane boli všetky informácie dostupné na webovej stránke kampane www.cervenestuzky.sk.

           SOŠ Obchodu a služieb v Novej Bani  sa  do 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky zapojila aktivitami, ktoré zorganizovala Ing. G. Ivaničová ako koordinátorka  protidrogovej prevencie v spolupráci s triednymi učiteľmi.  V mesiacoch september a október bola v priestoroch školy  umiestnená  nástenná  tabuľa  s tematikou HIV/ AIDS  a na nástenkách v každej triede boli umiestené propagačné materiály kampane.  V období od 27.11.2017 do 1. 12. 2017  boli žiakom  v rámci triednických hodín a na hodinách občianskej výchovy premietané DVD filmy s tematikou HIV / AIDS  „ In your face“ a   „Anjeli.“

           Trieda I.A sa podieľala na výrobe červených stužiek, ktoré žiaci nosili počas týždňa na znak solidarity s obeťami choroby AIDS.  Okrem tejto  aktivity  žiaci vytvorili pohľadnice pod názvom „Pohľadnica pre červené stužky“, z ktorých tri najkrajšie boli 2.11.2017 zaslané do súťaže. Pohľadnice vytvorili žiačky Lea Haringová a Simona Brodzianska z II.A triedy a Lenka Bartošová z I. A triedy. Dňa 14.11 .2017 prebehol medzitriedny turnaj  vo Futsale pod názvom „Športom pre červené stužky“, ktorého sa zúčastnili všetky družstvá chlapcov z našej školy. Ďalšou aktivitou bola „Olympiáda zdravia a bezpečnosti v školách 2017“, ktorej sa mohli zúčastniť žiaci 1. ročníkov. Olympiáda sa skladala z testu a výroby červenej 2,5 m stuhy ako symbolu prevencie HIV. Za našu školu súťažili dve družstvá z I. A triedy.

           Všetky výsledné produkty aktivít našich žiakov boli zaslané na Gymnázium Sv. Františka z Assisi v Žiline do jednotlivých súťaží, ktoré boli sprievodnými aktivitami kampane Červené stužky. Ak naši žiaci uspejú, môžu dostať hodnotné ceny.

           Kampaň Červené stužky vrcholila dňa  1. decembra 2017 , ktorý je považovaný za  Svetový deň boja proti AIDS nosením  červených stužiek, ktoré  si  žiaci  sami  vyrobili ako posolstvo porozumenia, súcitu, solidarity a nádeje v otázke AIDS.

                                                               Ing. G. Ivaničová, koordinátorka protidrogovej prevencie

                                                                          SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani

    • MIKULÁŠ v našej škole
     • MIKULÁŠ v našej škole

      6. 12. 2017

      MIKULÁŠ  v našej škole

           Presné informácie o tom, kedy sa svätý Mikuláš narodil, nevieme. Udáva sa, že to bolo niekedy v rokoch 260-270 nášho letopočtu, pravdepodobne v meste Patare na južnom pobreží Malej Ázie. Bol synom bohatých rodičov. Už počas svojej mladosti vynikal a bol známy pre svoju dobročinnosť. Neskôr sa stal biskupom. Ako kresťan bol prenasledovaný a väznený, neskôr bol však oslobodený vďaka Milánskemu ediktu. Svätý Mikuláš má rôzne mená. V Severnej Amerike sa mu hovorí Santa Claus, v Holandsku Sinterklaas, Anglicko má svojho Father Christmas, vo Francúzsku je to Saint Nicolas atď.

           Taktiež zvyky na sviatok svätého Mikuláša sú rôzne. Na Slovensku si  deti zvyknú v predvečer tohto sviatku vyložiť do okna čižmičku, aby si tam našli mikulášsku nádielku. V našej škole chodí Mikuláš vždy 6. decembra. Mikuláš Vilinko, ako stihol niektorý zo žiakov napísať na oznam na dverách, chodil o desiatej  s plnými košíkmi sladkostí.  S ním chodili dievčatá ako čertice, sobík a anjelik. Nádielka je rozdaná, sladkosti zjedené.  Užívame si adventný čas a tešíme sa na Vianoce. Prajeme všetkým láskyplný čas a dobrotu v srdci.

                                                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová  a ŽŠR             

    • Okresné kolo vo futsale žiakov
     • Okresné kolo vo futsale žiakov

      4. 12. 2017

      Centrum voľného času Žarnovica

      --------------------------------------------

      V Y H O D N O T E N I E  okresného kola vo futsale žiakov SŠ

      v školskom roku 2017/2018

       

      Okresné  kolo vo futsale žiakov SŠ  sa odohralo 5.12.2017 v Žarnovici / telocvičňa SOŠ/  za účasti štyroch stredných škôl z okresu.

      Zo strany vedúcich nebol podaný žiadny protest. Víťaz turnaja postupuje do regionálneho kola.

       

      Technické výsledky :  

      SSUŠ Hodruša - Hámre – SOŠOaS Nová Baňa   4:4    

      SOŠ  Žarnovica - Gym. F. Švantnera Nová Baňa   4:2    

      SOŠOaS  Nová Baňa - Gym. F.Švantnera Nová Baňa   7:2    

      SSUŠHodruša - Hámre - SOŠ Žarnovica   4:5    

      SOŠ  Žarnovica – SOŠOaS Nová Baňa   3:5    

      Gym. F. Švantnera  Nová Baňa - SSUŚ  Hodruša - Hámre   3:6    

       

      Umiestnenie:

      1. SOŠOaS Nová Baňa
      2. SOŠ Žarnovica
      3. SSUŠ Hodruša – Hámre
      4. Gymnázium F.Š. Nová Baňa

      CVČ Žarnovica, odd. športu a TV                                               

      M. Kopčáková                                

    • SLOVENČINÁRIK
     • SLOVENČINÁRIK

      4. 12. 2017

      Korešpondenčná súťaž zo slovenského jazyka a literatúry

      SLOVENČINÁRIK

         V školskom roku 2017/2018 pripravilo CVČ – JUNIOR v Banskej Bystrici korešpondenčnú súťaž zo slovenského jazyka a literatúry pod názvom SLOVENČINÁRIK, do ktorej sa zapojila aj SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani. Z našej školy sa  do prvého  kola zapojili nasledovní žiaci: 

      1. Erik Tomčáni – I.A

      2. Lucia Blizňáková – I.A

      3. Anna Mária Kosejová – I.A

      4. Lea Haringová – II.A

      5. Anežka Šipikalová – II.A

      6. Simona Brodzianska – II.A

         Úlohy korešpondenčnej súťaže sú rozdelené do dvoch kôl v mesiacoch december 2017 až máj 2018. V júni  bude súťaž vyhodnotená a traja najlepší riešitelia budú odmenení finančnými poukážkami. Úlohy sa posielajú do jednotlivých  škôl a študenti odpovedajú písomne. Ich úlohou je  vyriešiť zadania 1. kola a 2. kola  zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré  sa zasielajú na adresu  Centra voľného času JUNIOR v Banskej Bystrici.

                                 PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • Hodina cestovného ruchu v teréne
     • Hodina cestovného ruchu v teréne

      4. 12. 2017

      Hodina cestovného ruchu v teréne

      V rámci predmetu podnikanie v cestovnom ruchu sa študentky druhého ročníka študijného odboru obchod a podnikanie vybrali zmapovať niektoré ubytovacie zariadenia v našom meste.

      Prvou zastávkou bol hotel Hron, ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. V rámci prehliadky sme si prezreli reštauráciu, priestory recepcie, hotelové izby. Zaujala nás krásna Vianočná výzdoba, čistota a poriadok. Našou sprievodkyňou bola bývala študentka študijného odboru obchod a podnikanie Lucia Mošková, ktorá nám stručne porozprávala o chode hotela a jeho prevádzke. V hotely pracuje na pozícii – recepčná.

      Druhou zastávkou bol penzión Semerlock, ktorý dýcha atmosférou starých čias.  Privítala nás súčasná vedúca penziónu pani Kristína Bartošová-Paulíková, ktorá nás oboznámila s históriou penziónu, ktorý bol prerobený zo starého mlyna, podrobne oboznámila s prevádzkou penziónu, so všetkými úskaliami, ktoré vyplývajú z podnikania v oblasti cestovného ruchu. Čo nás však zaujalo bolo aj veľa praktických skúseností z prevádzkovania tohto zariadenia a veľa rád, ktoré dala študentkám, ak by chceli začať podnikať v tejto oblasti. Svoje rozprávanie spestrila aj často nepríjemnými skúsenosťami, ktoré zažila s návštevníkmi, ktorí jej spôsobili škody na zariadení aj inventári. Ale na druhej strane porozprávala aj o tých, ktorí sa do peziónu radi vracajú, sú so službami veľmi spokojní a stávajú sa z nich stáli zákazníci.

      Touto cestou sa chceme poďakovať za naozaj pútavé a zaujímavé rozprávanie. Tak sme klasickú hodinu vymenili za zážitkové učenie, ktoré je pre študentov veľmi dobrou formou výuky.

                                                     Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

     • Navždy sa zachová v pamäti stužková...

      4. 12. 2017

      Navždy sa zachová v pamäti stužková...

         Aj naša je už za nami.  Aká bola?  Veselá  a bezstarostná.  Ako mladosť.  A taká naša. Máme z nej pekné zážitky, fotky, video, stužku, pohár, úlomok  z džbánu  a spomienky. Tie nám nikto nevezme, sú jedinečné a neopakovateľné. Sme radi, že sa stali súčasťou nášho študentského príbehu. Teraz už len dobre zmaturovať J

                                                                                               trieda IV.A

    • Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy
     • Vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenského projektu pre stredné školy

      1. 12. 2017

      Vyhodnotenie

      6. ročníka celoslovenského projektu

      pre stredné školy

       

      Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu

       

           Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 pre stredné školy 6. ročník celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy: Literárne osobnosti môjho regiónu. Do projektu sa prihlásilo 189 stredných škôl s celkovým počtom 9 828 žiakov.

           SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani sa už druhýkrát dostala do výberu celoslovenského projektu, ktorý vypracovala Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a odborný garant celoslovenského projektu. Výber z dobrovoľného hodnotenia celoslovenského projektu 157 strednými školami spolu s fotografiami z priebehu výroby záložiek alebo s fotografiami so samotnými najkrajšími záložkami je dostupný na webovej adrese:

       

      http://www.spgk.sk/swift_data/source/2017/Projekt_Zalozka_Stredne_skoly_Hodnotenie2017.pdf

                                     

                                                         PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor čitateľskej gramotnosti

    • XX. ročník Olympiády ľudských práv
     • XX. ročník Olympiády ľudských práv

      29. 11. 2017

      XX. ročník Olympiády ľudských práv

       

           Dňa 29.11. 2017  o 12.20. hod. sa v priestoroch učebne anglického jazyka  konalo  školské kolo XX. ročníka Olympiády ľudských práv pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv – 10.12.

       

      Školské kolo zorganizovala  PaedDr. Gáborová na základe odporúčaní a organizačného poriadku IUVENTY. Účasť žiakov v školskom kole je dobrovoľná a zúčastnili sa ho 18 žiaci.

      Žiaci napísali  vedomostný test  na základe téz z predchádzajúcich ročníkov v trvaní 30 minút  s počtom bodov 27. Žiačky Veronika Kosejová a Anna Mária Kosejová dosiahli v teste rovnaký počet 24 bodov, preto písali ešte jeden test s počtom bodov 39, v ktorom Veronika Kosejová dosiahla  24 bodov a Anna Mária Kosejová dosiahla 6 bodov.

          Výsledky školského kola sú nasledovné:

      1. Veronika Kosejová         

      2. Anna Mária Kosejová      

      3. Martin Korbeľ                           

      4. Simona Harabová   

      5. Lea Haringová ,   Radka Holienčinová ,    Eduard Dunko  , Anežka Šipikalová                                     

      6. Michaela Hollá            

      7.Veronika Tencerová , Tatiana Mikulášková        

      8. Stanislava Gregorová  , Adam Kňažko, Kristína Mištíková    

      9. Lucia Tekeliová  , Diana Tokolyová            

      10. Erik Tomčáni         

      11. Simona Brodzianska     

           Školské kolá mali  prebehnúť do 8.12.2017 a prihláška do krajského kola sa posiela do15.12.2017. Prihláška sa vypisuje pre víťaza školského kola a náhradníka. Príprava na krajské kolo, ktoré sa uskutoční dňa 8.2.2017  sa bude realizovať podľa manuálu KOMPAS pod vedením vyučujúcich  občianskej náuky PaedDr. Gáborovej a Mgr. Pavla Liptáka.

       

                                            PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátor výchovy ľudských práv

                                             Mgr. Pavol Lipták, vyučujúci ONB

    • Pri súťaži sa aj plakalo
     • Pri súťaži sa aj plakalo

      27. 11. 2017

      Pri súťaži sa aj plakalo

      Kuchárske umenie nespočíva len v tepelnej úprave a v dochutení pokrmov, ale aj v predbežnej úprave potravín.

      Predbežná úprava zahŕňa čistenie, odstránenie nepožívateľných častí a zmenu pôvodnej štruktúry, ako je krájanie, strúhanie, mletie pred tepelnou úpravou.

      Žiaci druhého ročníka učebného odboru kuchár si zmerali svoje zručnosti v čistení a krájaní cibule. Úlohou každého žiaka bolo očistiť a nakrájať 3 cibule. Odborná komisia v zložení majstrov odborného výcviku merala čas, a zároveň hodnotila techniku krájania, kvalitu a rovnorodosť nakrájanej cibule.

      Žiaci sa snažili a pri  pohľade na ich prácu, sa mnohí takmer vyrovnali profesionálnym kuchárom. V tesnom poradí zvíťazili:

      1.miesto: Zuzana Kovácsová

      2. miesto: Dominika Goralová

      3. miesto: Sofia Gažiová

      Keďže cibuľa je známa svojimi aromatickými látkami, ktoré mnohým dráždia oči, nechýbali počas súťaže ani slzy. Nie však slzy sklamania.

                                                                                                    Ing. Katarína Garajová

    • Spoznávame zvyky, tradície a typické jedlá
     • Spoznávame zvyky, tradície a typické jedlá

      23. 11. 2017

      Spoznávame zvyky, tradície  a typické jedlá

           Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani je pre mnohých známa usporadúvaním tradičných podujatí nielen pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Niekoľko rokov sme organizovali v období Fašiangov pochovávanie basy s karnevalom a zábavou, súťaž vo varení gulášu a iné podujatia.

           Tento rok však prichádzame s niečím novým. Rozhodli sme sa priblížiť zvyky, tradície a tradičnú kuchyňu zo Slovenska a iných krajín prostredníctvom ,,Tematických dní.“ Niekoľkokrát  do roka priblížime žiakom, verejnosti a žiakom základných škôl jednotlivé krajiny alebo tradície spojené s ochutnávkou tradičných jedál.

          Pilotný deň sme odštartovali 15. novembra 2017 na tému: ,,Rusko a ruská kuchyňa.“ Prednášku  s prezentáciou pripravila Slávka Kékešiová , žiačka 4. ročníka študijného odboru Obchod a podnikanie. Oboznámila prítomných s Ruskom, priblížila krajinu, jej geografické, politické i populačné zaujímavosti. Následne Karin Gažiová, žiačka 3. ročníka učebného odboru kuchár,  predstavila ruskú kuchyňu, jej typické suroviny, jedlá a nápoje. Prítomní sa dozvedeli, že základom ruských jedál je smotana, kysnuté cesto a okrem základnej polievky boršču existuje aj mnoho iných typických ruských jedál.

           Po prednáške nasledovala ochutnávka, ktorú pripravili majstri odborného výcviku so žiakmi pod vedením Bc. A. Kvaššayovej.  Na slávnostne upravenej tabuli doplnenej typickými ruskými predmetmi ako sú samovar, matriošky, Máša a medveď, keramika, či ruské kuchárske knihy  dominovali  voňajúce typické jedlá: bliny, sirniky, pelemene, zemiaková baba, smažené pirôžky a polievka šči. Všetci mali možnosť ochutnať pripravené dobroty a zároveň si mohli odniesť aj zbierku receptov vo forme malej brožúrky, ktorá obsahovala recepty pripravovaných jedál.

           ,,Tematický deň“ s našimi domácimi  žiakmi  absolvovali aj žiaci a učitelia zo Základnej školy z Brehov a Tekovskej Breznice. Verím, že  začínajúca tradícia ,,Tematických dní“ bude mať úspech, pretože okrem nových informácií budeme mať možnosť ochutnať tradičné jedlá. Zároveň otvárame dvere všetkým žiakom, učiteľom a rodičom viackrát do roka, aby sa podrobnejšie a bližšie oboznámili so životom v našej škole. Deň otvorených dverí sme vymenili za početnejšie a zaujímavejšie podujatia.

           V čase vianočných príprav plánujeme zorganizovať tematický deň na tému: ,,Zvyky a tradície Vianoc“. Už teraz cítime vo vzduchu vôňu škorice a medu.

                                                                                                                Ing. Katarína Garajová

    • "Vianočná pošta"
     • "Vianočná pošta"

      21. 11. 2017

      „Vianočná pošta“

      Vianoce sa  pomaly, ale iste blížia a do Štedrého dňa nám zostáva presne 33 dní. Na www.pohodovo.sk ma zaujala nádherná myšlienka  s názvom „Vianočná pošta“.  Tradícia, kedy si ľudia navzájom zvykli priať príjemné sviatky rukou písanými pohľadnicami sa postupne stala niečím výnimočným. Namiesto pohľadníc si radšej vymieňame SMS správy, prípadne zašleme obrázok v podobe priania na sociálnej sieti. Okolo nás však žijú ľudia, ktorí túto tradíciu zachovávajú dodnes.  Občianske združenie Pohodovo spolupracuje s domovami dôchodcov,  preto sa rozhodlo venovať „Vianočnú poštu“ práve im. Naši seniori sú zvyknutí dostávať na sviatky rukou písané listy či pohľadnice. Tie sú pre nich skutočným darom a symbolom toho, že na nich niekto myslí. V domovoch dôchodcov žijú seniori, ktorí už často nikoho nemajú.  Práve o tom je výzva “Spravme Vianoce neznámym starkým”.  Uvedená myšlienka zaujala aj žiakov mojej triedy a preto sme sa spolu do tejto výzvy zapojili.  Do 10.decembra nám budú zaslané adresy seniorov, ktorých potešíme ručne písanou pohľadnicou.

      Tak neváhajte a zapojte sa aj Vy do tejto milej vianočnej výzvy, ktorá sa šíri slovenským intenetom. Možnosť na registrovanie máte do 6. decembra, potom bude výzva uzavretá.

                                                                                            Ing. Erika Struhárová

                                                                                                učiteľka odborných predmetov

    • Finančná olympiáda štartuje
     • Finančná olympiáda štartuje

      21. 11. 2017

      Finančná olympiáda štartuje

      Aj v tomto školskom roku spúšťa Nadácia PARTNERS už šiesty ročník finančno- vedomostnej súťaže s  názvom „FINANČNÁ OLYMPIÁDA“ a to 20. novembra 2017 . Študenti stredných škôl budú mať aj tento  rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote. Počas doterajších piatich ročníkov sa do súťaže zapojilo viac ako 23 600 študentov a medzi nimi i študenti našej školy.

                  Súťaž bude prebiehať i tento rok v troch kolách. Prvé dve prebehnú formou online testu, tretie bude organizované prezenčnou formou. Finálové kolo bude koncom apríla 2018, kde si 20 najúspešnejších riešiteľov zmeria svoje sily. Bude sa konať v priestoroch nadácie PARTNERS v Bratislave.  Traja najlepší riešitelia finálového kola získajú:

      1. miesto – MaBook pre študenta a 2000 euro pre školu
      2. miesto – iPad Mini pre študenta a 1000 euro pre školu
      3. miesto – iPod Nano pre študenta a 500 euro pre školu

      Do súťaže sa môže zapojiť každý študent strednej školy na Slovensku a otestovať si tak úroveň svojich finančných vedomostí. FINANČNÁ OLYMPIÁDA je jednou z aktivít, ktoré Nadácia PARTNERS realizuje pod hlavičkou edukatívneho projektu Deň finančnej gramotnosti, ktorého cieľom je zvyšovať finančné povedomie Slovákov. Je  veľmi dôležité podchytiť finančné vzdelávanie už u mladých ľudí, aby sa naučili robiť správne finančné rozhodnutia pri riadení svojich financií.

      Tak, ako minulý školský rok, aj teraz sa  naši študenti  pridajú k tejto zaujímavej iniciatíve a overia si svoju finančnú gramotnosť.

                                               Ing. Mária Lenčová, koordinátor finančnej gramotnosti

    • Príprava minútok z hydiny
     • Príprava minútok z hydiny

      15. 11. 2017

      Príprava minútok z hydiny

      Dňa 9.11.2017  žiaci 3.ročníka učebného odboru kuchár mali možnosť preukázať svoje zručnosti a vedomosti v školskom kole súťaže na tému: ,, Príprava minútok z hydiny“ .

      Ich úlohou bolo v časovom limite 30 minút pripraviť kompletné minútkové jedlo s prílohou. Žiaci mali možnosť okrem zručností predviesť aj kreativitu a fantáziu s využitím vedomostí z modernej gastronómie.  Hodnotiaca komisia ich sledovala počas celej práce, pričom okrem chuti a vzhľadu jedla sa hodnotila aj technologická príprava, hygiena práce a dodržanie časového limitu.

      Po celkovom zhodnotení boli za najlepšie ohodnotené tieto práce:

      1.miesto: Karin Gažiová – Kurací pikantný steak so zemiakovými dukátikmi

      2.miesto: Michal Šimkovič – Kuracie soté s brokolicou a opekanými zemiakmi

      3.miesto: Martin Goral – Kuracie prsia v syrovej omáčke

      Víťazom srdečne blahoželáme, no nielen víťazné, ale aj ostatné práce napriek malým chybičkám boli pripravené na vysokej úrovni, čo odzrkadľuje prácu majstrov odborného výcviku.

                                                                                        Ing. Katarína Garajová

    • XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku
     • XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku

      13. 11. 2017

      XXVIII.ročník Olympiády v anglickom jazyku

      Ako každý rok aj tento v mesiaci november a december prebiehajú školské kola vedomostných súťaží žiakov stredných a základných škôl. V Slovenskej republike sa organizuje ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Vedomostné olympiády umožňujú žiakom získavať nové vedomosti a rozvíjať svoj záujem o školské predmety aj mimo vyučovacích hodín.

      Dňa 09.11.2017 na SOŠ obchodu a služieb sa konal XXVIII. ročník Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa prihlásilo 9 žiakov, ktorí preukázali svoje vedomosti a zručnosti v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením, gramatike a slovnej zásobe. Ďalej nasledovala ústna časť, ktorá pozostávala z voľného rozhovoru  s vyučujúcim a práce s vizuálnym podnetom.

      Výsledky sú nasledovné:

      Úspešní  riešitelia:                 

      Viktoria Senešiová  – I.A,   Lea Tokolyová –I.A, Anežka Śipikalová – II.A, Kristína Mištiková  – II.A, Veronika Tencerová  – II.A

      Čestné uznanie – Michaela Hollá – I.A

      III. Miesto  -     Bianka Bieliková_-  IV.A

      II. Miesto -   Petra Haringová – IV.A

      I.Miesto  –  Martina Nagyová, II.A, ktorá bude reprezentovať našu školu v regionálnom kole.

      Všetkým účastníkom ďakujeme, želáme veľa úspechov v štúdiu anglického jazyka a tešíme sa na Vašu účasť aj v budúcom školskom roku.

      Vyučujúce anglického jazyka: Mgr. Falatová Mária, PaedDr. Gáborová Slavomíra

    • IMATRIKULÁCIE 2017
     • IMATRIKULÁCIE 2017

      8. 11. 2017

      IMATRIKULÁCIE 2017

              Dňa 13.11.2017 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie žiakov 1. ročníkov.  Žiaci z II. A, II.C a II. N pripravili pre prvákov rôzne súťaže. Na úvod museli prváci vypiť „ drink“ na privítanie a dievčatá ich pomaľovali a nasprejovali farebnými sprejmi. Program uvádzal Filip Hudec z II. C triedy a sprevádzal žiakov jednotlivými súťažnými úlohami ako jedenie jogurtu so zaviazanými očami, hľadanie kinderka v škatuli plnej hliny, beh s vajcom na lyžičke, poskladanie sa do geometrických tvarov, kŕmenie sa sladkým kakaom alebo zjedenie posoleného jabĺčka. Na záver žiaci prečítali slávnostný sľub, dostali imatrikulačný list a stali sa právoplatnými žiakmi našej školy.

       

                                                                                                          Žiaci II. A  a   ŽŠR

    • Digitálna garáž
     • Digitálna garáž

      8. 11. 2017

       „Digitálna garáž“                                              

      Spoločnosť Google Slovensko prináša projekt pod názvom Digitálna garáž, ktorého cieľom je podporovať rozvoj digitálnych zručností. Online rozsiahla vzdelávacia platforma Digitálna garáž je určená podnikateľom a firmám, ale najmä budúcim podnikateľom – študentom, ktorí by chceli zdokonaliť svoje digitálne zručnosti pre budúce podnikateľské aktivity a rozvoj kariéry.  Platforma obsahuje 89 jednoduchých a zrozumiteľných vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém. Tie pomôžu študentom zorientovať sa v digitálnom svete – od zásad, ktoré má spĺňať dobrá webová stránka, cez tipy ako začať s digitálnym marketingom či internetovým exportom, až po využívanie pokročilejších analytických nástrojov alebo optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače. Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB  Europe (Interactive Advertising Bureau), ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania.

      Nad programom prevzal záštitu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegríni. Ďalšími partnermi programu sú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zahraničných vecí SR.

      Partnerskými univerzitami sú Univerzita Komenského v Bratislave a Paneurópska vysoká škola, ktoré začlenili Digitálnu garáž do osnov marketingu. Nezisková organizácia Junior Achievement  takisto začlenila Digitálnu garáž do svojich edukačných programov.

      Aj naša škola využila túto možnosť a zapojila sa do uvedeného projektu. Úspešní absolventi získali certifikát od firmy Google:

      Ľubica Beňová IV. A

      Sally Popracová IV. A

      Petra Haringová IV. A

      Slávka Kékešiová IV. A

      Patrik Podrásky IV. A

      Ján Hudec IV. A

      Lea Haringová II. A

      Anežka Šipikalová II. A

      Kristína Mištíková II. A

      Veronika Tencerová II. A

      Simona Brodzianska II. A

      Simona Harabová II. A

      Certifikát možno získať do konca decembra, takže študenti prihláste sa a získajte nové vedomosti a zručnosti v oblasti online marketingu.

                                                                                                      Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

    • Odborná exkurzia v mliekárni
     • Odborná exkurzia v mliekárni

      26. 10. 2017

      Odborná exkurzia v mliekárni

                  V jeden pekný októbrový deň sme sa vybrali s našimi študentmi na exkurziu do mliekárne v malej dedinke Lovčica Trubín. Exkurzia bola zameraná  na výrobu mlieka, mliečnych výrobkov, ale aj živočíšnu výrobu a rastlinnú výrobu.  Keďže v škole máme predmety tovaroznalectvo, potraviny a výživa, študenti mali možnosť vidieť reálne v praxi výrobu mliečnych výrobkov. V samotnej mliekárni nám ukázali pasterizáciu, výrobu a zrenie syrov, bryndze, tvarohu, jogurtov, mliečných nápojov, korbáčikov, vysvetlili technológiu výroby a samozrejme sme aj niektoré výrobky ochutnali. Potom sme videli aj samotný chov a starostlivosť o rôzne plemená kráv. Študenti sami videli, že kým sa na stôl dostane hotový výrobok je to dlhá cesta a vyžaduje si hlavne v poľnohospodárstve veľa práce. Táto exkurzia sa uskutočnila z príležitosti „Svetového dňa mlieka“, ale aj „Svetového dňa výživy“.

                  Táto malá družstevná mliekáreň vyrába kompletný sortiment mliečnych výrobkov. Výroba je založená na prirodzených a kontrolovaných mikrobiologických procesoch, sú to tradičné postupy overené generáciami našich predkov. Vo výrobe nepoužívajú žiadne doplnkové látky, ako emulgárory, stabilizátory, konzervanty, škroby či iné zahusťovadlá. Výsledkom tejto práce je poctivý a nesfalšovaný slovenský mliečny výrobok. A preto kupujme kvalitné slovenské výrobky a podporme tak našich výrobcov, ktorí to v dnešných podmienkach  hlavne v poľnohospodárstve majú veľmi ťažké. Výrobky tejto mliekárne v Novej Bani kúpite aj v mliekomate pána Ing. Boroša pri Lidli, alebo v predajniach Jednota.

                  Cestou domov sme sa ešte zastavili na hrade Revište, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Dozvedeli sme sa o jeho histórii a etapách rekonštrukcie. Hmla nám však trochu pokazila výhľad na okolie.

                  Dúfam, že študentom sa exkurzia páčila, veď iná je teória a iná je prax. Touto cestou sa chcem poďakovať pracovníkom mliekárne, ktorí boli veľmi milí, ústretoví, venovali sa nám a odpovedali na všetky zvedavé otázky.

                                                                    Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

    • Svetový deň výživy
     • Svetový deň výživy

      26. 10. 2017

      Svetový deň výživy

      Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska  vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu  základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

      16. október nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť.
      V Strednej odbornej škole obchodu a služieb sme si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami:

      1. Zdravá výživa na chodbách školy  

      V rámci odborného predmetu tovaroznalectvo  študentky  II. A, I.A   pripravili netradičné občerstvenie pre študentov a zamestnancov našej školy. Ponúkali  čerstvé ovocie, ktoré bolo naaranžované na stolíkoch v priestoroch školy,  ovocné misky, rôzne dobroty z ovocia, jablkové koláče, ovocné špízy,  netradičné nátierky, ktoré sami pripravili. Na chodbách vládla príjemná atmosféra jesene, farebného lístia, zrelého ovocia.

      1. Prezentácie, diskusie, nástenka - V rámci predmetu tovaroznalectvo boli vypracované   prezentácie na témy „Stravuj sa zdravo“, „Mýty o jedle“, „Potravinové škandály“,  „Ryby“, „Ovocie“.  Študenti pripravili nástenku  o zdravej výžive, ale aj biede na Africkom kontinente.

      Na hodinách prebiehali aj diskusie na tému – kvality našich domácich produktov a ich predaji v známych obchodných reťazcoch.  Diskusia mala za cieľ vzbudiť uvedomelý spotrebiteľský prístup, t.j. nakupovať v obchodoch slovenské výrobky, vedieť ich rozlíšiť od zahraničných,  podporovať našich poľnohospodárov a výrobcov, zamestnanosť a celú ekonomiku Slovenska.

      1. Ochutnávka výrobkov zdravej výživy v školskej jedálni

      V priestoroch školskej jedálne pod vedením majstrov  odborného výcviku, vedúcej školskej jedálne a študentov  bola pripravená ochutnávka ovocia, výrobkov. Tento rok to bolo trochu netradičné, pretože sa zamerali na  „pochúťky z tekvice“. Ponuka bola veľmi zaujímavá – tekvicový chlieb s rozmarínom, tekvicové koláčiky, čokoládovo-smotanový tekvicový cheesecake, tekvicové rizoto s parmezánom. Všetkým tieto pochúťky veľmi chutilo. Školská jedáleň bola pekne vyzdobená v tekvicovom štýle.

       

      1. Prezentácia „Zdravá výživa, zdravý životný štýl“ Prezentáciu pripravila Ing. Katarína Garajová. Poukázala v nej na význam zdravej výživy, zdravého životného štýlu, na zásady racionálnej výživy, vysvetlila pojem „potravinová pyramída“. Študentov upozornila na rôzne druhy tekvíc, ktoré sa dajú použiť v ľudskej výžive. Táto plodina bola kedysi trochu zaznávaná, ale dnes mnohí tekvice používajú na prípravu rôznych, veľmi chutných jedál, koláčov, kompótov.

       

      1. Relácia v školskom rozhlase  -  Slová o zdravej výžive, zdravom životnom štýle zazneli aj zo školského rozhlasu.

       Do priestorov našej školy sme v tento deň pozvali aj deti zo Spojenej školy v Novej Bani, ktoré si vypočuli prezentáciu, ochutnali z pripravených výrobkov, prezreli si školu. Verím, že sa u nás cítili dobre, veď to nebola ich prvá návšteva u nás.

      Takto prebiehal zaujímavý a netradičný deň na našej škole. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, majstrom OV, vedúcej školskej jedálne, študentom, ktorí sa do týchto aktivít zapojili.  A nezabúdajme na to že „ V zdravom tele, zdravý duch“, alebo „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie“.                                                                      

                                                     Ing. Lenčová Mária, učiteľka odborných predmetov

    • Záložka do knihy spája slovenské školy
     • Záložka do knihy spája slovenské školy

      26. 10. 2017

      VI. ročník celoslovenského projektu

      Záložka do knihy spája slovenské školy

      SOŠ obchodu a služieb sa každoročne zapája do celoslovenského projektu  Záložka do knihy spája slovenské školy.  V tomto školskom roku sa do projektu zapojilo 50 žiakov školy zo študijného odboru Obchod a podnikanie, učebných odborov a žiakov nadstavbového štúdia.

      Záložky sme vyrábali na hodinách slovenského jazyka  v triedach a v priestoroch školskej knižnice. Témou 6. ročníka celoslovenského projektu boli „ Literárne osobnosti môjho regiónu“, preto sme si priblížili  najmä osudy a tvorbu Františka Švantnera a Jozefa Hindického , ktorí  podstatnú časť ich života pôsobili v našom regióne.

         Vyrobené záložky sme poslali svojej partnerskej škole , ktorou bola SOŠ polytechnická v Liptovskom Mikuláši , do balíka sme tiež  pribalili propagačné materiály školy.

                                PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      26. 10. 2017

      Medzinárodný deň školských knižníc

      Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok.

       Dňa 23. 10. 2017 sme pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc pripravili pre žiakov sprievodné akcie, ktorými boli výstavka záložiek z partnerskej školyMAXI  burza kníh, za ktoré žiaci, ako aj vyučujúci  zaplatili dobrovoľnú cenu. Výťažok z burzy kníh venujeme černošskému chlapčekovi z Rwandy, ktorého majú žiaci školy v adopcii už siedmy rok  prostredníctvom projektu Pallotínskych misionárov pod názvom Adopcia srdca. Heslo MAXI burzy kníh bolo „ Kúpiš knihu, kúpiš pole“, pretože peniaze získané z burzy kníh sa použijú na zakúpenia poľa pre černošskú rodinu v adopcii. Žiakov, ktorí si zakúpili viac kníh, čakala sladká odmena.

                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová,  koordinátorka čitateľskej gramotnosti

    • Október – mesiac úcty k starším
     • Október – mesiac úcty k starším

      26. 10. 2017

      Október – mesiac úcty k starším

      Dňa 20.10.2017 žiaci našej školy navštívili Domov dôchodcov v Novej Bani. Na túto návštevu sa obyvatelia domova každoročne  tešia a vždy nás milo privítajú.

      V tomto školskom roku si dievčatá z II. A triedy – Anežka Šipikalová, Simona Brodzianska a Veronika Tencerová  a chlapci  Filip Hudec z II. C a Viliam Búry z II.N nacvičili pekné slovenské ľudové pesničky spoločne s vyučujúcou PaedDr. Slavomírou Gáborovou. Na harmonike ich sprevádzala Michaela Trnková, ktorá je aktívnou členkou folklórneho súboru Háj v Novej Bani a je to naša bývalá žiačka ochotná vždy s nami spolupracovať. O občerstvenie sa postarali žiaci odborného výcviku spolu s pani majsterkou Bc. Andreou Kvaššayovou a napiekli  domáce pagáčiky.

      Dievčatám a chlapcom to v krojoch veľmi pristalo, spievali a dokonca aj tancovali s babičkami a deduškami. Na záver sa nám poďakovali so slovami: „ Ďakujeme, priniesli ste medzi nás ku našej mladosti a urobili ste nám veľkú radosť.“  Úprimné slová potešili.

                                                  PaedDr. Slavomíra Gáborová, koordinátorka ŽŠR

    • Kvíz  „Finančná gramotnosť“
     • Kvíz  „Finančná gramotnosť“

      19. 10. 2017

      Kvíz  „Finančná gramotnosť“

      Pri príležitosti „Dňa finančnej gramotnosti“, ktorý pripadá na 8. septembra  sa na našej škole uskutočnil kvíz  na tému „finančná gramotnosť“.  Kvíz prebiehal počas celého mesiaca september a zúčastnili sa ho triedy I.A, II.A, IV.A, I.N, II.N.

      Finančná gramotnosť je v súčasnosti významnou oblasťou  vzdelávania mladých ľudí. A tak sa aj naši študenti  zapojili do testovania finančnej gramotnosti. Ich úlohou bolo vypracovať 33 úloh z finančnej oblasti. Otázky sa týkali bankovej sústavy, investovania, stavebného sporenia, možností získavania úverov, pôžičiek, výpočtu úrokov, lízingu, všeobecného rozhľadu v oblasti financií a pod.

      Vedomosti z oblasti finančného vzdelávania môžu študenti získať aj v mnohých odborných predmetoch, ako hospodárske výpočty, ekonomika, ekonomické cvičenia, účtovníctvo, manažment osobných financií, podnikové financie, seminár z účtovníctva, daňové praktikum.

      Aj takýmto spôsobom si  študenti rozvíjajú vedomosti z oblasti finančného vzdelávania. Samozrejme je ešte potrebné získať veľa vedomostí, aby sme mohli povedať „že sme finančne gramotní“.

      Vyhodnotenie:

      Trieda I.A –                Viktória Senešiová 28 bodov, Lucia Blizňáková 27 bodov, Lea

                                         Tokolyová 26 bodov.,

      Trieda II. A -              Anežka Šipikalová 26 bodov,  Brodzianska Simona, Kristína Mištíková 24 bodov, Haringová Lea, Tencerová Veronika 23bodov,

      Trieda IV. A -             Haringová Petra 32 bodov, Kosejová Veronika, Popracová Sally 30 bodov, Beňová Bronislava 29 bodov

      Trieda I.N -                 Dunko Eduard  28 bodov, Kolienčíková  Veronika 26 bodov, Šarkozi Sebastian 24 bodov,

      Trieda II. N -              Viliam Búry 27 bodov, Natália Holá 25 bodov, Jozef Koniar 23 bodov

      Celkové poriadie za školu:  1.  miesto – Petra Haringová,  32 bodov

                                                     2.  miesto -  Sally Popracová, 30 bodov

                                                     3.  miesto – Bronislava Beniakková, 29 bodov

                                                     4.  miesto -  Viktória Senešiová, Dunko Eduard, 28 bodov

                                                     5. miesto -   Viliam Búry, 27 bodov

      Všetkým študentom ďakujeme za účasť.

      Ing. Lenčová Mária

    • Exkurzia v Banskej Bystrici
     • Exkurzia v Banskej Bystrici

      19. 10. 2017

      Exkurzia v Banskej Bystrici

      V jeden pekný októbrový deň sa naša trieda I.A vybrala na potulky po Banskej Bystrici. Cesta vo vlaku ubehla rýchlo a čakalo na nás mesto pod Urpínom.

      Naša prvá zastávka bola v štátnej opere, kde sme uvideli predstavenie „Carmen“ plné pohybu, pekných scén a krásnych melódií. Potom naša cesta viedla k pamätníku SNP, kde sme si prezreli vystavené expozície, dozvedeli  sa veľa historických faktov z obdobia 2. svetovej vojny aj SNP. Aj touto formou sme si  uctili pamiatku tých, ktorí vo vojnových časoch položili životy za našu slobodu a mierový život. V tejto dobe je táto téma naozaj aktuálna, keďže vojnový konflikt  u našich susedov na Ukrajine stále trvá a bohužiaľ aj v našej krajine sa nájde veľa takých,  ktorým fašizmus, jeho teórie, symboly nie sú cudzie.

      Potom sme sa presunuli do centra mesta, kde sme si prezreli krásne zreštaurované historické pamiatky – Mestský hrad Barbakan, hodinovú vežu a barokový Mariánsky stĺp v hornej časti námestia SNP, historickú radnicu, Benického dom, fontánu a obelisk, kostoly a ďalšie pamiatky nachádzajúce sa na pešej zóne.

      Na záver naše kroky viedli do nákupného centra Európa, veď bolo treba kúpiť aj malé darčeky.

      Bol to príjemný deň, strávený v krásnom meste, plný pohody a dobrej nálady.                

                                         Ing. Mária Lenčová, učiteľka odborných predmetov

    • SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región
     • SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región

      19. 10. 2017

      SOŠ obchodu a služieb – škola v regióne pre región

         SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani je školou s dlhoročnou pôsobnosťou v regióne Novej Bane, ktorá za dobu svojho trvania vychovala veľké množstvo úspešných absolventov.   SOŠ obchodu a služieb pripravuje žiakov v štvorročných študijných odboroch, v trojročných a dvojročných  učebných odboroch, ako aj v dvojročných odboroch nadstavbového štúdia.

         Študijné odbory  obchod a podnikanie, kuchár, podnikanie v remeslách a službách a spoločné stravovanie pripravujú žiakov na prax rovnako úspešne ako na vysokoškolské štúdium. Žiaci  sa učia v moderných odborných učebniach, v jazykových učebniach, v počítačových učebniach, využívajú  interaktívne tabule s najmodernejšími softvérmi, on – line učebnice a interaktívne pracovné zošity. Absolventi našej školy pracujú ako ekonómovia, účtovníci, pracovníci v cestovných kanceláriách, manažéri, nájdeme ich v bankách, na úradoch, ale stali  sa z nich aj učitelia, právnici a  študujú aj na vysokých školách v zahraničí. Počas rokov pôsobenia na našej škole sa zapájali do množstva súťaží a  olympiád, kde dosiahli výborné umiestenia na regionálnej  a  na celoslovenskej úrovni, vyskúšali si prax v zahraničí ako účastníci medzinárodných projektov a výmenných stáží. S mnohými z nich sa po rokoch stretávame a vidíme úspešných mladých ľudí, ktorí obstáli na trhu práce.

         Trojročné a dvojročné učebné odbory sú orientované prevažne  na odborný výcvik. Učebný odbor mechanik – opravár umožňuje žiakom a širokej verejnosti využívať modernú automobilovú diagnostickú techniku, žiaci učebných odborov kuchár, hostinský a potravinárska výroba  vykonávajú odborný výcvik v školskej  kuchyni pri príprave pokrmov, obsluhujú v školskej jedálni počas výdaja obedov, ale aj  počas akcií, ktoré škola organizuje. Otvárame dvere širokej verejnosti v popoludňajších hodinách a aj  cez víkendy,  poskytujeme kvalitné služby pre rodinné oslavy ako sú svadby, rodinné posedenia, narodeniny, krstiny, kary, stretnutia spolužiakov, rodinné stretnutia a firemné akcie.  

         SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani úspešne spolupracuje aj s mestom a jeho predstaviteľmi. Stalo sa dobrou tradíciou, že sa každoročne podieľame na Novobanskom jarmoku a ponúkame vyhľadávané gastronomické špeciality, ktoré neodmysliteľne k jarmoku patria.  Naša škola nechýbala ani na oslavách baníctva počas 10. stretnutia banských  miest a obcí Slovenska, ktoré organizovala Nová Baňa a dostalo sa

       nám cti zabezpečiť slávnostnú recepciu a šachtág.  Okrem týchto podujatí pravidelne pečieme  medovníčky   na vianočný  benefičný koncert organizovaný mestom, ponúkame svoje služby počas prehliadky amatérskych  divadelných súborov , stretnutia heligonkárov a iných kultúrnych podujatí.

         Špecifickou a typickou črtou školy je úcta k regionálnym tradíciám. Obyvatelia  mesta, ale aj jeho návštevníci ochutnali u nás zabíjačkové špeciality, uvideli množstvo fašiangových masiek, zabavili sa pri pochovávaní basy, zatancovali si na fašiangových zábavách. V letných mesiacoch si mnohí pochutnali na výbornom guláši, ktorý navarili súťažné družstvá z blízkeho ale i vzdialenejšieho okolia Novej Bane. 

         SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani pripravuje pre obyvateľov mesta ďalšie prekvapenia a dúfame, že  sa stanú rovnako populárne ako spomínané aktivity. V rámci rozvoja a udržateľnosti  cestovného ruchu v  regióne chceme zrealizovať dni medzinárodných kuchýň, dni hojnosti, ochutnávky zabudnutých slovenských jedál a receptov v zmodernizovaných priestoroch školskej jedálne a banketových miestnostiach.

         SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani je a zostane školou pre náš región. Dvere u nás majú otvorené všetci. Sme školou, ktorá poskytuje  kvalitné vzdelanie a svoje služby širokej verejnosti, ktorá  nám  dlhé  roky zachováva svoju priazeň.  Sme  tiež školou, ktorá ako jediná v širšom okolí poskytuje vzdelanie aj pre žiakov  zo sociálne znevýhodneného prostredia,  z prostredia detských domovov, realizuje sociálnu inklúziu týchto žiakov  a zvyšuje tak ich  šance uplatniť sa na trhu práce. Pridanou hodnotou našej školy je stály a plne kvalifikovaný pracovný kolektív učiteľov a majstrov odborného výcviku s bohatými odbornými a pedagogickými skúsenosťami, ako aj pokojná, takmer rodinná  atmosféra .  

         SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  je  teda právom  školou v regióne a pre región.

                                          PaedDr. Slavomíra Gáborová, učiteľka strednej školy

    • Návšteva opery v Banskej Bystrici
     • Návšteva opery v Banskej Bystrici

      16. 10. 2017

      Návšteva opery v Banskej Bystrici

      Dňa 10.10.2017 žiaci I.A, II.A, II.N  a IV.A  SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani navštívili operu v Banskej Bystrici, aby si pozreli hudobno – tanečné predstavenie Carmen.

      Známy titul Carmen  žiaci uvideli ako celkom nový umelecký tvar spojením hudby G. Bizeta a R. Ščedrina  s tancom, spevom a hovoreným slovom . Cieľom predstavenia je určitým spôsobom nastaviť zrkadlo našej spoločnosti Osudy a životné situácie hlavných hrdinov Carmen, Josého, Toreadora a Micaely riadi postava Veštice – Smrti.

       
      Režisérka a choreografka Dana Dinková o tomto diele povedala: „Carmen je  temperamentný príbeh, plný emócií. Je to príbeh ženy, ktorá hľadá lásku ako symbol slobody. Predstavenie poukazuje  na to, ako vieme dnes  určité životné hodnoty rýchlo vymeniť, ako vieme kvôli túžbe po úspechu a bohatstve zrazu zabudnúť na lásku, ako ostávame zavše vnútorne prázdni, že už ani samotná smrť nám nemá čo vziať.“

      Na záver predstavenia prítomní diváci ocenili účinkujúcich vrelým potleskom a slovami uznania. Tešíme sa na ďalšie predstavenia, ktoré Štátna opera v Banskej Bystrici naštuduje a budú pre žiakov príjemným umeleckým zážitkom.

       

                                                                      PaedDr. Gáborová, Mgr. Falatová, Ing, Lenčová

    • 26.September - Európsky deň jazykov
     • 26.September - Európsky deň jazykov

      27. 9. 2017

      26. september je od roku 2001 venovaný oslave európskych jazykov.

      Cieľom Európskeho dňa jazykov je pripomínať si význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Jazykové vzdelávanie je prínosom pre mladých aj starých - človek nie je nikdy príliš starý na to, aby sa naučil nový jazyk a tešil sa z príležitostí, ktoré sa mu tým otvoria. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

      Učenie sa jazykov iných národov nám umožňuje vzájomne si lepšie porozumieť a pochopiť naše kultúrne rozdiely.

      Niekoľko faktov o jazykoch

      •  Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov – hovorí nimi 7 miliárd ľudí v 189 nezávislých štátoch.
      • V Európe sa používa okolo 225 pôvodných jazykov - približne 3% z celkového počtu svetových jazykov.
      • Najväčší počet jazykov sa používa v Ázii a Afrike.
      • Medzi jazykmi existujú podobné vzťahy ako medzi členmi rodiny. Väčšina európskych jazykov patrí do skupiny indoeurópskych jazykov.
      • Väčšina európskych jazykov patrí do troch širokých skupín: germánske, románske a slovanské jazyky.
      • Medzi germánske jazyky patria okrem iných dánčina, nórčina, švédčina, islandčina, nemčina, holandčina, angličtina a jidiš.
      • V skupine románskych jazykov nájdeme okrem iných aj taliančinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu a rumunčinu.
      • Medzi slovanské jazyky patrí ruština, ukrajinčina, bieloruština, poľština, čeština, slovenčina, slovinčina, srbčina, chorvátčina, macedónčina, bulharčina a ďalšie.
      • Väčšina európskych jazykov používa latinské písmo. Niektoré slovanské jazyky používajú azbuku. Gréčtina, arménčina, gruzínčina a jidiš majú svoje vlastné písma.
      • Dvoj- a viacjazyčnosť v sebe skrýva aj ekonomické výhody: tí, čo ovládajú viacero jazykov, majú širší výber pracovných miest a konkurenčnú výhodu pred hovoriacimi jedným jazykom.

      Minulý rok Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej bani sa zapojila do digitalného projektu EnglishGo. Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Sú nahovorené rodenými hovoriacimi, ich obsah je autentický a názorný. Každá lekcia obsahuje súbor interaktívnych aktivít a cvičení, ktoré rozvíjajú komunikačné jazykové kompetencie a zručnosti.

      V školskom roku 2017/2018 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v ponuke krúžkov si môžete nájsť nasledovné jazykové krúžky, kde si môžete zdokonaliť v jazykoch alebo sa naučiť aj základy iného cudzieho jazyka:

      -   Príprava na Maturitnú skúšku  z nemeckého jazyka: Mgr. Bagalová

       - Anglický s úsmevom: Mgr. Falatová

      -  Rozhlasový krúžok : PaedDr.Gáborová

      Ďalšie informácie si môžete získať u vašich vyučujúcich cudzieho jazyka.

                                                                                        Mgr. Mária Falatová, vedúca PK jazyk a komunikácia
       

    • Prezentačný deň cvičnej firmy
     • Prezentačný deň cvičnej firmy

      29. 6. 2017

      Prezentačný deň cvičnej firmy

      Dňa 23. júna 2017 študenti III. A triedy prezentovali  svoju prácu v cvičnej firme  pred ostatnými študentmi ako aj pred pedagogickými pracovníkmi školy. V úvode učiteľka predmetu  Cvičná firma Ing. Erika Struhárová,  uviedla prítomných do problematiky predmetu a potom už odovzdala slovo riaditeľke cvičnej firmy.  Riaditeľka  predstavila cvičnú firmu Teffee, s.r.o., oboznámila všetkých s predmetom jej činnosti, s dokumentmi potrebnými na jej založenie ako aj s povinnosťami, ktoré jej vyplývali z funkcie riaditeľky. Zároveň predstavila jednotlivých zamestnancov, ktorí potom postupne prezentovali  svoju prácu v jednotlivých oddeleniach cvičnej firmy.

      Študenti sa na prezentáciu svojej práce náležite pripravili, vyhotovili pútavú prezentáciu, pripravili si menovky, spracovali záverečnú správu o činnosti cvičnej firmy a k dispozícii boli aj všetky dokumenty  a doklady týkajúce sa cvičnej firmy (výpis z obchodného registra, spoločenská zmluva, osvedčenie o živnostenskom oprávnení, organizačný poriadok, organizačná štruktúra, pracovný poriadok, etický kódex cvičnej firmy, organizačná štruktúra, ale aj životopisy, žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, motivačné listy, doklady o registrácii cvičnej firmy a jej jednotlivých zamestnancov v zdravotnej a sociálnej poisťovni, pracovné zmluvy, výplatné pásky, výplatné listiny, evidencia dochádzky, dohody o skončení pracovného  pomeru, odhlášky zamestnancov z poisťovní ako aj vystavené a prijaté faktúry, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, doklady o úhrade prostredníctvom internetbankingu, výstupy z programu Omega – podvojné účtovníctvo, ďalej zápisnice z pracovných porád, firemný hlavičkový list, pečiatka, logo, slogan cvičnej firmy, propagačné materiály)

      Keďže jedným z predmetov činnosti cvičnej firmy Teffee, s.r.o. je aj maloobchod a veľkoobchod s kávou a čajom, študenti podávali účastníkom kávu, a nie hocijakú, ale pravú kolumbijskú, ktorú nám priniesol miestny podnikateľ. Celá prezentácia práce cvičnej firmy prebiehala v príjemnej, uvoľnenej atmosfére, zamestnanci cvičnej firmy odovzdali svojim spolužiakom cenné informácie o fungovaní cvičnej firmy a dúfam, že v nasledujúcom školskom roku bude činnosť cvičnej firmy pokračovať aspoň tak úspešne ako v tomto.

      V závere sa učiteľka predmetu Ing. Erika Struhárová, poďakovala študentom za prácu v cvičnej firme počas celého školského roka, zhrnula, že nie vždy to bola práca jednoduchá, študenti sa museli naučiť pracovať tímovo, plniť termínované úlohy, vedieť sa zastúpiť, aplikovať teoretické vedomosti v reálnej hospodárskej praxi.  

                                                             Ing. Erika Struhárová, učiteľka odborných predmetov

       

    • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017
     • Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

      26. 6. 2017

      Vyhodnotenie najlepších žiakov novobanských škôl v školskom roku 2016/2017

         Dňa 21.6.2017  sa v malej zasadačke MsÚ v Novej Bani uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „ Vyhodnotenie najlepších žiakov a študentov novobanských škôl v školskom roku 2016/ 2017.“  Na slávnostnom podujatí sa stretli najlepší žiaci materských škôl, základných škôl a stredných škôl z Novej Bane, ktorí reprezentovali školy na obvodných, regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach. Spoločne s nimi sa podujatia zúčastnili aj pedagógovia, ktorí sa žiakom venovali, riaditelia škôl, ako aj rodičia žiakov.

         SOŠ obchodu a služieb v Novej Bani  zastupovala žiačka IV. A triedy študijného odboru obchod a podnikanie Paulína Beňová, ktorá patrila k najlepším žiakom našej školy v školskom roku 2016/2017.

         Paulína Beňová sa zúčastnila školských kôl Olympiády v anglickom jazyku, Olympiády v slovenskom jazyku, Olympiády v nemeckom jazyku, Olympiády ľudských práv a Olympiády mladého účtovníka, v ktorých sa umiestnila na popredných miestach. Paulína Beňová reprezentovala našu školu  aj na krajskom kole Olympiády ľudských práv v Banskej Bystrici. Počas štúdia na našej škole dosahovala výborné študijné výsledky, bola veľmi skromná, usilovná a pracovitá.

         Paulínke srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu a v práci.

                                                                                             PaedDr. Slavomíra Gáborová

    • Ako začať podnikať
     • Ako začať podnikať

      21. 6. 2017

      Ako začať podnikať

      Dňa 16. júna 2017 sme pre študentov našej školy  pripravili zaujímavú besedu s mladým, úspešným podnikateľom Branislavom Tužinským. Porozprával študentom čo ho viedlo k podnikaniu, aké úskalia musel prekonať pri začatí podnikania, čo mu podnikanie prinieslo a na druhej strane vzalo, čo je potrebné zabezpečiť pre úspešný chod firmy, s akými rizikami treba pri podnikaní počítať. Povzbudil mladých, aby sa nebáli začať podnikať, a využili všetky možnosti, ktoré im trh ponúka (start up-ové projekty, príspevok pri začatí podnikania...). Keďže dlhšie obdobie pôsobil v krajinách EÚ, ale aj v Južnej Amerike – Argentíne, porozprával študentom veľa zaujímavostí o týchto krajinách, napr. o ich ekonomickej situácii, o rozvoji cestovného ruchu, o živote bežných ľudí. Študentov zaujalo hlavne jeho rozprávanie o jeho podnikateľských aktivitách v rámci  obchodu s kávou. Ich dodávateľmi sa stala rodinná firma v Kolumbii, ktorej vlastne týmto spôsobom pomáhajú zvýšiť životnú úroveň. Študenti sa dozvedeli, čo všetko je potrebné urobiť, aby sa tento produkt dostal z ďalekej Kolumbie na Slovensko. Porozprával im aj o svojej ďalšej  aktivite, ktorou je internetový obchod. Oboznámil študentov s postupom založenia tejto formy podnikania. Celá beseda prebiehala v neformálnej atmosfére, bola prepojená s rôznymi životnými skúsenosťami, ktoré by mohli napomôcť mladým ľuďom pri rozhodovaní o tom, či začať alebo nezačať podnikať.  Beseda bola prínosom hlavne v tom, že poskytla množstvo užitočných informácií, ktoré môžu študenti využiť v rámci predmetov ekonomika, cestovný ruch, cvičná firma, geografia cestovného ruchu, tovaroznalectvo. Bola aj ukážkou odhodlania, entuziazmu, kreativity, pozitívneho myslenia mladého človeka, ktorý si ide za svojim cieľom a mohol by byť vzorom pre mladú generáciu.

      Týmto sa chceme pánovi Branislavovi Tužinskému poďakovať za čas, ktorý  venoval našim študentom a prajeme mu veľa podnikateľských úspechov.

                                     Ing. Mária Lenčová, Ing. Erika Struhárová, učiteľky odborných predmetov

    • DOD Archív Kremnica
     • DOD Archív Kremnica

      21. 6. 2017

      DOD Archív Kremnica

      Dňa 15. júna 2017 sa žiaci I. A triedy zúčastnili Dňa otvorených dverí Archívu Kremnica, ktorý bol spojený s výstavou Remeslá, živnosti a priemysel v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa.

      Po príchode do priestorov archívu nás privítali pracovníčky archívu a zapísali sme sa do knihy návštev a do kroniky. Potom sme prešli do priestorov bádateľne, kde mala pripravenú prednášku vedúca archívu PhDr. Valéria Solčániová, ktorá nám porozprávala o remeslách a živnostiach na území bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Po prednáške sme si pozreli vystavené ukážky vzácnych archívnych dokumentov a kníh, ako aj jednu z najvzácnejších listín - privilegovanú listinu uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou, vydanú 17. novembra 1328, na základe ktorej vzniklo slobodné kráľovské mesto Kremnica a sú v nej určené prvé podmienky pre remeselníkov. Základom pre rozvoj remesiel v Novej Bani bola listina vydaná uhorským kráľom Ľudovítom I. Veľkým, ktorú sme tiež mali k nahliadnutiu.

      Po prednáške a prehliadke bádateľne si dievčatá vyskúšali písanie na retro písacích strojoch, písanie brkom a pečatenie listín. Zistili, že písať brkom nie je ľahké a ani čisté, o čom svedčili machule na papieri a špinavé prsty od atramentu.

      Na záver by som chcela poďakovať pracovníčkam Archívu Kremnica za vydarenú akciu a popriať im aj v rámci Medzinárodného dňa archivárov veľa úspechov v ich práci.

                                                                                                    RNDr. Michaela Kostelanská

    • EnglishGo!
     • EnglishGo!

      2. 6. 2017

      EnglishGo!

      Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka prostredníctvom projektu EnglishGo. Stredná odborná škola obchodu a služieb a vyučujúce anglického jazyka sa tiež aktívne zapojili do projektu.

      Cieľom projektu je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Výskumy a prax dokazujú, že používanie moderných metód výučby anglického jazyka v kombinácii s využitím IKT, vedie k značnému nárastu atraktivity a efektivity vyučovacej hodiny. Tým sa zvyšuje úroveň motivácie a žiaci rýchlejšie napredujú pri výučbe.

       Online materiály sú vhodné ako doplnok k akejkoľvek učebnici. Rozvíjajú jazykové kompetencie až do úrovne B2 a sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Sú nahovorené rodenými hovoriacimi, ich obsah je autentický a názorný. Každá lekcia obsahuje súbor interaktívnych aktivít a cvičení, ktoré rozvíjajú komunikačné jazykové kompetencie a zručnosti.

      Vzdelávacie materiály v rámci tohto projektu sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk. Bližšie informácie o projekte EnglishGo môžete získať aj u Vašich vyučujúcich anglického jazyka.

                                                   Vedúca PK Jazyk a komunikácia, Mgr.Falatová Mária

    • Junior festival Ekotopfilm Envirofilm
     • Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

      25. 5. 2017

      Junior festival Ekotopfilm Envirofilm

      Dňa 23. 05. 2017 sa študenti I. A, I. N a II. C triedy zúčastnili akcie  Junior festival Ekotopfilm Envirofilm, ktorá sa uskutočnila v priestoroch nákupného centra Europa SC v Banskej Bystrici. Je to medzinárodne uznávané a zameraním na  trvalo udržateľný rozvoj ojedinelé podujatie, ktoré si získalo vysoký odborný, ale i morálny kredit na celom svete.

      Program pre žiakov bol rozdelený do 3 blokov:

      1. blok tvoril filmový program. Žiaci si pozreli krátke inšpiratívne filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávali mladej generácii posolstvá prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia

      2. blok tvorila beseda o filmoch, kde žiaci rozprávali o svojich dojmoch z filmov

      3. blok tvorili sprievodné aktivity:

      • Nahmataj a uhádni“ - prostredníctvom hmatu žiaci spoznávali prírodu
      • „Nájdi súvislosti“ - enviroaktivita na hľadanie súvislostí medzi jednotlivými zložkami životného prostredia
      • „Je toľko vecí, ktoré nepotrebujeme!" - protiklady potrebných a nepotrebných vecí v súvislosti so zodpovedným správaním sa k svojmu okoliu
      • „Výpočet ekologickej stopy“ – každý žiak si mohol vypočítať vlastnú ekologickú stopu

      Ing. Erika Struhárová, RNDr. Michaela Kostelanská